Open brief inzake het centrum

samen=lokaal sterk_kleur_v2

 OPEN BRIEF

Aan het College van B &W van de gemeente Helmond,

cc. de leden van de commissie MO&E en de Raad

 

Helmond, 27 september 2014

Betreft: Het centrum

Geachte dames en heren,

‘Ik denk dat het belangrijk is dat we als gemeente meer ruimte laten’, zegt wethouder van Mierlo in het septembernummer van ’Hello Helmond’ over nieuwe ontwikkelingen in het centrum van onze stad.  Volgens het coalitieakkoord zal er een geactualiseerde visie komen op het centrum, waarin duidelijkheid gegeven zal worden over een mogelijke (aan de tijd aangepaste) invulling van het winkelareaal en ook zullen de oorspronkelijke centrumplannen van enkele decennia geleden opnieuw tegen het licht worden gehouden. Prima zaken zal menigeen zeggen en dat vindt onze fractie ook.

Maar toch maakt de fractie SDOH – HB zich grote zorgen.

Laten we er eens een paar noemen: grote onduidelijkheid over een mogelijke vestiging van een casino op de Markt. Alternatieve plannen met de ‘Caratkiosk’ op de Markt zijn al in een vroegtijdig stadium gesneuveld, terwijl iedereen weet en kan zien dat de kiosk niet die aantrekkingskracht heeft die men ervan verwachtte.

Een ondernemer in de stad die redelijk wat panden in het centrum in zijn bezit heeft biedt zijn panden niet langer te huur aan, maar alleen ter verkoop. Naar wij vernomen hebben heeft deze ondernemer met zeker drie leden van het College gesproken, maar van een vervolg c.q. een goede terugkoppeling is nooit sprake geweest. Dit leidt er blijkbaar toe dat deze ondernemer Helmond links laat liggen en zijn heil elders zoekt. Voorts stellen we een toename vast van leegstaande panden, ook de toegangswegen van het centrum, die in enkele gevallen sporen van verloedering aan het vertonen zijn

Ook ontvangen wij signalen dat verzoeken van ondernemers, onder meer om op bescheiden schaal hun waren in de openbare ruimte te stallen, niet voortvarend opgepakt worden. Tot slot is het ons helemaal niet duidelijk hoe Citymarketing nu functioneert na het vertrek van mw. Ras. Wie pakt die taken nu op?

U zult begrijpen dat deze zaken ons meer dan zeer verontrusten., want het centrum en haar ondernemers hebben behoefte aan een meedenkend, meevoelend en meewerkend gemeentebestuur.

De fractie SDOH-HB is dan ook benieuwd wanneer ze de geactualiseerde visie op het centrum tegemoet kan zien en verder verneemt ze graag welke wethouder nu verantwoordelijk is voor het centrum. Is dat de wethouder stedelijk beheer, de wethouder economie of de wethouder stedelijke ontwikkeling, ons is het niet helder in elk geval. Ook in deze lijkt ons naar de ondernemers in de stad volstrekte helderheid gewenst.

De fractie SDOH-HB zou het buitengewoon op prijs stellen om de bovengenoemde zaken in een komende  vergadering van de commissie MO&E te agenderen om met de commissie de ontwikkelingen en de voortgang van een en ander te bespreken.  De fractie SDOH-HB ziet uw reactie met belangstelling en vertrouwen tegemoet.

Vriendelijke groet,

Harrie van Dijk, fractievoorzitter

Anja Spierings – van Deursen

Maarten Janssen

Ondanks de zomer…….

Ondanks de zomer…….Gaat het politieke leven verder, ook voor de fractie SDOH-HB en dat betekent dat we actief blijven en zijn. Zo was een ruime afvaardiging van onze fractie aanwezig bij de stille tocht die enige weken geleden gehouden werd uit respect en als eerbetoon aan de (Helmondse) overledenen van de MH17. Want niet alleen in goede maar ook in slechte tijden dienen we er voor elkaar te zijn.

De commissievergaderingen van de maand augustus 2014 zijn allemaal doorgeschoven of schriftelijk afgehandeld. Bij de commissie MO&E ligt een verzoek om de woensdagmarkt een eigen P.R.-budgetje op te laten bouwen. Het verzoek is gekomen vanuit de marktkooplieden en we kunnen daar dan ook mee instemmen. Wel hebben we de voorzitter en ook de wethouder, Yvonne van Mierlo gevraagd hoe het nu staat met een goede evaluatie van onze markten zoals we in november 2012 met een motie in de Raad hebben afgesproken. Immers de markten staan ook onder druk, zo ook in Helmond en het lijkt ons heel slim daar nu eens goed naar te kijken.

Luisteren naar bezoekers, marktkooplieden en winkeliers lijkt ons in dit verband erg verstandig.

Mocht u opmerkingen hebben over onze markt(en) laat het ons even weten !

 Een ander thema dat onder de aandacht is gebracht via de weblog van Helmond is het beleid, of moeten we liever zeggen het non-beleid met betrekking tot lesbiennes, homo’s, biseksuelen & transgenders (lhbt). Daarover is in de novembervergadering van 2012 door de Raad met 19 voor en 18 tegen een amendement aangenomen van onze fractie. Er is toen ook € 25.000 opzij gezet om eventuele concrete acties te kunnen bekostigen. Maar onze fractie stelt vast dat de verantwoordelijke wethouder, Margreet de Leeuw niet erg veel vaart maakt en dat is dan ook reden om schriftelijke vragen te stellen aan haar over deze zaak.

Nu de zomervakantie (bijna) achter ons ligt gaan we ons voluit richten op de komende begroting en u mag van ons een positief, kritische houding verwachten. Een houding in lijn met ons verkiezingspamflet en een houding die recht doet aan de belangen van alle inwoners van onze stad.

De fractie staat altijd open voor uw opmerkingen en inbreng, dus aarzel niet en laat u horen.

Helmond. 21 augustus 2014,

Fractie SDOH-HB.

Online aanvragen parkeervergunning of parkeerabonnement

Heeft u een parkeervergunning nodig? Of wilt u een abonnement aanvragen voor een van de parkeergarages of een daarvoor aangewezen parkeerplaats? Dan kunt u dat voortaan handig en snel regelen via deze website.

Voorheen moest u voor het aanvragen van een parkeervergunning of een –abonnement een schriftelijk formulier invullen en met de post opsturen naar de gemeente. Dat is nu verleden tijd. U kunt het nu volledig digitaal regelen.

meer informatie via:http://www.helmond.nl/Internet/Nieuws-overzicht/Nieuws-overzicht-2014/Nieuws-overzicht-2014-Juli/Online-aanvragen-parkeervergunning-of-parkeerabonnement

 

Op vakantie? Laat u niet kopiëren

Als u zich op vakantie inschrijft in een hotel of op een camping, wordt er vaak om (een kopie van) uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gevraagd. Let er dan op dat u niet het slachtoffer wordt van identiteitsfraude.

Met de kopie van uw identiteitsgegevens kunnen andere personen bijvoorbeeld op uw naam een lening aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten. Het gevolg is dat u rekeningen ontvangt voor zaken die u niet heeft aangeschaft. Als u die niet betaalt krijgt ú met de deurwaarder te maken en niet de fraudeur. Jaarlijks zijn ongeveer 600.000 mensen in Nederland het slachtoffer van identiteitsfraude.

Lees meer via: http://www.helmond.nl/Internet/Nieuws-overzicht/Nieuws-overzicht-2014/Nieuws-overzicht-2014-Juli/Op-vakantie-Laat-u-niet-kopieren

 

SDOH-Helmondse Belangen maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van de brandweerzorg in Helmond

Afgelopen dinsdag werd in de raadsvergadering een zienswijze programmabegroting van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost behandeld.In deze zienswijze worden, middels een Tussenrapportage Toekomstvisie Brandweerzorg, keuzes gemaakt die de veiligheid zeer zeker niet ten goede komen.

Zo is inmiddels al het duikteam opgedoekt. U weet hoeveel water wij in Helmond en omgeving hebben! Wanneer er nu dus een melding komt van bijv. ‘een auto met persoon te water’, dan mag de brandweer niet meer in het water gaan. U kunt zich voorstellen wat dat met die brandweermensen doet, laat staan wat de omstanders daar van zullen denken.

Ook het team wat met gaspakken werkt zou al wegbezuinigd zijn. Je moet er niet aan denken als er iets op het industrieterrein of op het spoor gebeurt.Neem daarbij het verdwijnen van een spuitauto (men heeft straks nog maar één spuitauto in Helmond!) en het verdwijnen van het hulpverleningsvoertuig, dan is duidelijk waarom wij als SDOH-Helmondse Belangen ons ernstig zorgen maken.

Men geeft aan dat er bezuinigd moet worden en dat men dit ook in de managementlaag doet.Er worden inderdaad flink wat functies weggestreept. Van 65 OVD naar 20 OVD. (Officieren van Dienst)Maar uit informatie die wij vernomen hebben, blijkt dat de overgebleven OVD-functies dusdanig in salarisschaal stijgen dat uiteindelijk de salariskosten niet dalen, maar met ruim één miljoen duurder worden!!!

Niet een duur betaald management zorgt voor de veiligheid van onze burgers.

Ook niet een prachtig uitgewerkt visieplan zorgt voor die veiligheid.

Nee, die veiligheid wordt geboden door de brandweerlieden in de kazernes en juist deze mensen geven aan dat die veiligheid in hun ogen niet meer gewaarborgd kan blijven.

 De SDOH-Helmondse Belangen heeft dan ook nadrukkelijk tegen deze begroting gestemd!

SDOH-Helmondse Belangen wil zicht op vastgoed

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad 0p dinsdag 3 juni 2014 heeft Anja Spierings namens de fractie SDOH-Helmondse Belangen verzocht om zicht te krijgen in het rondpompen van geld door de gemeente als het gaat om sportvoorzieningen en ander gemeentelijk vastgoed. Dit naar aanleiding van een raadsvoorstel om de gemeente de mogelijkheid te bieden, in het algemeen belang, hiervoor niet altijd de kostprijs te berekenen net als voor de gemeentelijke parkeergarages, de openbare fietsenstallingen en Berkendonk.

Wethouder van Mierlo merkte op dat het nu louter om een technisch voorstel ging maar dat het natuurlijk de fractie SDOH-Helmondse Belangen vrij staat een dieper in te gaan op de relaties tussen het gemeentelijk vastgoed en het verstrekken van subsidies als bijdrage in de huur. De fractie SDOH-Helmondse Belangen heeft de indruk dat er simpel gesproken heel wat gemeentelijk geld rondgepompt wordt en ze is uiterst benieuwd over hoeveel geld het gaat. Zeker als we in acht nemen dat bij de behandeling van de begroting 2015 lastige keuzes gemaakt moeten worden met betrekking tot de bezuinigingen in de komende jaren.

De fractie zal op korte termijn een verzoek indienen om dit onderwerp eens uitvoerig te bespreken in een gecombineerde vergadering van de commissies S & MO&E. Dus dit wordt vervolgd.

Anja Spierings & Maarten Janssen,

commissie Middelen, Ondersteuning & Economie (MO&E)

Burgercommissieleden benoemd

Tijdens de raadsvergadering van 6 mei 2014 zijn onze leden Jack Hamacher en Maarten Janssen tot burgercommissielid benoemd. Tijdens de eerstvolgende commissievergaderingen zullen beide heren officieel worden geïnstalleerd.  Wij wensen beide veel succes met hun commissie werkzaamheden.

_FPF0857

Jack Hamacher

_FPF0349

Maarten Janssen

Foto’s bijgewerkt !

Onder de tab “foto’s” zijn een aantal mapjes gemaakt met foto’s van de afgelopen campagne periode. Ze zijn het bekijken echt de moeite waard. Met dank aan onze fotografen!  Het geeft een mooi beeld van wat de afgelopen weken/maanden  hebben meegemaakt als aanloop naar de verkiezingen op 19 maart 2014

Twitter account actief

Vanaf 18 februari kunt u ons ook volgen op twitter. Het juiste account is: @SDOHHB.  Wordt volger en blijft op de hoogte van actuele zaken!