Vragen Stadslab

logo nieuwe stijl

Lokaal sterk heeft van begin af zich kritisch opgesteld ten aanzien van het beleid van de coalitie van SP, CDA, VVD, Groen Links en (toen nog) Helmond Actief op het terrein van het sociaal beleid. Zo is Lokaal sterk niet blij met weggeefbeleid tegen de armoede. Ook het stadslab en het stadsleerbedrijf kosten de gemeenschap heel veel geld en we zien maar weinig verbetering.

In de afgelopen weken is ook Lokaal sterk overvallen door een koerswijziging door het stadslab. Niet van de verantwoordelijk wethouder, mw. van der Zanden maar via de krant moest de fractie dit nieuws vernemen. In de commissievergadering van maandag 11 september 2017 beweerde de wethouder glashard dat er niets zal veranderen aan de opzet van het stadslab.

Op onze vragen hoeveel is er al uitgegeven aan het stadslab en wat gaat deze verandering nu kosten meldde de wethouder dat we maar geduld moeten hebben tot november 2017. Dan komt het in de commissie.

Een kwartpagina grote advertentie in weekblad de Loop deed bij onze fractie de haren nog meer rijzen en daarom ook hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W.

Hieronder leest u onze vragen.

Geacht College van B&W,

Op vrijdag 15 september 2017 viel ook bij Lokaal sterk weekkrant de Loop op de mat. Een weekkrant die ons informeert over tal van zaken in het Helmondse. Op pagina 20 lazen wij een behoorlijk grote advertentie van het stadslab Helmond. (Althans Lokaal sterk neemt aan dat dit een advertentie is en dat er dus kosten mee gemoeid zijn.) Dit verbaast ons in meer dan hoge mate.

Laten we beginnen de zaken in perspectief te brengen:

* Op 14 november 2016 spreekt de commissie Maatschappij uitgebreid over het stadslab. Er wordt

een presentatie gegeven en de commissie evalueert.

Wethouder van der Zanden sluit deze vergadering af met het navolgende: “Initiatieven gericht op  

  ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Actief kijken naar project mantelzorgers,

  vrijwilligers. Het stadslab voor en door mensen van de stad geïnitieerd en opgezet. En van daaruit

  ontstaan er ook initiatieven waar de noodzaak van aangetoond wordt. Er zijn initiatieven uit

  bepaalde hoeken die wij nog niet zo heel veel hebben gehoord en die we liever meer zouden horen.

  Hoe kunnen we nog meer onze doelstelling daarin duidelijker en zichtbaarder maken. Om te kijken

  wat daar nog uit te halen is. En op welke manier het stadslab daarbij ondersteund kan worden of

  mogelijk ook de communicatie daarover kan aangaan.” (notulen cie M dd. 14-11-2017)

Op geen enkele wijze wordt tijdens dit evaluatiemoment naar voren gebracht dat het stadslab niet

tevreden is met de huidige koers, sterker nog de wethouder staat volledig achter de thans gevolgde    lijn.

* In september 2017, dus een kleine negen maanden later wordt de commissie Maatschappij, niet

via de wethouder, maar via de pers deelgenoot van een nieuwe visie van het stadslab. Plan! en ook

Lokaal sterk stellen hierover technische vragen die op maandag 11 september 2017 beantwoord

worden. Kern van de beantwoording is: Er zal niets veranderen en in november 2017 bespreken we

een en ander in de commissie Maatschappij.

* De meer dan kwartpagina grote advertentie in weekkrant de Loop, ondertekent door stadslab

Helmond schrijft: “Naar aanleiding van deze constatering is een nieuw initiatief ontstaan dat als  

  doel heeft deze thema’s los van elkaar ‘aan te vliegen’ tijdens uitgebreide inspiratie-werksessies.

  Twee dagen lang zitten zo’n tachtig betrokkenen bij elkaar, samen op zoek naar nieuwe inzichten

  die levens een stukje aangenamer kunnen maken.”

* Tot slot: in het kader van het Sociaal Innovatief Fonds heeft de gemeenteraad van Helmond 4.5

miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe initiatieven. Het stadslab maakt met 2.25 miljoen euro hier  een wezenlijk deel van uit.

Het zal uw College bekend zijn dat Lokaal sterk van meet af aan kritisch staat ten opzichte van het Sociaal Innovatief Fonds. Het gaat immers om 4.5 miljoen euro van de Helmondse inwoners. Euro’s die we maar één keer kunnen uitgeven en dan moet dat wel verantwoord zijn!

Onze vragen over de besteding tot nu toe van het stadslab en de kosten van het stadslab ‘nieuwe stijl’ zijn door de wethouder op 11 september 2017 niet beantwoord en doorverwezen naar november, we vinden dit onbegrijpelijk kijkende naar de huidige ontwikkelingen en de advertentie in weekblad de Loop.

Dit brengt Lokaal sterk tot de volgende vragen:

  1. Is het stadslab een zelfstandig orgaan met eigen bevoegdheden en een eigen budget? Zo ja, door wie dan benoemd en voor welke periode?
  2. Op welk moment bent u door de stadslaboranten op de hoogte gebracht van hun voornemen om hun werkwijze te veranderen? Waarom heeft u de commissie maatschappij niet direct hierover geïnformeerd en deze koerswijziging geagendeerd voor de commissie?
  3. Kunt u aangeven ons aangeven hoe deze activiteit van het stadslab zich verhoudt tot de

aanvankelijke opzet en werkwijze van het stadslab ?

  1. Zijn de kosten van de advertentie in weekkrant de Loop ten koste gebracht van het budget van het stadslab?
  2. Worden de kosten van de inspiratie-werksessies van twee dagen voor tachtig personen ook

ten koste gebracht van het stadslab en zo ja aan welk bedrag moet er dan gedacht worden?

En  op welke wijze wordt de groep van tachtig betrokkenen geworven c.q. gevormd, wanneer zullen de twee inspiratie-werksessies plaatsvinden en wie zal deze begeleiden?

  1. Wat is uw mening over de wijze van communicatie van het stadslab, onder meer in weekkrant de Loop van vrijdag 15 september 2017? Indien uw reactie niet positief is ten aanzien van de werkwijze van het stadslab wat denkt u daar dan aan te doen?
  2. Hoe gaat u er zorg voor dragen dat de communicatie inzake het stadslab vanaf heden wel goed en zorgvuldig zal verlopen?

Lokaal sterk ziet de beantwoording van uw College met belangstelling tegemoet.

Fractie Lokaal sterk,

Harrie van Dijk, Anja Spierings, Henk Bekkers, Tiny Kuijpers, Jack Hamacher, Henriette Verouden, Kim Breuer en Maarten Janssen

printversie in pdf: vragen stadslab website Lokaal sterk (2)