12-09-2023 Onze bijdrage inzake mobiliteitsvisie 2040

In de bijdrage van Lokaal sterk tijdens de Opiniecommissie 30-05-2023 Mobiliteitsvisie hebben wij een aantal hoofdzaken meegegeven om onze stad en centrum leefbaar te houden maar ook bereikbaar. Fijn om deze terug te zien in deze aangepaste Mobiliteitsvisie 2040.

Vooral waar het ons ging om de volgordelijkheid met als belangrijkste boodschap, gooi geen oude schoenen weg voor we nieuwe hebben. Goed om ook vanavond te zien dat insprekers(ondernemers) kritisch zijn maar tegelijkertijd denken in oplossingen en de verbinding blijven zoeken.

In deze visie zien we ook het participatie traject terug. Goed om te zien dat er veel reacties van inwoners en ondernemers zijn die mee willen denken in oplossingen. 135 aandachtspunten voor uitwerking onderstrepen dat nog maar eens.

Als we naar het overzicht Doelen en proces Mobiliteitsvisie kijken, wat ons betreft een helder en mooi overzicht, dan plaatsen we wel wat kanttekeningen.

1.Drie doelen zijn duidelijk, maar om ons nu op een jaartal vast te pinnen is wel voorbarig. Dat blijkt ook wel uit de reacties rond de agendering van het klimaatcontract Eindhoven/Helmond.

2.Strategische keuzes zijn belangrijk maar om nu alles op te hangen aan te voet en met de fiets gaat wel een beetje ver. De auto zal ook in de komende jaren niet weg te denken zijn.

3.Autoverkeer buitenom is ook iets wat we aangegeven hebben, omdat we niet de illusie moeten hebben om de Traverse (N270) af te schalen zonder alternatief. En laten we duidelijk zijn dat we de A67 niet zien als alternatief.

4.Aanscherpingen begrijpen we, zeker omdat die terugkomen in de uitwerking van de verschillende deelplannen. De sfeerbeelden dragen niet bij aan de werkelijke beleving van onze inwoners.

5.Voor wat betreft het stappenplan afschalen Traverse/N270. Dit zullen we kritisch blijven volgen omdat het niet zo kan zijn dat het verkeer een alternatieve route gaat zoeken door andere delen van de stad.

We lezen ook het belang van de regionale samenwerking en daar zouden we wat Lokaal sterk betreft meer de nadruk op moeten leggen. Dit juist vanuit het gegeven dat de Brainportregio, waarvan Helmond deel uitmaakt, staat voor een ‘schaalsprong’; een sterke groei van de bedrijvigheid en daarmee samenhangend aanzienlijke groeicijfers van het aantal inwoners, het aantal huizen en het aantal arbeidsplaatsen. We zien dat in deze Brainportregio waar we deel van uitmaken, Eindhoven aan de westkant de bereikbaarheid prima op orde heeft, maar juist aan de oostkant het is blijven steken bij niet afgemaakte of verder uitgewerkte plannen. De verkeerscongestie in en rond Helmond neemt zodoende toe. Om hier slagen te maken missen we hier berekeningen van reële verkeersstromen en een visie op de positie van Helmond in de Regio. Helmond heeft ambities en dat onderschrijven wij. Daar zijn financiën voor nodig en die zitten nu juist in deze samenwerkingen in de Brainport waar bereikbaarheid van essentieel belang is.

Voor Lokaal sterk is deze visie op lange termijn een hoofdlijn en zoals we aangegeven hebben een visie met een nauwe samenhang met tal van andere beleidsvelden. De uitvoeringsagenda vergt daarom een voortvarende coördinatie!

Goed om te constateren dat de visie een richting geeft voor de uitwerking van mobiliteitsmaatregelen in de toekomst en dat er voldoende ruimte is als er daartoe aanleiding is om bij te stellen.

Gelukkig dat inwoners en ondernemers volop kansen zien en denken in oplossingen. Dat willen we graag blijven onderschrijven om het zo noodzakelijke draagvlak te blijven behouden bij de uitwerking van de plannen

Cor van der Burgt

Jeroen Lenssen