Nieuwe bestuurssamenstelling Lokaal sterk

Tijdens de algemene ledenvergadering op 15 november 2018 is het bestuur van Lokaal sterk weer (her)gekozen.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

 • Peter van Gastel, neem het voorzitterschap over van Carelien Liebrecht.
 • Ilse van de Reek, neemt het secretariaat over van Anne-Marie van Rooij Timmermans
 • Arnold de Jong is toegetreden tot het bestuur.

zittende leden zijn:

 • Karin Ermens
 • Mientje Bos

Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering zullen de diverse taken worden verdeeld onder de bestuursleden.

 

 

gemeenteraad periode 2018-2022

BIJDRAGE BEGROTING 2019

logo lokaal sterk

 

Voorzitter, collega raadsleden, collegeleden, ambtenaren, toehoorders op de publieke tribune en thuis,

2018 was  een verkiezingsjaar. Er is inmiddels een nieuw college aangetreden en ook de samenstelling van de gemeenteraad is veranderd. Met inmiddels 12 partijen zijn we aan de slag voor onze stad. Dit is de eerste begroting van het nieuwe college met als motto: Helmond, stad in beweging. Wij zien dat deze begroting een uitwerking is van het coalitieakkoord.

Het doet ons deugd dat het een sluitende begroting is en dat ook de meerjarenbegroting sluitend is.

Er zijn heel veel nieuwe ontwikkelingen gaande in onze stad en dat vergt heel veel van onze ambtenaren.

Wij vinden het dus heel erg belangrijk dat er goed voor hen wordt gezorgd.  Continuïteit en rust in de organisatie is heel belangrijk. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit college hier een speerpunt van maakt.

Maar rust in de stad is ook belangrijk en goede communicatie is hierin wat ons betreft het toverwoord. Wij vragen u daarom extra aandacht voor goede communicatie richting alle betrokkene, op welk gebied dan ook, zowel intern als extern.

Een van de ontwikkelingen waar ook het komende jaar weer op Peellandniveau krachtig op door gepakt gaat worden is de integrale veiligheid en ondermijnende criminaliteit. Daar zijn wij heel blij mee maar wij vragen zeker ook aandacht voor het veiligheidsgevoel van onze inwoners. De  criminaliteit, zoals woninginbraken, fietsendiefstallen en overvallen, heeft een grote impact op mensen die het meemaken. Zij zijn slachtoffer, heb daar oog voor. Ook aandacht voor de jongeren die geronseld worden als drugsrunner of loverboypraktijken. Wij gaan er van uit dat ook het Zorg- en veiligheidshuis Zuid Oost Brabant hierin een grote rol zal spelen.

Wij vragen ook aandacht voor de werkzoekenden in onze gemeente. Als gemeente moeten we alles in het werk stellen om zoveel mogelijk mensen aan een betaalde baan te helpen. Een van de zaken die daar mogelijk op van invloed  kan zijn is de mogelijkheid voor werkgevers om loonkostensubsidie te krijgen, zodat mensen met beperkingen het minimumloon kunnen verdienen. Wij verzoeken het college dan ook met klem alles te doen om deze loonkostensubsidie te behouden.

Wij lezen ook dat het college een proef wil starten om mensen te stimuleren aan het werk te gaan zonder dat ze daarmee meteen het risico lopen hun uitkering kwijt te raken. Een prima zaak!  Op die manier kunnen mensen zichzelf ontplooien en doen zij weer mee.

In veel van deze situaties is Senzer de aangewezen instelling om deze mensen te begeleiden. Wij zijn derhalve erg benieuwd naar de aankomende evaluatie van Senzer.

Het college gaat in 2019 een  armoederegisseur inzetten om armoede, maar zeker ook generatiearmoede te bestrijden.  Deze armoederegisseur moet volgens ons een spin in het web zijn voor alle partijen die zich op de een of andere manier bezighouden met armoedebestrijding. Hij of zij, moet ervoor zorgen dat mensen die het aangaat op een laagdrempelige manier gebruik kunnen maken van alle aanwezige voorzieningen.  Wat Lokaal sterk betreft moeten alle kinderen bereikt worden die leven onder de armoedegrens.. Zorg dat zij een opleiding genieten om zodoende een goede kans te krijgen voor hun toekomst.

Voorzitter, wij zijn verheugd dat naar aanleiding van onze motie vorig jaar, inzake het meedoen voor ouderen in navolging van de stichting Leergeld voor kinderen, er een pilot is gestart: meedoen 55+. Wij wachten de resultaten met belangstelling af.

Het college geeft aan meer preventief te werk te gaan om schulden te voorkomen. Want schulden zijn vaak een begin van heel veel andere problemen. Wij vragen  het college extra aandacht voor jongeren. Misschien dat jongeren die ervaringen hebben gehad met schulden nu als ervaringsdeskundige kunnen worden ingezet om andere jongeren te waarschuwen.

Als het gaat om zorg en welzijn dan blijft Lokaal sterk dit kritisch volgen. Wij verwachten nog steeds dat iedereen die zorg krijgt die hij of zij echt nodig heeft. Gelukkig is vanaf 2019 de financiële drempel nagenoeg verdwenen. Mensen met een inkomen tot 130 % van het bijstandsniveau hoeven geen eigen bijdrage meer te betalen. Dat is een goede zaak.

Lokaal sterk vindt ook als mensen voorzieningen krijgen via de WMO, de gemeente ook de verantwoordelijkheid moet nemen dat deze hulpmiddelen goed en veilig gebruikt worden. Neem bijvoorbeeld de Scootmobielen. De gemeente zou aan deze gebruikers de voorwaarde kunnen stellen dat deze mensen een cursus volgen om goed met het hulpmiddel om te kunnen gaan. In Helmond worden deze lessen aangeboden door Veilig Verkeer Nederland afd. Helmond in samenwerking met de LEV groep en de gemeente Helmond. Op die manier komt dat de veiligheid ten goede. En ook verkeersveiligheid staat hoog in ons vaandel.

Wij verwachten dat de mensen, door het beter organiseren van de zorg en met de sociale teams in de wijken, hun zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis kunnen genieten. Het is fijn dat er veel nieuwe ontwikkelingen zijn met internet en Domotica-toepassingen, maar het contact van mens tot mens blijft het belangrijkste.

De problematiek rondom mensen met verward gedrag staat volop in de belangstelling. Wat gaat het college doen om dit aan te pakken?   Heb in uw aanpak ook aandacht voor de woonomgeving van deze mensen.  Zorg voor een goede communicatie,  dat zal zeker zorgen voor meer begrip!

Het college zet in op gezondheid en preventie. Dat is een goede zaak. Maar hoe gaat u de mensen activeren hieraan mee te doen?

We moeten ouders stimuleren om hun kinderen mee te laten doen met alles wat hun gezondheid ten goede komt.

Maar door laaggeletterdheid of het niet spreken van onze taal door ouders of opvoeders kunnen kinderen buiten de boot vallen omdat ze officiële aankondigingen niet begrijpen. Scholen kunnen hieraan een goede bijdrage leveren.

Het is goed om te lezen dat Helmond een kindvriendelijke stad wil zijn. Wij vinden dat alle kinderen die geholpen moeten worden kunnen rekenen op de juiste zorg. Wij vragen u aandacht te hebben  voor vroegtijdige signalering, dat kan grotere problemen voorkomen. Vooral huiselijk geweld en kindermishandeling zijn moeilijk te traceren, maar zorgen voor heel veel verborgen leed.

Als het gaat om onderwijs en werk blijven wij aandacht vragen voor een goede afstemming tussen het onderwijs en de vraag van bedrijven zodat de kans op een baan veel groter wordt.

Woonomgeving;

In diverse wijken in onze stad is de balans ver te zoeken als het gaat over diversiteit zowel in soorten woningen als mensen die er wonen. Wij vragen het college in gesprek te blijven met de woningcorporaties om een beter verdeelsysteem te realiseren, zodat er een gezonde mix van woningen en inwoners ontstaat in de gehele stad. Wij begrijpen dat een aantal landelijke regels dit moeilijk maakt.  Wij zijn blij dat de woningcorporaties in onze stad mee werken aan grootschalige renovatieprojecten en het bouwen van nieuwe woningen. Dit biedt de mogelijkheid om een betere mix in de wijken te creëren.

Kijk straks bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet net als bij de WMO vooral naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden.

Ook vragen wij aandacht voor de wijkhuizen en/of wijkontmoetingspunten. Zij moeten de huiskamers van de wijk zijn waar men elkaar kan ontmoeten en waar men dicht bij huis de zorg kan krijgen die men nodig heeft. Een prettige omgeving  helpt  ook voor het welzijn van de mensen.

Voorzitter,  wij zouden graag  een overzicht willen hebben van wat wij noemen ‘dicht getimmerde plekken’ in de stad. Een voorbeeld is het oude PNEM gebouw in de Helmondselaan. Al jaren ongebruikt, dichtgetimmerd, een doorn in het oog van de omgeving. Helmond kent zeker meer van dergelijke plekken. Hier moet iets aan gebeuren. Wij dienen hiervoor een motie in.

Cultuur:

Wij zijn verheugd dat het college meer geld uittrekt voor evenementen en dat ook kleine evenementen in wijken weer de aandacht krijgen.

Kan het college al iets meer zeggen over nieuwe onderkomens voor zowel het EDAH museum als de collectie draaiorgels? Onze fractie zou het geweldig vinden als we een locatie vinden waar we al ons culturele erfgoed dicht bij elkaar kunnen onderbrengen.

Sport en bewegen:

De sport en beweegcampus de Braak is natuurlijk een fantastische plek om in de toekomst te zorgen voor sport-onderwijs en gezondheid. Wij hopen dat veel inwoners de weg er naar toe zullen vinden. Zeker als er straks ook nog eens het nieuwe duurzame zwembad bij komt. Wij zien de uitwerking van al deze plannen graag tegemoet.

Economisch beleid en werkgelegenheid:

Wij blijven aandacht vragen voor de bereikbaarheid van onze bedrijventerreinen. Als we goed bereikbaar zijn, zijn we interessant voor bedrijven. Meer bedrijven zorgen voor meer werkgelegenheid.

Tot slot voorzitter,

Lokaal sterk wil heel graag alle vrijwilligers en mantelzorgers in Helmond bedanken voor hun tomeloze inzet. Zonder al deze vrijwilligers zou Helmond als een kaartenhuis instorten. Zij allen zijn het cement van onze samenleving en daar zijn wij ze zeer erkentelijk voor.

Wij danken iedereen die heeft gezorgd voor deze sluitende begroting en zijn zeer verheugd dat veel van de aandachtspunten uit het verkiezingsprogramma van Lokaal sterk in deze begroting terug te vinden zijn.

Als laatste voorzitter dien ik,  namens de vrouwen van de PvdA, Fractie Bach +, Groen Links, Helmond Aktief, CDA, Helder Helmond, VVD en Lokaal sterk een motie in betreffende straatnamen voor bijzondere vrouwen.

Straatnamen dienen immers niet alleen voor adres gegevens maar houden de herinneringen aan bijzondere personen levend.

Rest mij nog het college veel succes te wensen met de uitwerking van deze begroting.

 

 

logo lokaal sterk

Harrie van Dijk

Het nieuwe college is ondertussen aangetreden en Lokaal sterk heeft de komende 4 jaar Harrie van Dijk als wethouder in het college.

wethouder Harrie van Dijk

wethouder Harrie van Dijk

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuille

 • Zorg en Welzijn (inclusief Wet maatschappelijke ondersteuning)
 • Ouderen
 • Wijken (inclusief wijkgericht werken, wijkaccommodaties)
 • Sport
 • Personeel & Organisatie
 • 4e locoburgemeester
 • Projectwethouder Sport en (be)Leefcampus De Braak
 • Wijkwethouder Brandevoort en Helmond-West

Even voorstellen

Curriculum Vitae

Contact

Bestuursadviseur
Yvette Hartelo
Telefoonnummer: 06-57098146
E-mail: y.hartelo@helmond.nl

Secretaresse
Paula van Moorsel
Telefoonnummer: 0492-587122
E-mail: P.van.moorsel@helmond.nl

 

introductiefilm wethouder Harrie van Dijk: https://youtu.be/xCjyhttps://youtu.be/xCjyxzIPEMwxzIPEMw

 

De fractie van Lokaal sterk heeft na de verkiezingen van maart 2018 de onderstaande samenstelling:

Anja Spierings van Deursen, raadslid en fractievoorzitter

Anja Spierings van Deursen, raadslid en fractievoorzitter

 

Tiny Kuypers, raadslid

Tiny Kuypers, raadslid

 

Henk Bekkers, raadslid

Henk Bekkers, raadslid

 

Jack Hamacher burger-cielid

Jack Hamacher burger-cielid

 

Henriëtte Verouden, burger-cielid

Henriëtte Verouden, burger-cielid

 

Kim Breuer, fractievolger

Kim Breuer, fractievolger

 

Ghislaine Baudert, fractievolger

Ghislaine Baudert, fractievolger