18-06-2024 Voorjaarsnota 2024

Voorzitter, collega raadsleden, toehoorders op de publieke tribune en thuis via de livestream,

Met deze voorjaarsnota zetten we de piketpalen voor de begroting 2024.

Nog steeds leven we in een wereld waar veel onrust is. De oorlog in Oekraïne is helaas nog niet voorbij, het probleem met de vele asielzoekers nog niet opgelost. Op de energiemarkt is iets meer rust maar ook deze crisis is nog niet voorbij. Ook zijn er nog naweeën van de corona pandemie. En zo zijn er nog veel meer zaken die onze leefomgeving aangaan. We gaan er in Helmond nog steeds voor dat iedereen kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Daarvoor hebben we een gezonde en robuuste organisatie nodig.. 
Brede Welvaart is het fundament waarop we verder gaan, en brede welvaart is meer dan materiële welvaart en economische groei. Het gaat over kwaliteit van leven in al zijn facetten. Bestaanszekerheid voor al onze inwoners. Dat is een belangrijk gegeven voor Lokaal sterk. Gelukkig staat onze stad er financieel goed voor en dat willen we graag zo houden. Een groot gevaar schuilt er in de enorme inflatie.

Een ontwikkeling die we als gemeente niet moeten aanwakkeren. Lokaal sterk is dan ook zoals in 2023, voor een terughoudende en incidenteel aangepaste indexering van de lasten voor onze inwoners! Zoals o.a. OZB. Omdat ook onze gemeente last heeft van een tekort aan medewerkers zullen we onze ambities moeten gaan aanpassen aan de capaciteit die we hebben om ze uit te kunnen voeren. Maar we willen ook een Andere Overheid zijn. Meer naast de mensen, ondernemers en organisaties gaan staan. Dit moet voor de gehele organisatie gaan gelden. En het is fijn te weten dat alle ontwikkelingen gelegd worden naast de lat van inclusie en dat er gewerkt wordt een aan antidiscriminatie agenda. Dit zal meehelpen om iedereen te kunnen laten meedoen.

Wij zien dat veel inwoners goed mee kunnen doen zonder ondersteuning. Echter er zijn nog heel veel mensen in onze stad die veel, tot heel veel, moeite hebben om rond te komen. Er zijn diverse landelijke regelingen om deze mensen te helpen maar ook in onze stad hebben we daar extra op ingezet. Wij vragen het college om alle regelingen die er zijn duidelijk te communiceren zodat mensen kunnen zien waar ze moeten zijn en waar ze mogelijk gebruik van kunnen maken. Door preventie aan de voorkant voorkom je grotere problemen. Door meer te investeren in bewegen, gezond leven, basisvaardigheden en elkaar ontmoeten zullen onze inwoners zich beter voelen. Onze wijkhuizen kunnen hierbij een grote rol spelen.  Dit zijn plekken waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en kunnen deelnemen aan diverse activiteiten. De wijkontwikkelingsplannen zijn van groot belang omdat elke wijk anders is en dus andere voorzieningen nodig heeft. Het is goed te zien dat er al voor veel wijken zo’n plan is gemaakt samen met wijkraden, instellingen, verenigingen en inwoners. Maar ook hier is menskracht  van groot belang. Draagkracht bepaalt de mate van succes.

Op sportief gebied staat er komend jaar heel veel te gebeuren. Uitwerkingen van het  sportakkoord dat is gesloten, er wordt een nieuw zwembad gebouwd en ook de bouw op de sport- en beleefcampus De Braak is in volle gang. Ook is er in diverse wijken in de openbare ruimte de mogelijkheid gemaakt om te sporten en bewegen.  Er zijn diverse beweegtuinen waar mensen zeer laagdrempelig gebruik van kunnen maken. Er wordt ondersteuning geboden aan verenigingen die dat nodig hebben. Ook wordt er een quick scan gemaakt van de sport- en wijkaccommodaties. De resultaten zullen aangeven wat er waar moet gebeuren. Toch zien we ontwikkelingen zoals bij voetbalvereniging  Mierlo-Hout welke zij ons recent tijdens de hooravond duidelijk maakte. Enorm achterstallig onderhoud zodat renoveren niet de oplossing biedt. Dan is de vraag wat zouden we kunnen betekenen voor dergelijke vraagstukken zonder dat er enorme precedentwerking ontstaat. Het zijn immers bijna allemaal geprivatiseerde accommodaties, die tegelijkertijd een brede maatschappelijke functie vervullen. Lokaal sterk vraagt zich dan ook af of er mogelijk naar nieuwe financieringsvormen gezocht kan worden om tot aanvaardbare oplossingen te komen. Hiervoor dienen wij een MOTIE in. We hebben begrepen dat gemeente Helmond nieuwe energiecontracten gaat afsluiten. Onze vraag is of het mogelijk is dat sportverenigingen en andere maatschappelijke (non-profit)organisaties zich hierbij kunnen aansluiten. Hier dienen wij ook een Motie voor in.

Voorzitter, In het verleden organiseerde het stadsbestuur elk jaar het Helmonds Sportgala.  We missen dit bijzondere Event om de mensen die aan een gezonde en sportieve stad bijdragen in het zonnetje te zetten. Een Event dat juist de mogelijkheid bood voor een waardevolle ontmoeting van de vele verenigingen met hun vrijwilligers die sport, bewegen, preventie enz, hoog in het vaandel hebben staan. Lokaal sterk zou het erg waarderen als het college de mogelijkheden wil onderzoeken voor een nieuw Helmonds Sportevent. Ook hiertoe dienen wij een MOTIE in. We staan aan de vooravond van de schaalsprong, heel veel nieuwe woningen moeten gebouwd gaan worden. En daarbij evenzoveel nieuwe voorzieningen als scholen en werkplekken maar ook uitbreiding van ons cultuur- en sport aanbod hoort hier bij. Een grote ontwikkeling op diverse terreinen dus. We verwachten in 2040 ongeveer 115.000 inwoners te hebben. In dezelfde periode neemt het aantal 65 plussers met zo’n 8500 mensen toe.  Maar  onze jongeren willen graag zelfstandig een leven opbouwen. We moeten rekening houden met het soort woningen dat we gaan bouwen en bij de voorzieningen die er komen. Het is belangrijk dat er betaalbare woningen worden gebouwd. Sociale- en  Midden-huurwoningen maar ook goedkope koopwoningen zodat de woningmarkt voor iedereen bereikbaar is. Om de wijken diverser te maken is het goed dat daar waar nu gebouwd gaat worden er gekeken wordt naar de huidige samenstelling van die woningvoorraad. Het is ook belangrijk dat we een economisch vitale stad zijn en blijven. Ook in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt is het zaak te blijven investeren in het versterken van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Food Tech Brainport moet worden doorontwikkeld en op de Automotive campus moet een slagvaardige campus organisatie komen zodat voldoende geborgd is dat de campus zich op een goede manier verder ontwikkelt en waar wij als  Gemeente Helmond samen met de partners in blijven investeren.

Er komt een visie op bedrijventerreinen in samenwerking met onze regionale partners. Maar ook Helmond zelf moet zorgen dat er ruimte is voor bedrijven die zich hier willen vestigen. Wel bedrijven met voldoende werkgelegenheid. Ook de ontwikkelingen in het centrum moeten een belangrijke bijdrage leveren aan de schaalsprong. Er komen heel veel woningen bij in het centrum. Bereikbaarheid is ook voor het centrum van levensbelang. Het is goed dat wij in onze mobiliteitsvisie de auto van het maaiveld willen halen, maar zorg dan eerst dat er alternatieven zijn alvorens de huidige ruimte te herontwikkelen. Met andere woorden; Gooi geen oude schoenen weg voor je nieuwe hebt. De volgordelijkheid is wat Lokaal sterk betreft het belangrijkste. Om het fietsen nog meer te stimuleren moeten we zorgen voor goede stallings mogelijkheden. Graag weer fysieke controle bij de fietsenstallingen zodat mensen hun fiets veilig kunnen stallen. Ook laadpunten voor de vele e-bikes zijn nodig. En om met de fiets op de bedrijventerreinen of in de stad te komen moet er ook flink werk worden gemaakt van de diverse bestaande fietspaden in de stad. De staat van onderhoud  laat op diverse plaatsen te wensen over. (is op veel fietspaden zelfs zeer slecht.)

Voor wat betreft BSD Brainport Smart District. Het streven is een kwart van onze woningbouwopgave te realiseren in BSD.  Hopelijk kan dit allemaal gerealiseerd worden. De subsidies die we (hebben) ontvangen zijn mooi maar waarschijnlijk niet voldoende. We moeten blijven openstaan voor particuliere initiatieven zoals CPO projecten. 

We gaan ook aan de slag met de openbare ruimtes. Een veilige, schone en gezonde stad is waar we voor gaan en dat doen we samen. We gaan onze stad meer vergroenen en daarmee kunnen we ook inspelen op de klimaatveranderingen.  Het klimaatakkoord dat we samen met Eindhoven aan willen gaan om in 2030 klimaat neutraal te zijn is wel een heel ambitieus streven.   Natuurlijk gaan we het liefst voor goud maar met zilver of brons kunnen wij ook heel goed leven. Voor Lokaal sterk is het heel belangrijk dat iedereen hieraan kan meedoen. Met de kennis van nu vooruit kijken naar de toekomst van Helmond en het welzijn van onze inwoners en vooral niet verzanden in discussies over 2030 of 2040. 

Om in te gaan op de overwegingen inzake de diverse indexaties kiest Lokaal sterk voor een incidentele aanpassing van de diverse percentages. Zoals het een goed huishoudboekje betaamt moet je sparen voor grote uitgaven in de toekomst. Dit zou wat ons betreft dan ook moeten gebeuren. Zoals reeds eerder gezegd moeten wij met onze ambities kijken naar wat uitvoerbaar is. Wij vinden het vergroenen van de stad belangrijk evenals het vervangen van bomen maar dat zou getemporiseerd kunnen worden. Het onderhoud van het huidige groen zou wat ons betreft prioriteit moeten hebben. 

Wij wensen het college samen met het ambtelijk apparaat veel succes met het opstellen van de begroting.