Verslagen raadsvergaderingen door Jack Hamacher

logo nieuwe stijl

Verslag  raadsvergadering 28 november 2017

 Een vergadering, die werd beheerst door de discussie over een voorstel over speelautomaten en door 2 moties  “vreemd aan de orde van de dag”. Deze moties kunnen worden ingediend, los van de voorliggende agenda en worden dan achteraan op die agenda geplaatst.

Na, soms felle, discussie, waarbij Lokaal sterk zich niet onbetuigd liet,  werd besloten tot maximale vestigingsmogelijkheid voor 3 situaties.  Het feit, dat er al speelsituaties zijn, het vrije ondernemerschap en het niet willen betuttelen van de Helmondse burger, waren daarbij de voornaamste overwegingen. Wel werd als randvoorwaarde gesteld, dat er goede controle en handhaving zou moeten zijn.

De eerste motie “vreemd aan de orde van de dag werd ingediend door de PvdA en betrof het rookvrij maken van speelterreinen en andere situaties waarbij kinderen zijn betrokken. Deze motie werd unaniem aangenomen.

De tweede motie werd ingediend door onze partij “Lokaal sterk”  en betrof de (hoge kosten van de Flexbus. De vraag aan het college was, of men opnieuw met de provincie in overleg wilde treden over de vormgeving van de geplande pilot (oefensituatie) . Het college zag geen ruimte voor nieuw overleg en ontraadde de motie. Bij stemming bleek er geen meerderheid te vinden, zodat  de pilot met ingang van 11 december gewoon doorgang kan vinden. Niettemin is duidelijk door ons overgebracht, dat de kosten van de flexbus voor menigeen te hoog zullen zijn en dat met name studenten zullen worden gedupeerd. Waarvan akte.

pdf versie: Verslag raadsvergadering 28 november 2017

 

Verslag raadsvergadering 2 november 2017 (begrotingsbehandeling)

Om een uur ‘s-middags opende de burgemeester de begrotingsvergadering en voerden eerst alle elf de fractievoorzitters van de politieke partijen het woord. De toegekende spreektijd…12, 10,of 8 minuten, al naar gelang de grootte van de partij, werd via de tijdklok, streng bewaakt. Deze laatste begroting van dit college….in maart 2018 zijn immers gemeenteraadsverkiezingen…leverde niet al teveel problemen op. Wel werden door de aanwezige partijen 3 amendementen en 22 moties ingediend. Ook Lokaal sterk liet zich daarbij niet onbetuigd. De meeste zaken, waaronder ook de voorstellen van onze partij, werden door het college overgenomen en door stemming van de raad tot besluit verklaard. Veel vuurwerk werd niet verwacht en dat bleek ook zo te zijn. Het was een tamme begrotingsbehandeling zonder problemen. Wel een lange zit….om een uur of negen waren we klaar en werd er noig lang nagepraat in “Het Pakhuis”. Helmond kan, in financieel opzicht, weer een jaar (2018) vooruit

Verslag raadsvergadering 31 oktober 2017

De burgemeester opende deze raadsvergadering met een korte speech ter nagedachtenis van het overlijden van oud-wethouder Trix Houthoofd Stockx. Het centrale agendapunt van deze avond, was het voorstel over de “Sport- en Beleefcampus De Braak “. Een volle publieke tribune was getuige van een historisch gemeenteraadsbesluit. Alle fracties, waaronder Lokaal sterk, waren positief over dit verstrekkende voorstel. De Braak zal de komende jaren, als gevolg hiervan, een totale gedaanteverandering ondergaan. Verder werd ook een voorstel tot uitbreiding van Tennisvereniging “Carolus” behandeld. Lokaal sterk vroeg daarbij speciaal aandacht voor het voorkomen van overlast voor omwonenden en voor de verkeerssituatie. Ook dit voorstel werd breed gesteund. Al met al een, door publiek druk bezochte, raadsvergadering, waarin Lokaal sterk nadrukkelijk van zich liet horen

pdf versie: Versl raadsverg 31-10 en 02-11 2017 (begroting)