Programma

logo nieuwe stijl

Verkiezingsmanifest Lokaal sterk 2018 – 2022

 1. Uitgangspunten en visie Lokaal sterk
 1. Speerpunten voor de volgende bestuursperiode
 1. Helmond, fijn om in te wonen!
 • wonen & huisvesting
 • zorg & maatschappelijke ondersteuning
 • veiligheid
 • milieu
 1. Helmond, fijn om in te verblijven!
 • sport
 • kunst & cultuur
 • centrum
 1. Helmond, fijn om in te werken!
 • werk & economie
 • verkeer & vervoer
 • onderwijs
 1. Helmond, een stad van iedereen!
 • burgerbetrokkenheid
 • bestuur
 • samenwerking

 

 1. Uitgangspunten en visie Lokaal sterk

Lokaal sterk is de lokale partij van Helmond. Ons doel is ervoor te zorgen om het wonen, werken, winkelen en recreëren in onze stad voor alle inwoners van Helmond en haar bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken. Als lokale partij hoeven wij ons niet te schikken naar de wil van een overkoepelende landelijke partij. We opereren onafhankelijk en zo kunnen we maatwerk leveren op lokaal niveau.

Onze wortels liggen in Helmond, wij zijn een partij voor en door Helmonders die trots zijn en willen blijven op hun stad en haar inwoners!

Lokaal sterk beweegt zich niet uitsluitend op links of op rechts, maar opereert vanuit het midden. Daarbij is het vizier eenduidig gericht op Helmond. We zijn dus de partij voor alle Helmonders!

 • We zijn een lokale partij met een sociaal hart en een ondernemende mentaliteit.
 • Een partij die kijkt naar Helmond als geheel, maar zeker ook alle wijken en haar inwoners in beeld heeft.
 • Een partij die het rijke Helmondse verenigingsleven een warm hart toedraagt en haar vele vrijwilligers respecteert.
 • Een partij die samenwerking belangrijk vindt!

Kijken naar wat verbindt telt meer dan kijken naar wat ons scheidt.

Ons verkiezingsmanifest geeft weer hoe we politiek willen bedrijven en waar we accenten willen leggen voor een nog mooier Helmond.

Lokaal sterk, passie voor Helmond!

 

 1. Speerpunten voor de volgende bestuursperiode

 Helmond, fijn om te wonen!

wonen

 • Geen nieuwe woonlocaties zoeken, bouwen op bestaande of lege plekken.
 • Experimenteren met woonvormen en woonvoorzieningen voor wie dat nodig en wenselijk is.
 • Ruim aandacht voor huisvesting van jongeren, starters, ouderen en mensen met een beperking.

zorg

 • Samen kunnen we meer, geef elkaar wat aandacht.
 • Zorg op maat, je krijgt de zorg die nodig is.
 • Armoedebeleid is geen weggeef-beleid, maar gericht op meedoen.

veiligheid

 • Op wijkniveau nagaan hoe veilig de Helmonder zich voelt.
 • Stadswacht, buurtconciërges en buurtpreventieteams kunnen positief bijdragen aan de taken van de politie.
 • Jezelf veilig voelen in Helmond is topprioriteit.

milieu

 • Direct ingrijpen en handhaven als het milieu in gevaar komt.
 • Streven naar nul op de meter, dus energieneutraal!
 • Boeren zijn waardevolle partners in onze gemeente.

Helmond, fijn om in te verblijven!

sport

 • Elke Helmonder dient de kans te hebben of te krijgen om sportief bezig te zijn.
 • Er dient meer gebruik gemaakt te worden van onze hoogwaardige sportaccommodaties, ook landelijk of Europees.
 • Sportverenigingen dienen vitaal en (financieel) gezond te zijn.

kunst & cultuur

 • Kunstkwartier en Museum Helmond dienen door te gaan met hun educatieve activiteiten.
 • Het evenementenbeleid dient herzien te worden en ook de wijken dienen hier nadrukkelijk bij betrokken te worden.
 • Houdt voldoende oog voor ‘het Helmondse’, onroerend, roerend en ontroerend.

centrum

 • Onderzoek of de parkeertarieven aangepast dienen te worden.
 • De huidige markten, met name de zaterdagmarkt, goed onder de loep nemen en met een actieplan komen.
 • Helmond ook via de digitale snelweg eenvoudig en goed bereikbaar maken.

 

Helmond, fijn om in te werken!

economie & werk

 • Biedt voldoende opvang voor de zwakkeren in het arbeidsproces.
 • Helmond is een vriendelijke stad voor ondernemers.
 • Het streven is dat iedereen op eigen kracht kan meedoen in onze stad.

verkeer & vervoer

 • Met Platform Veilig Verkeer Nederland Helmond studie maken naar verkeersgevaarlijke situaties in de stad en oplossingen aandragen.
 • Problemen rond de bereikbaarheid van met name industriegebieden structureel aanpakken.
 • Houdt de fietsenstallingen gratis.

onderwijs

 • Zorg voor een uitgebreid onderwijsaanbod, met name beroepsonderwijs dat past bij de Helmonders.
 • Concrete plannen maken om voortijdige schoolverlaters een tweede kans te geven.
 • Schoolmaatschappelijk werk is en blijft van groot belang voor veel kinderen.

Helmond, een stad van iedereen!

burgerbetrokkenheid

 • Burgerbetrokkenheid en meedoen dient bevorderd en gefaciliteerd te worden.
 • De behoefte aan wijkaccommodaties onderzoeken in samenspraak met de wijkbewoners en anderen.
 • Investeren in buurtprojecten in de wijken.

bestuur

 • Adviesraden van de gemeente vergaderen openbaar en zijn helder.
 • Gezonde gemeentelijke financiën zijn okay, maar teveel reserves hoeft niet.
 • De effecten van verstrekte subsidies dienen inzichtelijk gemaakt te worden.

samenwerking

 • De stad Helmond werkt coöperatief samen met iedereen.
 • Regionale samenwerking op de vlakken sport, kunst & cultuur wordt geïntensiveerd.
 • Helmond is en blijft een fijne stad voor al haar inwoners en de inwoners in de regio.

 

 1. Helmond, fijn om in te wonen!

  Wonen

Nog steeds zien we dat er verschuivingen zijn in de woningmarkt. De samenstelling van onze bevolking verandert, we blijven langer thuiswonen en ook de instroom van mensen uit andere landen zorgt voor een verschuiving op de woningmarkt.

De woonvisie voor Helmond is dan ook een thema dat constant op de agenda dient te blijven staan. Hierin maken we met de wooncorporaties en de omliggende gemeenten in de regio Zuidoost Brabant afspraken, welke we ook periodiek evalueren en zo nodig bijstellen. Mogelijke uitbreidingen dienen vooral gevonden te worden binnen de huidige bebouwde oppervlakte van de gemeente (inbreiding).

Een goede kwantitatieve en kwalitatieve woningvoorraad, toegesneden op alle doelgroepen dient het uitgangspunt te blijven. Naast betaalbare koopwoningen dienen er ook voldoende betaalbare sociale huurwoningen te zijn in de stad. Hierbij dient er zeker aandacht te zijn voor de ouder wordende inwoner van de stad maar ook voor jongeren, starters en mensen die om speciale woonvormen vragen. Experimenten met aangepaste woonvormen juicht Lokaal sterk dan ook zeer toe.

Wonen staat niet op zichzelf. Het heeft ook alles te maken met een goed voorzieningenniveau. De aanwezigheid van goede scholen, winkels, zorgvoorzieningen en ontspanning in de directe woonomgeving is belangrijk.

Zorg

In de afgelopen periode zijn belangrijke taken van de rijks- en provinciale overheid overgedragen aan de gemeente. Een proces dat niet zonder slag of stoot is gegaan.

Lokaal sterk blijft bij dit proces de inwoners van Helmond centraal stellen en organiseert van daar uit de dienstverlening zo dat ze er is voor alle inwoners. De opgelegde bezuinigingen mogen de ambitie om een kwalitatief goede maatschappelijke ondersteuning te bieden niet ondermijnen. De eigen kracht en verantwoordelijkheid van de Helmondse bevolking moet centraal staan. Samen kunnen we meer!

Hierbij moet men het lef hebben nieuwe wegen te gaan onderzoeken en te bewandelen. In zijn algemeenheid is een totaal aanpak gewenst. We dienen niet te kijken naar wat iemand niet meer kan, maar juist wat hij of zij nog wel kan. De beschikbare zorg kan dan ook gaan naar de mensen die hem ook echt nodig hebben. Lokaal sterk bepleit dat er een snelle en adequate behandeling en afhandeling is van aanvragen door de inwoners van de stad. De eigen bijdrage van de inwoners voor de zorg moet aangepast zijn op de portemonnee van de hulpvrager. Hierbij moet kritisch gekeken worden naar het daadwerkelijk netto besteedbaar inkomen. Voor kwetsbare mensen is zorg op maat noodzakelijk.

Goed werken in het sociale domein blijft constant vragen om een goede afstemming tussen betrokken professionals, zonder dat dit mag verzanden in overmatige bureaucratie. Samenwerking mét alle partijen die het sociale domein een warm hart toedragen is noodzakelijk. Sociale zorg houdt niet op bij de grens van de gemeente Helmond!

Armoede kent vele gezichten en is niet eenvoudig in woorden te vangen, maar het bestaat wel echt, ook in Helmond. Lokaal sterk vindt dat het armoedebeleid geen weggeef-beleid dient te zijn. Het armoedebeleid dient haar inwoners kansen en mogelijkheden te bieden om zelfstandig mee te doen in de Helmondse maatschappij. Lokaal sterk wil mensen helpen om zichzelf te helpen. Zaken als Super Sociaal, de Lets Ruilwinkel, de Kringloopwinkel en andere initiatieven op dit vlak zijn nog steeds noodzakelijk en verdienen ook onze steun.

Veiligheid

Veiligheid is voor de inwoners van onze stad van heel groot belang. Dit geldt voor veiligheid op straat, in de buurt, maar ook de veiligheid ‘achter de voordeur’. Alle Helmonders, ongeacht hun afkomst of achtergrond, dienen zich gehoord te voelen door het stadsbestuur op de gebieden veiligheid en integriteit. Het is van belang om regelmatig, op wijkniveau te peilen hoe het zit met het veiligheidsgevoel van de Helmonder. Immers algemene statistieken zeggen niet alles. De wijkraden kunnen hierbij een voortrekkersrol spelen. Initiatieven voor lokaal op te richten WhatsApp groepen en/of buurtpreventieprojecten dienen bestuurlijk ondersteund te worden.

Ook Helmond wordt geconfronteerd met de dunne scheidslijn tussen de zogenaamde onder- en bovenwereld, zeker in het drugsgebeuren. Het is de opdracht van de gemeente om dit probleem blijvend aan te pakken en tot de wortel uit te roeien. Het beleid in deze laat geen enkele ruimte voor toegeeflijkheid en pakt stevig door. Elke Helmonder moet veilig en gerust kunnen wonen.

Een integraal veiligheidsplan is dan ook een must. Lokaal sterk ziet veiligheid breder dan het aanpakken van alleen verkeersovertreders en criminaliteit. Preventie op vele vlakken, o.a. drank & drugs, zwerfjongeren, daklozen en zo meer zijn noodzakelijk. De gemeenteraad dient hierover periodiek geïnformeerd te worden en zal, indien nodig het beleid moeten bijstellen.

Ook zal er een gedegen beleid m.b.t. ‘verwarde personen’ moeten worden gemaakt.

Lokaal sterk is voor een goede coördinatie binnen de gemeentelijke organisatie met een taakstelling op dit gebied en gaat voor een goede relatie met de ketenpartners, zoals politie, openbaar ministerie, Veiligheidshuis, Bureau Halt, instellingen voor verslavingszorg.

Samenwerking met het Regionale Informatie- en Expertise Centrum is van groot belang en draagt zorg voor een effectieve bestrijding van de ondermijnende georganiseerde criminaliteit. Lokaal sterk ondersteunt deze initiatieven om zo te komen tot een veilige stad.

Vanuit basisteams zal lokaal gebonden politiewerk worden verricht. De wijkagenten, onmisbaar voor een veilige woonomgeving, werken vanuit deze basisteams. Aanvullend op deze basisteams is er ook een taak weggelegd voor de Stadswacht en de buurtconciërges.

Lokaal sterk ondersteunt burgerinitiatieven, zoals buurtpreventieprojecten door ze zelf verantwoordelijkheid te geven voor veiligheid binnen de bestaande wettelijke kaders.

Alle verkeersdeelnemers kunnen zich veilig in en door Helmond bewegen.

Milieu

Wonen is pas dan prettig als ook de omgeving fijn is. Daarom is ook aandacht voor ons milieu van groot belang. Dit vraagt erom dat we onze directe woon- en werkomgeving goed onderhouden en voorkomen dat er verloedering optreedt. Ook moeten we binnen de wettelijke kaders overlast van bedrijven en particulieren voorkomen. Op milieudelicten moet direct en duidelijk ingegrepen worden.

Helmond is een groene stad en dat dient zo te blijven. Zorg en aandacht voor grote en kleine groene longen in de stad is dan ook noodzakelijk. Lokaal sterk is voor meekijken naar creatieve mogelijkheden om de relatie inwoner en groen te versterken, onder andere door schoolprojecten. Langdurig braakliggende terreinen kunnen ingezet worden als tijdelijke plekken voor recreatie.

Ook dienen we er voor te zorgen dat bedrijven geen extra belasting leggen op ons milieu en bepleit Lokaal sterk de inzet van alternatieve energiebronnen als zon, wind en water daar in te zetten waar dit mogelijk is. Helmond moet ook streven naar ‘nul op de meter’.  Duurzaamheid, in alle aspecten dient leidend te zijn bij het nemen van besluiten op gemeentelijk niveau.

Projecten van inwoners, die gericht zijn op een verstandiger omgaan met ons milieu juichen we toe en zullen ze, waar mogelijk ondersteunen. Dit kunnen grote, maar ook heel kleine projecten zijn als een zonnepanelenveld of een gezamenlijke groentetuin.

Boeren zorgen al vele jaren ervoor dat ook de Helmonders kunnen genieten van alles wat bloeit en groeit en dat is goed. Binnen de grenzen die gesteld worden op het gebied van voedselveiligheid, gezondheid en milieu is Lokaal sterk voor een gezond en economisch verantwoord boerenbedrijf. In dit verband zijn grote concentraties dieren erg dichtbij elkaar niet wenselijk om gezondheidsproblemen van onze inwoners te voorkomen.

Lokaal sterk zal het zeer toejuichen als de boerenbedrijven ook hun rol vinden als zorgboerderijen en plaatsen om kinderen kennis te laten maken met het boerenleven. We weten toch allemaal ‘melk komt immers echt wel van de koe’.

 4. Helmond, fijn om in te verblijven!

 Sport

Sport dient, zo mogelijk deel uit te maken van een actieve leefstijl van elke Helmonder. Lokaal sterk is er dan ook voor dat elke Helmonder actief kan sporten op zijn of haar niveau, bij voorkeur in zijn of haar eigen woonomgeving. Het sporten dient dan ook laagdrempelig te zijn. Dit vraagt om kleine of grote sportvoorzieningen verspreid over de hele stad. Het ontstaan van beweegtuinen bij speeltuinen is in deze een goede ontwikkeling. De activiteiten van met name JIBB zijn in deze uitstekend. Zij dragen eraan bij dat alle inwoners van Helmond laagdrempelig sportactiviteiten kunnen doen. Dit draagt ook in belangrijke mate bij aan het welzijn en de gezondheid van onze inwoners.

Helmond mag trots zijn op haar vele sportverenigingen, maar zij dienen wel vitaal en (financieel) gezond te zijn. Ze spelen een grote rol binnen de sportstimulering, de gemeente kan aanvullend meewerken om achterstanden en knelpunten weg te werken.

Naast de verschillende sportaccommodaties in de wijken, kennen we ook een aantal hoogwaardige sportaccommodaties in de stad, met in de nabije toekomst de vernieuwde de Braak. Gekeken dient te worden of we deze accommodaties in samenspraak met de sportverenigingen ook kunnen gebruiken voor een aansprekend landelijk of Europees sportevenement.

De taak van de gemeente op het gebied van sport is voorwaardenscheppend en aanvullend. Het is niet aan de gemeente om op te treden als ontwikkelaar en exploitant, daarvoor ligt de bal bij het particuliere initiatief.

Kunst & cultuur

Kunst en cultuur is voor alle inwoners en bezoekers van onze stad belangrijk en verdient dan ook een goede plek in het gemeentelijk beleid. Kunst en cultuur draagt bij aan de identiteit van de stad en zorgt voor een prettig woon- en leefklimaat. Ook werkt kunst en cultuur verbindend en bevordert ze het ‘samendoen’ in de stad. We kennen in de stad een groot aantal instellingen, groot en klein die  de ruggengraat vormen voor een hoogstaand cultureel aanbod voor de regio.

Lokaal sterk ondersteunt dan ook de culturele vorming van de jeugd van harte, met hun educatieve activiteiten in het onderwijs. Deze moeten we behouden en zo mogelijk uitbreiden naar andere groepen zoals ouderen en mensen met een beperking.

Oog dient Helmond te blijven houden voor haar cultureel erfgoed, zowel onroerend als roerend, dus ook aandacht voor taal, muziek en tradities. Steeds zal er een heldere en duidelijke afweging gemaakt dienen te worden wat de meerwaarde is om iets te behouden of af te stoten. Veel is er al verdwenen of teloor gegaan.

In deze periode zal er helderheid moeten komen omtrent het Edahmuseum en de orgels van de Gaviolizaal. Lokaal sterk opteert duidelijk voor een clustering van deze museale activiteiten in de omgeving van Binderen, het meest historische stukje Helmond. Andere culturele, museale initiatieven kunnen daar wat Lokaal sterk betreft bij aansluiten.

De uitbreiding van theater Speelhuis in de voormalige Onze Lieve Vrouwekerk mag een succes genoemd worden. Samen met de andere bestaande culturele instellingen dient dit uit te groeien tot een broedplaats van culturele activiteiten die Helmond weer kleur zal geven. In de afgelopen jaren zijn er teveel activiteiten verdwenen en dat maakt Helmond ‘bleek’ en dat is jammer.

Lokaal sterk bepleit dan ook een evaluatie en herziening van het evenementenbeleid voor de stad, waarbij niet alleen het centrum maar ook de wijken in beeld zullen zijn.

Er worden te vaak en te snel ‘oude culturele schoenen’ weggegooid zonder dat er op een fatsoenlijke wijze nieuwe schoenen zijn ingelopen. Lokaal sterk vindt niet dat per definitie oude evenementen niet meer van deze tijd zijn. Dat bepaalt de Helmonder zelf wel!

Centrum

De economische crisis ligt inmiddels al weer achter ons, maar het blijft niet goed gaan met het centrum van de stad. Nog vele winkelpanden staan leeg en het blijft tobben om ze ingevuld te krijgen. Natuurlijk zijn ontwikkelingen als internet en webwinkels hier in hoge mate de oorzaken van. Helmond dient hier wel proactief op in te spelen en gebruik te maken van de mogelijkheden van de sociale media en de digitale snelweg.

Een mogelijkheid om de aantrekkingskracht van het centrum te verhogen kan liggen in het herzien van de parkeertarieven. Lokaal sterk wil hier snel na de verkiezingen nader onderzoek naar laten doen.

Lokaal sterk maakt zich veel zorgen over de markten. Ze stelt vast dat er een teruggang is qua aanbod en aantal kraamhouders. Een grondige evaluatie is dan ook zeker op zijn plaats en besproken dient te worden welke knelpunten bezoekers, winkeliers en kraamhouders ervaren om vervolgens tot een plan van aanpak te komen.

Elk centrum, dus ook het centrum van Helmond kan niet zonder een bruisende horeca en andere uitgaansgelegenheden. Een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen zoals gemeente, politie, horeca en omwonenden is dan ook een voorwaarde. Lokaal sterk onderstreept dat er de nodige ruimte voor de horeca in het centrum dient te zijn en ze erkent de daarbij behorende dynamiek en soms ook de hectiek ervan. De gemeente houdt de nodige aandacht voor het totale functioneren van het centrum. Veilig uitgaan is een must en daarom ook een blijvende zaak van aandacht.

 

 1. Helmond, fijn om in te werken!

 Werken & economie

Elke Helmonder moet mee kunnen doen in onze maatschappij en zo kunnen voorzien in zijn of haar eigen levensonderhoud. Indien dit niet kan draagt de (gemeentelijke) overheid zorg voor een vangnet. Uitgangspunt dient wel te zijn dat dit vangnet geen structurele oplossing is. We willen mensen helpen om zichzelf te helpen.

Lokaal sterk ondersteunt projecten die er duidelijk op gericht zijn om een terugkeer in het arbeidsproces te verbeteren of te vergroten en gaat hierbij uit van een goede samenwerking met partijen als werkgevers en UWV. Lokaal sterk is van mening dat niemand buiten de boot mag vallen als het gaat om werk. We dienen dus de kwetsbare werkenden goed en zorgvuldig te begeleiden om ze in het arbeidsproces te houden.

Werkgelegenheid wordt in hoge mate gecreëerd door bedrijven en fabrieken. De gemeente Helmond dient dan ook een ‘vriendelijk’ beleid te voeren in relatie tot bedrijven, zowel de grotere als ook het midden en kleinbedrijf die zich in onze stad willen vestigen. Zeer speciaal aandacht behoeven de werkgevers in het midden- en kleinbedrijf, zij zijn immers de motor achter de lokale economie. Lokaal sterk is van mening dat er een serieus gesprek aangegaan moet worden met hen en dat de visie van het MKB dient door te klinken in het gemeentelijk economisch beleid. Eén aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie, op alle vlakken is een must.

Verkeer & vervoer

Elke Helmonder dient veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer in de stad. Dit betekent dat er voldoende zorg dient te zijn voor veilige voetgangers- en fietspaden en dat ook oversteekplaatsen goed ingericht zijn. In overleg met het Helmondse Veilig Verkeer Nederland dient het huidige fietspadenbestand eens doorgenomen te worden op de aspecten veiligheid en of het voldoende toegesneden is op ouderen en mensen met een beperking.

Doorgaand verkeer dient zoveel als mogelijk uit de stad en de woonwijken geweerd te worden en, zo gewenst dient de maximumsnelheid aangepast te worden aan de gewenste verkeersveiligheid. Als we echt zwaar verkeer uit onze stad willen houden dienen er maatregelen getroffen te worden als een weegbrug of een maximale doorrijhoogte langs het oude kanaal. Ook dienen (potentieel) gevaarlijke kruisingen in beeld gebracht te worden en dient er een plan van aanpak te komen.

In alle woonwijken dienen er voldoende voorzieningen te zijn om de auto’s van de bewoners en bezoekers te kunnen parkeren. Parkeeroverlast van auto’s maar ook van fietsen dient aangepakt te worden.

Verkeersveiligheid wordt bevorderd door een veilige omgeving, dus voldoende verlichting in het avondlijk en nachtelijk uur en het goed bijhouden van groene hagen en struiken die het zicht kunnen beperken zijn noodzakelijk.

Helmond mag zich gelukkig prijzen met vier treinstations. De bereikbaarheid van de stad per spoor is goed, maar toch ziet Lokaal sterk dat ook na het middernachtelijk uur de stad zowel uitgaand als inkomend bereikbaar is per trein.  Om reizen met het openbaar vervoer te bevorderen en verloedering rond het nieuwe station tegen te gaan blijft Lokaal sterk voorstander van gratis parkeren voor fietsers bij het station.

Bereikbaarheid van onze industrieterreinen is een belangrijk onderwerp. Te vaak horen we dat Helmond maar moeilijk bereikbaar is. De ontsluiting naar de Peel en Eindhoven is erg moeilijk. Een goede ontsluiting van het BZOB op de A67 is dan ook een bittere noodzaak.

Onderwijs

Een goede opleiding is van groot belang om te ‘slagen’  in het leven. Dit betekent niet dat je alleen slaagt met een ‘hoge’ opleiding. De schoolloopbaan dient te passen bij elke individuele inwoner van onze stad. Een goede aansluiting tussen onderwijs en werk is van belang en de gemeente kan hierin een begeleidende en ondersteunende rol spelen, onder meer door het stimuleren van ‘kenningsmakingsprojecten’.

Lokaal sterk bepleit dan ook een veelzijdig aanbod van onderwijsvoorzieningen dat aansluit bij de behoeften van de Helmonders. Het aanbod voor het basisonderwijs dient breed te zijn, zodat de inwoners echt kunnen kiezen voor onderwijs dat past bij hun wensen. Ook dient er voldoende ruimte te zijn voor kindcentra, goed verspreid over de hele stad. Alhoewel de rol beperkt is, liggen er kansen voor de gemeente op het vlak van voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Bij dit laatste dient er meer aandacht te komen voor de opleidingen op niveau 2. Opleidingen waaraan de stad in deze behoefte heeft zijn de sectoren horeca, groen, logistieke dienstverlening, schoonmaak & onderhoud en productie. Waar mogelijk dient ook hoger onderwijs een plaats te krijgen in Helmond.

Voortijdig schoolverlaten en het niet afmaken van een opleiding leidt tot slechtere arbeidsmarktperspectieven voor jongeren. Dit is natuurlijk nadelig voor henzelf en hun omgeving. Met kracht moet dit probleem aangepakt worden. Lokaal sterk stelt voor om eens nadrukkelijk te bezien in hoeverre deze groep jongeren een ‘tweede kans’ geboden kan worden. Lokaal sterk denkt hierbij aan het idee van de voormalige Levensschool. Hierin staan begrippen als sociale vorming, kennis van algemene vakken, het leren van een vak en het opdoen van praktijkervaring centraal. In alle gevallen dient het streven te zijn om iedereen een startkwalificatie op MBO niveau 2 te laten behalen.

Schoolmaatschappelijk werk kan hierbij een positieve rol spelen en dient dan ook nadrukkelijk onderdeel te zijn en blijven van het gemeentelijk beleid met betrekking tot onderwijs. Een regelmatige afstemming tussen alle partijen die betrokken zijn bij het onderwijs, dus ook met name de onderwijsgevenden op de werkvloer is noodzakelijk. Lokaal sterk is van mening dat de gemeente hierin een voortrekkersrol kan spelen.

Helmond, een stad van iedereen!

Burgerbetrokkenheid

Burgerbetrokkenheid, of participatie vindt al heel lang op verschillende manieren plaats en dat is goed. Oude vormen van burgerbetrokkenheid zijn aangepast aan de huidige tijd. Tegenwoordig wordt de bal echter steeds vaker bij de inwoners neergelegd. De overheid en de markt doen er zeker nog toe, maar aan de burgers wordt vaker met klem gevraagd een actieve rol te spelen in het publieke domein, meedoen is belangrijk.

Burgerparticipatie biedt vooral mogelijkheden om beter aan te sluiten bij de vragen en het aanbod vanuit de inwoners. Inwoners zijn steeds meer ad hoc vrijwilligers en steeds minder ‘vrijwilliger voor het leven’. Enerzijds zijn inwoners bereid om zaken zelf op te pakken en hun verantwoordelijkheid te nemen, anderzijds staan de inwoners kritisch tegenover de overheid. Men vindt van de overheid dat die leidend en besluitvaardig voorop dient te lopen en gezag zal moeten hebben. Wederkerigheid speelt dan ook een belangrijke rol: u houdt de vijver in uw buurt bij, de gemeente zorgt voor het gereedschap en haalt het groenafval voor u op. Participatie levert dan extra op.

Communicatie met inwoners  en afstemming over verwachtingen zijn direct verbonden met burgerparticipatie en er dienen dus vooraf goede afspraken gemaakt te worden met betrokken partijen. De wijkraden kunnen hierin een belangrijke rol vervullen en met hen zal regelmatig gesproken dienen te worden en hun visie dient serieus meegenomen te worden in de besluitvorming.

Burgerparticipatie zal op de korte termijn geen bezuiniging opleveren en dat hoeft ook niet. Investeren in de sociale infrastructuur is nodig, zodat de gemeente aanspreek- en contactpunten heeft en meer verantwoordelijkheid bij de inwoners kan neerleggen. Dit vraagt wel dat de gemeente haar inwoners serieus neemt en open staat voor haar ideeën. Heel speciaal dient er aandacht besteed te worden aan de positie van ouderen in de wijken. Ook mensen met een beperking, in welke vorm dan ook moeten nadrukkelijk meegenomen worden bij de uitvoering van plannen op met name wijkniveau. Lokaal sterk vindt het van groot belang dat er geen sociaal isolement zal ontstaan tussen de inwoners van Helmond. In dit kader kunnen de wijkaccommodaties een belangrijke rol spelen. Het huidige afbraakbeleid van het sluiten van wijkaccommodaties, zonder goede alternatieven keurt Lokaal sterk dan ook af. We zullen, in samenspraak met de wijkbewoners een nieuwe analyse dienen te maken van de wensen en de behoeften van de inwoners van alle verschillende wijken.

Goed contact met al bestaande en/of nieuw op te richten buurtpreventie-initiatieven in wijken zijn daarbij van groot belang. Ook lokale communicatiekanalen, zoals de wijkbladen dienen geïntensiveerd te worden. Met het oog op de toenemende vergrijzing en de behoefte aan meer zorg in de directe omgeving dienen ook partijen als Savant, de Zorgboog, Lev-groep, het huisartsenoverleg en Buurtzorg hierbij betrokken te worden.

Bestuur

Het openbaar bestuur staat in ons land op velerlei manieren onder druk. Inwoners herkennen zich niet in het gevoerde beleid en de plannen die gemaakt worden en dat is jammer, immer men zegt het toch te doen voor de inwoners van de stad.

Lokaal sterk is voor een stadsbestuur dat dicht bij haar inwoners staat. Dus aanspreekbare wijkwethouders, open spreekuren voor alle inwoners en transparante procedures bij het benoemen van leden van adviesraden. Waar mogelijk dient de gemeenteraad aan de voorkant meegenomen te worden bij het voorbereiden van nieuw beleid en dient inspraak echt serieus genomen te worden. Adviesorganen van de gemeente dienen, in beginsel, in openbaarheid te vergaderen en te rapporteren aan de gemeenteraad.

Helmond heeft een financieel solide begroting en dat dient zo te blijven. Wel dient een bovenmatig positief saldo ten gunste te komen aan de inwoners van de stad en zal een gemeentelijke lastenverzwaring niet aan de orde zijn tenzij het onoverkomelijk is.

Het stadsbestuur wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een korps van loyale ambtenaren. Lokaal sterk vindt het wenselijk dat deze, maar ook de wethouders voldoende betrokkenheid bij en kennis van de stad hebben. Het wonen in Helmond, of in de regio vergroot deze betrokkenheid bij de stad.

Samenwerking

Helmond is geen eiland op zich, het is deel van de Peel, de regio Zuidoost Brabant, de provincie Noord-Brabant, Nederland en het neemt deel aan meerdere samenwerkingsverbanden.

Samenwerken is goed en dit dient bevorderd te worden indien dit Helmond en haar inwoners ten goede komt. Wel dient het zo te zijn dat de samenwerking op democratische wijze te volgen en te controleren is. In dit verband dient dan ook het verstrekken van mandaten aan het College van B&W en ambtenaren opnieuw tegen het licht gehouden te worden.

Naast samenwerking op bestuurlijk niveau is samenwerking binnen en buiten de stad tussen inwoners, instellingen en ondernemingen van groot belang om ervoor te zorgen dat Helmond een fijne stad blijft voor iedereen. Met name dient hierbij gedacht te worden aan samenwerking op regioniveau op de gebieden sport, kunst & cultuur. Lokaal sterk is van mening dat de gemeente hierin een ondersteunende en sturende rol kan spelen.

logo nieuwe stijl