Manifest 2022-2026

Printbare versie van het manifest

Lokaal sterk is de lokale partij van Helmond! Ons doel is om het wonen, werken, winkelen en recreëren in onze stad voor alle inwoners van Helmond en haar bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken. Als lokale partij hoeven wij ons niet te schikken naar de wil van een overkoepelende landelijke partij. We opereren onafhankelijk en zo kunnen we maatwerk leveren op lokaal niveau.

Onze wortels liggen in Helmond, wij zijn een partij voor en door Helmonders die trots zijn en willen blijven op hun stad en haar inwoners!

Lokaal sterk beweegt zich niet uitsluitend op links of op rechts, maar opereert vanuit het midden. Daarbij is het vizier eenduidig gericht op Helmond. We zijn dus de partij voor alle Helmonders!

 • We zijn een lokale partij met een sociaal hart en een ondernemende mentaliteit.
 • Een partij die kijkt naar Helmond als geheel, maar zeker ook alle wijken en haar inwoners in beeld heeft.
 • Een partij die zich blijft inzetten voor een veilige stad.
 • Een partij die het rijke Helmondse verenigingsleven een warm hart toedraagt en haar vele vrijwilligers respecteert.
 • Een partij die samenwerking belangrijk vindt!

Kijken naar wat verbindt telt meer dan kijken naar wat ons scheidt.

Ons verkiezingsmanifest geeft weer hoe we politiek willen bedrijven en waar we accenten willen leggen voor een nog mooier Helmond.

 

Samen sterk voor Helmond!

Helmond woonstad

Veiligheid

Het veiligheidsgevoel van onze inwoners hangt af van meerdere factoren:
Hoe goed kent men elkaar? Ervaart men veel buurtoverlast? Hoe is bijvoorbeeld het onderhoud in de straat en hoe is inrichting van de gehele wijk?

Lokaal sterk vindt dat een goede samenwerking tussen de gemeente en buurtpreventieprojecten hierbij een groot verschil kan maken. Ze hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Vanuit de gemeente door meer in te zetten op toezicht en handhaving.

Dit betekent dat:

 • Er een uitbreiding van BOA ’s moet plaatsvinden.
 • Er een vast aanspreekpunt geregeld moet worden voor de buurtpreventieteams.
 • Cameratoezicht daar waar nodig inzetten.
 • Er meer mensen op straat, niet alleen blauw maar ook jongeren- en straathoekwerkers, zichtbaar op straat moeten zijn.
 • Er verlichting aangebracht moet worden op ‘onveilige’ plekken/fietspaden.

 

Wonen

De woningmarkt staat op dit moment enorm onder druk. Het vinden van een woning die bij je past en betaalbaar is (zowel huur als koop), is een enorme zoektocht en duurt soms erg lang.

Er is een grote groep die teveel verdient voor in aanmerking te komen voor sociale huur, maar te weinig om in aanmerking te komen voor een hypotheek.

Daarnaast ziet Lokaal sterk dat voor vele ouderen de doorstroom belemmerd wordt, doordat het verschil in maandelijkse lasten te groot is wanneer men zou overstappen naar een andere aangepaste woning.

We zien ook een hiaat tussen het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en het verzorgingstehuis.

We zien ook een behoefte aan grondgebonden woningen. Denk hierbij aan hofjes voor ouderen of ééngezinswoningen.

Het hebben van een woning staat niet op zichzelf. De inrichting van de wijk/buurt is ook erg bepalend voor het ervaren woongenot.

 

Dit betekent dat:

 • Er voldoende sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen gebouwd dienen te worden, daarbij hoort ook het stimuleren van starterswoningen onder de NHG-grens (Nationale Hypotheek Garantie).
 • Er nieuwe woonvormen ontwikkeld dienen te worden waarbij zorg nabij is, zodat ouderen en hulpbehoevenden ook daadwerkelijk zelfstandiger kunnen blijven wonen.
 • Wijken/buurten voldoende groen, speelmogelijkheden en ontmoetingsplekken moeten hebben.

 

Zorg en Welzijn

Met een groot deel van onze inwoners gaat het goed en zij kunnen voor zichzelf zorgen, maar dat geldt niet voor iedereen. Deze groep heeft zorg en ondersteuning nodig. Dit kan o.a. zijn op het gebied van WMO, opvoeding, onderwijs, werk, dagbesteding en schuldhulpverlening.

De inzet van de gemeente moet zijn om deze groep mensen zo snel mogelijk in beeld te hebben, zodat adequaat hulp geboden kan worden.

Voor de meest kwetsbare inwoners is zorg op maat noodzakelijk. Lokaal sterk vindt dat op basis van de behoefte gekeken moet worden naar voorzieningen en/of hulpmiddelen die ingezet kunnen worden om daadwerkelijk weer te kunnen meedoen.

Wijkhuizen en ontmoetingspunten zijn plekken waar onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten, een dagbesteding hebben en samen kunnen eten. Een plek waar men kan ontsnappen aan eenzaamheid!

Kortom een belangrijke plek voor hun welzijn, maar ook een belangrijke vindplaats.

Lokaal sterk wil hierbij alle kansen benutten, wanneer er nieuwe gebiedsontwikkelingen aan de orde komen.

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn van onschatbare waarde in de zorg en ondersteuning van onze inwoners. Lokaal sterk draagt deze dan ook een warm hart toe.

Inclusiviteit moet het uitgangspunt zijn. Lokaal sterk vindt dat al onze inwoners moeten kunnen meedoen, rondkomen en vooruitkomen.

In samenwerking met Dierenambulance & Dierenasiel Helmond, zetten we volop in voor het welzijn van onze zwerf- en huisdieren.

 

Dat betekent dat:

 • Er bij een hulpvraag gekeken moet worden naar wat echt nodig is. Hierbij meedenkend vanuit de geest van de wet en niet volgens de letter van de wet.
 • Nadrukkelijker ingezet wordt op 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur.
 • Wijkhuizen en ontmoetingsplekken goed gefaciliteerd moeten worden.
 • Er gebruik gemaakt moet worden van de inzet van ervaringsdeskundigen.
 • Er voorzieningen/activiteiten gecreëerd worden, zodat mantelzorgers even ontlast kunnen worden.
 • Het bestaande dierenwelzijn uitbreiden met middelen voor onze minima.

 

 Milieu

Ons woongenot wordt vooral bepaald hoe we onze woon- en werkomgeving ervaren.

Milieuvervuiling (stank, geluid, lozingen) moet dan ook hard worden aangepakt.

We moeten inwoners en coöperaties stimuleren om hun woningen te verduurzamen.

Dit wel in een tempo dat het haalbaar en voor iedereen betaalbaar is.

Speciale aandacht vraagt Lokaal sterk voor de inwoners die afhankelijk zijn van de stadsverwarming.

Lokaal sterk vindt een groene omgeving erg belangrijk. Daarom moet er op ingezet worden op het behoud van onze groene uitloopgebieden. Daarnaast moeten we ook kijken hoe we onze bestaande wijken zoveel mogelijk kunnen vergroenen.

 

Dit betekent dat:

 • Bij het verduurzamen van de woningen bekeken moet worden hoe we onze inwoners daarbij kunnen ondersteunen.
 • We op onze bedrijventerreinen geen milieuvervuilende en overlastgevende bedrijven meer toe laten.
 • We budgetten moeten vrijmaken voor het vergroenen van de wijken.

 

Burgerbetrokkenheid

Met de invoering van de omgevingswet wordt nadrukkelijker ingezet op het betrekken van inwoners bij zaken die in de omgeving spelen.

Lokaal sterk vindt het belangrijk dat de mening van onze inwoners gehoord wordt.

Wel moet duidelijk aan de voorkant afgestemd worden waar men inspraak op heeft. Dit kan per onderwerp verschillen.

Wijkraden zijn de ogen en oren van een wijk en daarom een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente. Zij vormen de verbinding met de wijk en zo kunnen we samen de leefbaarheid in de straat en buurt bevorderen.

Lokaal sterk ziet voor de Adviesraad Sociaal Domein Helmond een belangrijke rol weggelegd richting het stadsbestuur, middels, gevraagde en ongevraagde adviezen, bij het ontwikkelen van beleid of uitvoering hiervan.

Daarnaast vindt Lokaal sterk het belangrijk om ook ervaringsdeskundigen bij ontwikkelingen te betrekken.

 

Dit betekent dat:

 • Er een participatiebeleid moet komen, waarin duidelijkheid moet zijn over rollen en het proces van besluitvorming.

  

Helmond verblijfstad

 

Sport en recreatie

Sporten en bewegen draagt bij aan een gezonde leefstijl en daarmee dus ook aan een goede gezondheid. Belangrijk is daarom dat iedere inwoner een leven lang kan blijven sporten en bewegen. Als gemeente moeten we dit volop stimuleren.

Ook voor inwoners met een beperking moeten we het sporten en bewegen beter toegankelijk maken, zodat zij volwaardig mee kunnen doen.

Onze sportverenigingen spelen hier een grote rol in. Daar waar nodig moeten we als gemeente de ondersteuning bieden om als vereniging vitaal te blijven. Lokaal sterk blijft zich inzetten voor multifunctionele sportaccommodaties en wil meedenken, wanneer er zich kansrijke ontwikkelingen voordoen.

Daarnaast moeten we gezamenlijk bekijken hoe we binnen de sportverenigingen meer kunnen inzetten op laagdrempelige recreatie-activiteiten.

Onze openbare ruimtes zodanig in te richten, dat deze uitnodigen om te gaan sporten en bewegen. Denk hierbij aan Urban, Pumptracks, Disc Golf-circuit en beweegtuinen.

Lokaal sterk vindt dat Berkendonk gratis en toegankelijk moet blijven.

Lokaal sterk wil graag doorpakken op fase 2 van SBC de Braak, zodat het een volwaardige Campus gaat worden.

Helmond heeft 3 dierenparken; De Warande, Hortensiapark en de Rippert en één kinderboerderij de Veldhoeve. Dit zijn voor veel inwoners (vooral kinderen) fijne plekken om te verblijven.

Als gemeente moeten we er voor zorgen dat deze parken en boerderij toegankelijk blijven.

 

Dit betekent dat:

 • We inzetten op ondersteuning van verenigingen.
 • We, middels Uniek Sporten, drempels weghalen voor mensen met een beperking, zodat zij volwaardig mee kunnen doen.
 • We onze openbare ruimtes beweegvriendelijk gaan inrichten.

 

Kunst en cultuur

Helmond heeft veel te bieden op kunst en cultuurgebied. We hebben prachtige musea, markante gebouwen, spraakmakende evenementen en een diversiteit aan kunstobjecten.

Dit alles draagt bij aan een fijn woon- en verblijfklimaat voor onze inwoners.

Lokaal sterk ondersteunt dan ook de activiteiten van Cultuurcontact (Sjors Sportief en Creatief, Cultuuronderwijs op scholen, Lang leve cultuur en Cultuurparticipatie in Zorg & Welzijn), zodat alle Helmonders mee kunnen doen.

Evenementen dragen bij aan de onderlinge verbondenheid van onze inwoners. Niet alleen de grote, maar zeker ook de kleine wijkevenementen.

Daarnaast bieden evenementen de kans om onze stad meer bekendheid te geven, zowel regionaal als landelijk, wat ten goede komt aan onze economie en werkgelegenheid.

 

Dit betekent dat:

 • Er meer aandacht moet zijn voor het promoten, laten kennismaken met kunst en cultuur voor onze eigen inwoners.
 • We inzetten op het versterken van het evenementenbeleid.
 • We Helmond zoveel mogelijk op de kaart moeten zetten.

 

Centrum

Helmond is de kernwinkelstad in de Peel-regio en moet dat ook blijven. Belangrijk is dan ook dat er een gevarieerd aanbod is. Naast kwalitatieve winkels moet er zeker ook aandacht zijn voor sfeer en beleving. De diverse horeca, eet- en verblijfgelegenheden zorgen voor een prettig en langer verblijf in ons stadscentrum.

Men moet graag naar het centrum willen komen!

Om meer bezoekers te trekken moet het centrum goed bereikbaar blijven. Goede en betaalbare parkeervoorzieningen, zowel voor auto als fiets,  zijn hiervoor erg belangrijk.

Leegstand moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Lokaal sterk ziet mogelijkheden door gelegenheid te bieden aan verenigingen, organisaties, creatieve starters om tijdelijk een leegstaand winkelpand te benutten.

De zaterdagmarkt is al jaren een belangrijke ‘trekker’ van onze stad. Lokaal sterk maakt zich dan ook hard voor een kwalitatieve en aantrekkelijke zaterdagmarkt.

 

Dit betekent dat:

 • Een goede bereikbaarheid van het centrum gewaarborgd dient te blijven.
 • In overleg met de kraamhouders, winkeliers en centrummanagement moet bekeken worden hoe we de zaterdagmarkt een positieve impuls kunnen geven.
 • In samenspraak met de winkeleigenaren gekeken moet worden naar een tijdelijke invulling van leegstaande panden.

 

Helmond werkstad

 

Werk en economie

Het hebben van een eerlijk betaalde baan (werken moet lonen!) draagt bij aan het kunnen meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Lokaal sterk pleit dan ook voor het actief aantrekken van bedrijven richting onze stad. Bedrijven die niet vervuilend en overlastgevend zijn, passen bij het DNA van de stad (Automotive, Food en slimme Maakindustrie) en die werk hebben voor onze inwoners.

Hiervoor dienen we een we een goed en aantrekkelijk bedrijventerrein te hebben, dat goed bereikbaar is.

Het Midden- en Kleinbedrijf is een van de grootste werkgevers in onze stad en speelt dan ook een belangrijke rol in het bieden van werkgelegenheid.

Dat het MKB, vanwege de coronacrisis, het moeilijk heeft behoeft geen betoog. Naast de landelijke herstelregelingen moeten we op lokaal niveau bezien hoe we het MKB kunnen ondersteunen.

Lokaal sterk wil dat iedereen kan meedoen en maakt zich dan ook sterk voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt.

Lokaal sterk ondersteunt projecten die er voor zorgen dat deze mensen (weer) in het arbeidsproces kunnen komen. Wij vinden dat maatwerk hierbij erg belangrijk is.

Daar waar mensen doorstromen in het bedrijfsleven moet er voor hen een veilige werkplek en goede begeleiding zijn.

Voor sommigen betekent het doen van vrijwilligerswerk (met behoud van uitkering) het meest haalbare. Hierdoor kunnen zij in een voor hen fijne omgeving participeren en heeft een organisatie, vereniging baat bij het vrijwilligerswerk.

Zo geef je deze mensen het vertrouwen dat ze er toe doen!

 

Dat betekent dat;

 • Verouderde industriegebieden moeten worden aangepakt en/of gemoderniseerd.
 • We actief op zoek moeten gaan naar bedrijven die passen bij het DNA van onze stad.
 • We het MKB (Midden- en Kleinbedrijf) moeten blijven ondersteunen.

 

Verkeer

Door de groei van de regio en de groei van de stad wordt het ook steeds drukker op de weg.

Hierdoor komt de leefbaarheid (geluid en fijnstof) onder druk te staan.

Lokaal sterk zet dan ook in om het doorgaande verkeer (N270) uit de stad te weren en dit om de stad heen te leiden, of de mogelijkheid tot ondertunneling onderzoeken.

De N279 zou, zeker vanaf het gedeelte N270 en A67, 4-baans moeten worden, zodat voor het vrachtverkeer het industrieterrein beter bereikbaar wordt.

In overleg met Platform Verkeersveiligheid Helmond moeten de onveilige situaties bekeken worden en daar waar nodig worden aangepast.

De bereikbaarheid van het centrum is erg belangrijk. Zeker voor onze ouderen en mindervaliden!

Naast het behoud van onze ondergrondse parkeervoorzieningen zou Lokaal sterk ook graag de mogelijkheid van een transferium willen onderzoeken, van waaruit een goede verbinding is met het centrum en andere voorzieningen. Automotive (innovatie) kan hier zeker een rol in spelen.

 

Dit betekent dat:

 • Het doorgaand verkeer om de stad heen geleid moet worden.
 • In overleg met Platform Verkeersveiligheid Helmond de onveilige verkeerssituaties aangepakt moeten worden.
 • Het 4-baans maken van de N279 tussen de N270 en A67.

 

Jeugd en Onderwijs

Goed onderwijs zorgt er voor dat alle kinderen zich kunnen ontwikkelen en vaardigheden leren om mee te kunnen doen in de maatschappij.

Voor Lokaal sterk is het dan ook van belang dat voorkomen moet worden dat jongeren vroegtijdig de school verlaten of hun opleiding niet afmaken. Daarnaast moet er een goede aansluiting zijn tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

 

Lokaal sterk bepleit voor het creëren van een voorziening waar jongeren, die alsnog vroegtijdig de school verlaten of na hun opleiding geen werk vinden, opgevangen en begeleid worden om weer terug te stromen naar passend onderwijs of het arbeidsproces, zodat ze weerperspectief hebben.

 

In onze wijkhuizen en ontmoetingsplekken moeten we laagdrempelige inloopmomenten maken waar ouders en kinderen terecht kunnen voor alles rond opvoeden en opgroeien. Daarnaast een plek waar kinderen begeleiding en ondersteuning kunnen krijgen (bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, taalbegeleiding), maar eventueel ook workshops kunnen volgen en/of een vrijetijdsaanbod krijgen.

 

Dit betekent dat:

 • We alle projecten ondersteunen die ingezet worden om jongeren naar werk toe leiden.
 • Er in de uitvoeringsagenda onderwijs-arbeidsmarkt gericht ingezet wordt op voorzieningen waar jongeren, die vroegtijdig de school verlaten of na hun opleiding geen werk vinden, begeleid worden naar nieuw perspectief.
 • Er in samenwerking met diverse partijen gekeken moet worden hoe we inloopplekken kunnen creëren, waar kinderen begeleiding en ondersteuning of een vrijetijdsaanbod kunnen krijgen.