07-11-2023 Begroting 2024

 Voorzitter, collega raadsleden, toehoorders op de publieke tribune en thuis via de livestream.

Voor ons ligt de begroting 2024-2027 van onze gemeente. Dit is de eerste in een nieuwe opzet. Het is even wennen maar het is een fijn leesbaar document geworden. Complimenten.

Voorzitter er speelt veel in de wereld om ons heen wat effect heeft op ons leven. Oorlogen, crisissen en daardoor steeds hogere prijzen voor alles wat wij nodig hebben in ons leven. We streven als stad nog steeds de brede welvaart na.

En hoewel Helmond er financieel nog steeds goed voor staat komen er jaren waarin dat mogelijk gaat veranderen.

Wij zijn verheugd dat onze motie inzake de voucher voor minima voor vergoeding bij dierenartskosten, vorig jaar tijdens de begroting ingediend, nu als beleidsintensivering is meegenomen. Dit zal veel mensen helpen.

We zien dat er in deze begroting een betere balans is tussen willen en kunnen.

Door rekening te houden met onze ambtelijke organisatie welke nog steeds niet op volle sterkte is, is het verstandig de  lopende projecten eerst tot een goed einde te brengen.

Het is nodig om ruimte te houden om daar waar zich nieuwe ontwikkelingen en kansen aandienen  tijdig  hier op te kunnen anticiperen.

De sport-en beweegnota heeft meer handen en voeten gekregen. Het is goed te zien dat er veel wordt gedaan aan het ondersteunen van verenigingen. Hierbij is de inzet van JIBB+ van zeer grote waarde.

We zien dat het zwembad nagenoeg klaar is en dat er voortvarend wordt gewerkt bij Sport en beleefcampus de Braak. Kunt u al iets zeggen over het gebiedsontwikkelplan voor fase 2b van deze campus?

Tijdens de voorjaarsnota is er gesproken over een Quick scan inzake de sportaccommodaties. Wethouder hoe staat het met dit onderzoek?

Voor de ontwikkeling van sportaccommodatie Mierlo-hout is geen bedrag opgenomen in 2024 en het is in de jaren daarna een PM post. Zoals wij begrepen hebben stopt na 2024 de BOSA regeling ( bouw en onderhoudskosten van sportaccommodaties). Dit plan leent zich prima om voor deze subsidie in aanmerking te komen. Dat zou een mooie aanvulling kunnen zijn. Wij dienen  een amendement in voor een voorbereidingskrediet voor deze ontwikkeling.( samen met…….)

Vorig jaar hebben wij gevraagd of door verenigingen en andere non-profit organisaties kon worden meegelift op de energiecontracten welke de gemeente afsluit voor haar gebouwen. Is daar al iets van bekend? 

We hebben begrepen dat er volop werk wordt gemaakt van de verduurzaming van de verenigingsaccommodaties.

Dat is fijn.

Fijn dat er voor verenigingsondersteuning een duidelijk lokaal aanspreekpunt komt voor de wensen en hulpvragen van onze sportaanbieders.

Voorzitter bouwen!  Dat is nog steeds een belangrijk gegeven.  Er is zo’n grote vraag naar woningen dat we moeten kijken hoe we zo snel mogelijk aan deze vraag kunnen voldoen.

We begrijpen dat het college eraan werkt om een woonfonds in het leven te roepen. Asml heeft dat  voornemen eveneens en andere bedrijven gaan mogelijk meedoen. Dit allemaal vooruitlopend op het Brainport betaalbaar wonen fonds.  Is het een idee om hier mee te gaan samenwerken?

Hiermee kun je de woningbouw een impuls geven.

Er is grote behoefte aan woningen voor de inwoners in onze stad en bedrijven is er veel aan gelegen dat huidige en toekomstige werknemers goed kunnen wonen.

We spreken binnenkort met elkaar over BSD (Brainport Smart District). Voorzitter als de vraag en middelen er niet zijn om de wijk af te ronden,  dan komt er ruimte beschikbaar voor andere vormen van  woningbouw. De vraag naar grondgebonden woningen voor gezinnen kan daar ingevuld worden zodat we op de locaties in het centrum de hoogte in kunnen. Ook hofjes met bijvoorbeeld zorgconcepten zullen in de toekomst van belang zijn. We moeten immers steeds langer thuis wonen en in zulke hofjes kunnen mensen elkaar helpen.

Maak van Brandevoort 2 een innovatieve wijk waar voor alle vormen van wonen ruimte is.

Uiteraard dienen er betaalbare woningen te komen voor de diverse doelgroepen.(jongeren en ouderen)

Sociale- en midden huur en sociale koopwoningen.

Maar voorzitter als we zien dat de Nationale hypotheek garantie met energiebesparende maatregelen € 429.300,00 is dan begrijpen wij dat dit voor veel inwoners niet is weggelegd. Even omrekenen naar onze oude gulden is dat bijna 1 miljoen gulden. Dat klinkt niet als sociaal…..

Dus nogmaals de nadruk op betaalbare koopwoningen. Hopelijk worden de middelen voor een  provinciale Flexpool 2.0  toegekend zodat er extra capaciteit komt voor de woningbouwversnelling.

Wat betreft de bedrijventerreinen kijken we naar de ontwikkeling van Varenschut. Voor het regionale bedrijventerrein is de keuze gevallen op Lungendonk.

Een deel van Lungendonk is Helmonds grondgebied. Daar gaan we zelf over! Maar waar het gaat over het grootste deel dat in de gemeente Someren valt , moeten we wel goed kijken wat voor bedrijven er daar gaan komen. We willen geen overlast voor de omwonenden. Voor ons betekend dat: inzetten om innovatieve bedrijven naar hier te halen.

Het MKB is en blijft voor onze stad van belang en verdienen onze steun. Het grootste deel van onze inwoners werkt bij een MKB bedrijf. Ook hier zien we dat veel bedrijven het moeilijk hebben nu zij moeten gaan betalen voor zaken die in de corona tijd tijdelijk zijn opgeschort. Daar maken we ons zorgen over. Ook voor hen moeten we kijken wat we kunnen doen om hun werkgelegenheid overeind te houden.

Door het centrum, de wijkwinkelcentra te versterken middels onder andere een nieuw detailhandelsbeleid, helpen we ook de kleine MKB bedrijven die daar zitten.

In de voorjaarsnota noemde we het al. Ons openbaar groen. Misschien moeten de beeldkwaliteitsplannen welke later nog eens in assets afgebeeld zijn, worden herzien. We zien dat in veel wijken vooral het onderhoud te kort schiet. Buiten dat het er niet uitziet komt onder andere de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op diverse plaatsen in het geding. Maar bovenal de algehele veiligheid.

De ene wijk is de andere niet. In oudere wijken heeft veel groen zijn beste tijd gehad. Is dat in kaart gebracht zodat het tijdig vervangen kan worden? Blijkbaar wordt het groen in veel wijken niet door een bedrijf bijgehouden maar door meerdere. Ook hierdoor gaan zaken niet goed daar elk bedrijf op zijn eigen manier werkt. Graag voor de toekomstige aanbestedingen kijken of dit niet beter geregeld kan worden per wijk. Tevens vragen wij aandacht voor de bestrijding van ongedierte daar dit ook een steeds groter probleem wordt.

Voorzitter ook zorg en welzijn vragen de komende jaren veel van ons als gemeente. Het aantal 65 plussers neemt toe en er is een grote krapte op de arbeidsmarkt. Mensen blijven langer zelfstandig wonen maar hun zorgvraag zal toenemen. Hopelijk lukt het ons om de problemen en zorgvragen voor te zijn door een vroegtijdige aanpak.

Goed te lezen dat we inzetten op gezond en actief leven waarin ook de basisvaardigheden, onderwijskansen en bestaanszekerheid een grote rol spelen.

We moeten zorgen dat onze kwetsbare inwoners en inwoners die zichzelf niet kunnen redden er van verzekerd zijn dat ze geholpen worden. Goed dat er een Time-out voorziening komt voor mensen met onbegrepen gedrag.

Ook vragen wij aandacht voor al onze vrijwilligers. We noemen ze nog steeds het cement van onze samenleving maar ook hier staat veel druk op. Doordat er op veel plaatsen te weinig medewerkers zijn wordt ook de druk op deze vrijwilligers en de mantelzorgers steeds groter. Zij worden zo overvraagd dat het bijna niet te doen is met en een baan en een gezin.

Goed dat we met de uitvoeringspartners een tweetal centrale thema’s gaan uitwerken en uitvoeren voor onze jeugd. De beste vroege start en taal centraal. Beide kunnen goede kansen bieden voor de jeugd.  Want achterstanden opgelopen aan het begin van je leven kun je later moeilijk inhalen.

Het intensiveren van de Helmondse educatieve agenda om gelijke kansen van jeugdigen te versterken vinden wij een goede zaak.

Lokaal sterk vindt het ook belangrijk dat onze inwoners  bestaans- en inkomenszekerheid hebben. We moeten er voor zorgen dat werken loont en dat iedereen die kan aan het werk is of participeert in de samenlevering. Wij vragen aandacht voor de afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven want er zijn veel vacatures maar ook veel mismatches. Daar waar mogelijk moeten we inzetten op omscholing zodat vraag en aanbod op gelijke hoogte gaan komen.

Voorzitter veiligheid is een groot goed. Als stad doen we al heel veel om de veiligheid van onze inwoners te borgen. We zien dat er weer veel buurtpreventie teams  actief zijn. Onze inwoners missen de contacten met wijkagenten en wijk-handhavers. Een veel gehoorde klacht is dat men hen niet kan bereiken. Misschien is een wijkspreekuur voor de handhavers wel een optie?

Gelukkig hebben we wat meer geld uitgetrokken voor het thema veiligheid maar we moeten deze middelen verdelen over vele zaken die spelen. De ondermijnende criminaliteit, cybercriminaliteit, overlast in het algemeen zijn allemaal zaken die belangrijk zijn om aan te pakken. Wij kijken uit naar het uitvoeringsplan Integrale Veiligheid.

Voorzitter wij zijn voor zo min mogelijk lastenverzwaringen voor onze inwoners.

Gezien de heel hoge inflatie is het fijn te lezen dat we de systematiek van indexeren hebben aangepast waardoor de percentages binnen de perken zijn gebleven.

Voorzitter zoals in het begin al gezegd. We zien een sluitende begroting voor 2024 en 2025 en daar ze we blij om. Echter maken we ons wel zorgen over de jaren 2026 en 2027. Als er veel minder middelen naar ons toekomen wordt het een heel grote uitdaging om alle structurele zaken overeind te houden. Hopelijk komt het rijk tot bezinning.

Tot slot voorzitter wensen wij het college en de ambtelijke organisatie veel succes met het uitvoeren van alle plannen.