Open brief inzake het centrum

samen=lokaal sterk_kleur_v2

 OPEN BRIEF

Aan het College van B &W van de gemeente Helmond,

cc. de leden van de commissie MO&E en de Raad

 

Helmond, 27 september 2014

Betreft: Het centrum

Geachte dames en heren,

‘Ik denk dat het belangrijk is dat we als gemeente meer ruimte laten’, zegt wethouder van Mierlo in het septembernummer van ’Hello Helmond’ over nieuwe ontwikkelingen in het centrum van onze stad.  Volgens het coalitieakkoord zal er een geactualiseerde visie komen op het centrum, waarin duidelijkheid gegeven zal worden over een mogelijke (aan de tijd aangepaste) invulling van het winkelareaal en ook zullen de oorspronkelijke centrumplannen van enkele decennia geleden opnieuw tegen het licht worden gehouden. Prima zaken zal menigeen zeggen en dat vindt onze fractie ook.

Maar toch maakt de fractie SDOH – HB zich grote zorgen.

Laten we er eens een paar noemen: grote onduidelijkheid over een mogelijke vestiging van een casino op de Markt. Alternatieve plannen met de ‘Caratkiosk’ op de Markt zijn al in een vroegtijdig stadium gesneuveld, terwijl iedereen weet en kan zien dat de kiosk niet die aantrekkingskracht heeft die men ervan verwachtte.

Een ondernemer in de stad die redelijk wat panden in het centrum in zijn bezit heeft biedt zijn panden niet langer te huur aan, maar alleen ter verkoop. Naar wij vernomen hebben heeft deze ondernemer met zeker drie leden van het College gesproken, maar van een vervolg c.q. een goede terugkoppeling is nooit sprake geweest. Dit leidt er blijkbaar toe dat deze ondernemer Helmond links laat liggen en zijn heil elders zoekt. Voorts stellen we een toename vast van leegstaande panden, ook de toegangswegen van het centrum, die in enkele gevallen sporen van verloedering aan het vertonen zijn

Ook ontvangen wij signalen dat verzoeken van ondernemers, onder meer om op bescheiden schaal hun waren in de openbare ruimte te stallen, niet voortvarend opgepakt worden. Tot slot is het ons helemaal niet duidelijk hoe Citymarketing nu functioneert na het vertrek van mw. Ras. Wie pakt die taken nu op?

U zult begrijpen dat deze zaken ons meer dan zeer verontrusten., want het centrum en haar ondernemers hebben behoefte aan een meedenkend, meevoelend en meewerkend gemeentebestuur.

De fractie SDOH-HB is dan ook benieuwd wanneer ze de geactualiseerde visie op het centrum tegemoet kan zien en verder verneemt ze graag welke wethouder nu verantwoordelijk is voor het centrum. Is dat de wethouder stedelijk beheer, de wethouder economie of de wethouder stedelijke ontwikkeling, ons is het niet helder in elk geval. Ook in deze lijkt ons naar de ondernemers in de stad volstrekte helderheid gewenst.

De fractie SDOH-HB zou het buitengewoon op prijs stellen om de bovengenoemde zaken in een komende  vergadering van de commissie MO&E te agenderen om met de commissie de ontwikkelingen en de voortgang van een en ander te bespreken.  De fractie SDOH-HB ziet uw reactie met belangstelling en vertrouwen tegemoet.

Vriendelijke groet,

Harrie van Dijk, fractievoorzitter

Anja Spierings – van Deursen

Maarten Janssen