vragen rondom protocol zoönose

logo nieuwe stijl

 

Aan het college van B&W te Helmond

Helmond, 19 april 2017

Geacht college,

Hedenavond hebben wij in Gemert een besloten bijeenkomst bijgewoond, i.v.m. de presentatie van het GGD rapport n.a.v. de vergunningaanvraag voor een geitenhouderij aan Muizenhol 1 in Bakel. Zoals u weet bestaat er rondom deze aanvraag veel ongerustheid onder inwoners van Helmond.

Tijdens deze bijeenkomst hebben wij gevraagd naar een protocol wanneer er bovenmatig veel dieren overlijden op een bedrijf. Helaas bleek dat de gemeente Gemert-Bakel daarvoor geen protocol heeft.

Omdat er op dit moment een dergelijk probleem zich voordoet op een bedrijf aan de Grotelse Heide 4 te Bakel en de onrust voor de omwonenden niet via officiële kanalen wordt weggenomen hebben wij een aantal vragen voor u als college van Helmond.

  1. Hoe is de procedure wanneer er bovenmatig veel dieren overlijden? Is bijv. Rendac gehouden een stijging ergens direct te melden?
  2. Zo ja, bij wie wordt dit dan gemeld? Zo nee, zou dit in een protocol opgenomen kunnen worden?
  3. Wat is de procedure wanneer omwonenden zich zorgen maken en een dergelijke melding doen?
  4. Kunnen Helmondse bewoners een dergelijke melding in Helmond doen, of moet dit bij de gemeente van de ondernemer?
  5. Is er in Helmond een speciaal protocol wanneer zich een probleem voordoet waarbij bovenmatig veel dieren overlijden?
  6. Bent u bereid uw collega’s van de gemeente Gemert-Bakel nadrukkelijk te verzoeken een protocol op te stellen, omdat bij een uitbraak van een zoönose, snel handelen vereist is?

In september 2016 heeft de raad van Helmond u opgeroepen er alles aan te doen een nieuwe vestiging van een geitenhouderij aan Muizehol 1 tegen te gaan. Kunt u ons op de hoogte brengen van de ontwikkelingen op dit vlak?

Wij hebben van wethouder van Extel begrepen dat u als college ook voor deze avond uitgenodigd was. Klopt dit? Zo ja, kunt u dan aangeven waarom niemand van het college van Helmond aanwezig was, zeker daar het een onderwerp betreft dat meer dan 31000 inwoners van Helmond aangaat.
Wij zien uw antwoorden graag tegemoet

Met vriendelijke groeten,

Namens Lokaal sterk,

Henriëtte Verouden-Berens
Kim Breuer

pdf versie: vragen rondom protocol zoönose