ANBI status 

Naam instelling: Lokaal sterk
Postadres: Hoofdstraat 145 – 5706 AL Helmond
website: www.lokaalsterkhelmond.nl
RSIN-fiscaal nummer: 802529501

Doelstelling:
Het doel van Lokaal sterk is ervoor te zorgen het wonen, werken, winkelen en recreëren in onze gemeente, voor alle inwoners van Helmond en haar bezoekers, zo aangenaam mogelijk te maken. Als lokale partij hoeven wij ons niet te schikken naar de wil van een overkoepelende landelijke partij. We opereren onafhankelijk en zo kunnen we maatwerk leveren op lokaal niveau.

Bestuur:
• voorzitter- Peter van Gastel
• secretaris – Ilse van de Reek
• penningmeester – Arnold de Jong
• bestuurslid – Mientje Bos
• bestuurslid – Karin Ermens

Beloningssysteem:
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vaste vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Hoofdlijnen beleidsplan:
Lokaal sterk heeft ten doel als onafhankelijke partij de belangen van de Helmondse bevolking te behartigen. De vereniging bestaat uit een groep mensen die zich maatschappelijk zeer betrokken voelt bij Helmond en haar bewoners.
Zij tracht dit doel te bereiken door het kandidaat stellen van leden voor de gemeenteraad van de gemeente Helmond en het vormen van werkgroepen en commissies. Lokaal sterk zal hiervoor gebruik maken van alle wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.
De vereniging heeft geen winstoogmerk. De inkomsten van de vereniging bestaan uit maandelijkse- en/of jaarlijkse bijdragen
van leden en donaties. Baten zullen worden verantwoord in het jaar dat ze zijn ontvangen en lasten zullen worden verantwoord in het jaar dat de verplichtingen zijn aangegaan. De inkomsten worden besteed aan de website, administratie- en vergaderkosten en de verkiezingscampagne. Een substantieel deel van de inkomsten wordt geschonken aan goede doelen in Helmond. Het geld wordt aangehouden op een bankrekening.

Activiteiten:

De coronacrisis heeft ook onze vereniging geraakt. Door onze grote flexibiliteit hebben we ons kunnen aanpassen aan de steeds veranderende Coronaregels. Hierbij stond onze inzet voor de Helmondse bevolking steeds voorop. We hebben alle activiteiten beperkt voortgezet en vergaderingen hebben we zoveel mogelijk digitaal gepland. Geleidelijk aan was fysiek contact weer mogelijk en hebben we weer vergaderingen kunnen beleggen die voor iedereen toegankelijk waren,

We zijn met een aantal leden op bezoek geweest bij Super Sociaal. Bij deze gelegenheid hebben wij een cheque overhandigd als schenking voor deze organisatie.

Ook zijn we gestart met de campagne voor de verkiezingen in 2022

Klik hier voor de balans van 2021