Donatie’s 2014 uitgereikt

Nu de fusie van de lokale politieke partijen SDOH en Helmondse Belangen per 1 januari 2015 een feit is gaan wij verder onder de naam Lokaal sterk. Wij blijven een politieke partij voor en door alle Helmonders.  Op dit moment zijn wij met 5 raadsleden vertegenwoordigd in de Helmondse gemeenteraad.

Hiermee gaat een gezamenlijke wens in vervulling om de lokale politiek in Helmond waar mogelijk te verenigen. Doordat we de krachten bundelen behartigen we nog beter de belangen van de Helmonders. Hiermee dienen we de politiek-bestuurlijke slagvaardigheid en zorgen we voor een transparant en benaderbaar bestuur in de stad.

Om deze fusie te bezegelen zijn er op 29 december 2014  negen  verenigingen c.q. stichtingen verblijd met  een donatie voor hun inzet voor de samenleving.  Deze donaties worden betaald van de afdrachten van de raadsleden.

De verenigingen die dit jaar een donatie van ieder €  500,00 in ontvangst mochten nemen zijn Hobbywerkplaats het Baken,Twirlvereniging Imagination, Stichting  Samen Doen, Stichting MOV Stiphout, Het Jan Visser museum, Stichting Thomas Bouwprojecten.Stichting de Opkikker en Gilde Sint Antonius Abt Mierlo-Hout krijgen ieder €  1.000,00. De vereniging Vrijwillige Verkeersregelaars Helmond VVH  ontvangt  €  1.500,00

Onder het genot van een hapje en een drankje  zijn de donaties uitgereikt.

 

 

IMG_5650-2

SDOH en Helmondse Belangen zijn Lokaal Sterk geworden.

Logo Lokaal Sterk gele achtergrond

Hierbij maakt het nieuwe bestuur van Lokaal Sterk bekend dat de lokale partijen SDOH en Helmondse Belangen in Helmond samen verder gaan onder de naam Lokaal Sterk.

Onze wortels liggen in Helmond, wij zijn en blijven een partij voor en door Helmonders die het beste voor hebben met hun stad en haar inwoners!

Hiermee gaat een gezamenlijke wens in vervulling om de lokale politiek in Helmond waar mogelijk te verenigen. Doordat we de krachten bundelen behartigen we nog beter de belangen van de Helmonders. Hiermee dienen we de politiek-bestuurlijke slagvaardigheid en zorgen we voor een transparant en benaderbaar bestuur in de stad.

Reeds tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 ontstond het idee dat een grote lokale politieke partij veel beter zou zijn dan een groot aantal kleine. Dit resulteerde in een  samenwerking tussen SDOH en Helmondse Belangen die samen met D’66 tijdens de periode 2010-2014 een fractie vormden. Aangezien deze samenwerking erg goed beviel werd besloten tot een gezamenlijke kieslijst tussen SDOH en Helmondse Belangen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

Ondanks fikse tegenwind werden toch vijf zetels behaald en werden wij daarmee gezamenlijk wederom de grootste lokale politieke partij in Helmond. Wij zijn als besturen van SDOH en Helmondse Belangen sindsdien dan ook gesterkt in de gedachte dat deze fusie goed is voor Helmond en zijn inwoners.

Vrijdag 12 december 2014 is de fusie door de gezamenlijke ledenvergadering van de parijen definitief bekrachtigd en gaan we verder onder de naam Lokaal Sterk. Vanuit beide partijen is een nieuw bestuur is gekozen en wij zien dan ook de toekomst voor onze partij Lokaal Sterk met vertrouwen tegemoet.

De uitgangspunten van Lokaal Sterk blijven dezelfde zoals eerder door ons omschreven, te weten;

 • We zijn dus de partij voor alle Helmonders!
 • We zijn een lokale partij met een sociaal hart en een ondernemende mentaliteit.
 • Een partij die kijkt naar Helmond als geheel, maar zeker ook alle wijken in beeld heeft.
 • Een partij die het rijke Helmondse verenigingsleven een warm hart toedraagt en haar vele vrijwilligers respecteert.
 • Een partij die samenwerking belangrijk vindt!

Ons verkiezingsmanifest geeft weer hoe we politiek willen bedrijven en waar we accenten willen leggen.

Het bestuur van Lokaal Sterk

Brief inzake compensatie eigen risico (CAK)

Logo Lokaal Sterk gele achtergrond

 

Aan het College van B & W

cc de leden van de gemeenteraad van de gemeente Helmond

Helmond, 31 oktober 2014.

Geacht College,

Begin juli 2014 viel ook bij vele inwoners van de gemeente Helmond een brief op de mat van het CAK. In deze brief is gemeld dat met ingang van 1 januari 2014 de compensatieregeling voor eigen risico (CER) is afgeschaft. Vanaf die datum zal een mogelijke compensatie uitbetaald worden door de gemeente. In de bewuste brief van het CAK werd  gevraagd, middels het insturen van een antwoordkaart, om toestemming  te verlenen aan het CAK om persoonlijke gegevens door te mogen geven aan de betreffende gemeente. Indien men de kaart niet retourneerde , zouden rechthebbenden zichzelf aan moeten melden bij de betreffende gemeente. Uit de betreffende brief van het CAK blijkt niet dat het insturen van de antwoordkaart een verplichting is om in aanmerking te komen voor de compensatieregeling.

Wij hebben echter begrepen dat behoorlijk wat mensen, het zijn immers vaak ouderen en mensen in bijzondere leefomstandigheden zoals met een (zeer) laag inkomen de brief simpel terzijde hebben gelegd en er niets meegedaan hebben. Ook blijkt ons dat mensen erg terughoudend zijn daar waar het toestemming  geven betreft, om persoonlijke gegevens door te geven. Mensen lopen vaak niet te koop met hun problemen.

Voorts hebben we vernomen dat op dit moment de Zorgpoort telefoontjes van mensen die zichzelf willen aanmelden voor de compensatieregeling afwimpelt met de opmerking dat dat uitsluitend kan door het insturen van de antwoordkaart van het CAK. Dat is conform de brief van het CAK niet correct. Directe aanmeldingen door personen in kwestie worden derhalve niet of maar moeizaam gehonoreerd. Op basis van de stellingname van de Zorgpoort haken mensen al snel af, zijn de brief van het CAK kwijt en gaan er dan maar vanuit dat ze niet meer in aanmerking komen.

Veelal gaat om kwetsbare inwoners van onze stad. Uit nader onderzoek blijkt tevens dat de Zorgpoort voor een mogelijke compensatieregeling  over het jaar 2014 éérst een selectie maakt uit mensen waarvan de gegevens via aanmeldingen via het CAK bekend zijn en deze personen ook verzekerd zijn via de collectieve CZ zorgverzekering via de gemeente. Door deze incorrecte voorstelling van zaken voor wat betreft het aanmelden en de  selectiecriteria dreigen veel  rechthebbenden  buiten de boot vallen.

Bovenstaande situatie baart ons ernstig zorgen zoals u zult begrijpen want het gaat ook nu weer om kwetsbare inwoners van onze stad.

Een en ander brengt de fractie van SDOH-HB op de navolgende vragen:

Heeft het College enig idee over hoeveel inwoners van de gemeente Helmond het gaat in de onderhavige situatie en over hoeveel geld het gaat?

 1. Is het College het met ons eens dat, zeker in het kader van het armoedebeleid hier ook een proactieve rol van de gemeente is gewenst door actief bekendheid te geven aan deze problematiek en dat zulks op zeer korte termijn dient te geschieden ?
 2. Zo ja op welke wijze gaat de gemeente dit aanpakken of zo neen waarom vindt u dat er hier geen rol is weggelegd voor de gemeente ?
 3. Welke regels zal de gemeente Helmond hanteren om te bepalen of haar inwoners in aanmerking komen voor het ontvangen van een compensatie ?
 4. Op welke wijze denkt het College de financiële invulling van de compensatieregeling over 2014 aan haar inwoners te financieren, en hoe gaat de gemeente hier na 2014 mee om?

Wij zien uw reactie op korte termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Fractie SDOH-HB

Henk Bekkers,

Harrie van Dijk,

Jack Hamacher en

Maarten Janssen

Bijdrage begroting 2015 fractie LOKAAL STERK

Logo Lokaal Sterk gele achtergrond

Begroting 2015

6 november 2014

 Bijdrage fractie LOKAAL STERK

Geachte voorzitter, leden van de raad, college en overige toehoorders op de publieke tribune.

Voor de eerste keer in de geschiedenis van Helmond wordt er een begroting gepresenteerd waaraan de SP haar medewerking heeft verleend.

Na al die jaren van intensief oppositie voeren en tegen de diverse begrotingen gestemd te hebben, zou je door de inbreng van de SP en Groen Links in dit college toch een structurele koerswijziging mogen verwachten. We moeten echter constateren dat er slechts enkele lichte accentverschillen te zien zijn. De trein van de transities WMO, Jeugdzorg en Participatiewet dendert rustig verder. En ook de SP-wethouders voeren het in hun ogen ‘asociale beleid van de Haagse regering’ gewoon uit!

Dit college doet iedereen geloven dat, middels beginspraak, de inbreng van burgers, partners en zelfs oppositie, zeer belangrijk is en uitermate gewaardeerd wordt.

Maar ook wat dit betreft moeten wij nu al constateren dat het niet meer is dan een loze kreet. De met veel tamtam aangekondigde inbreng middels ‘beginspraak’, blijkt tot nu toe niet meer dan een zoethoudertje.

Het begon al met de presentatie van het coalitieakkoord ‘Mensen maken de stad’. De oproep aan de oppositie om mee te denken, bleek niet meer te zijn dan dat ideeën van de oppositie op een aanhangsel aan het akkoord geplaatst zouden worden, in plaats van daadwerkelijke integratie binnen dit akkoord.

Van inbreng middels ‘beginspraak’ was dus van meet af aan al geen sprake.

Ook nu bij de presentatie van deze begroting wordt het de oppositie zogenaamd gemakkelijk gemaakt door alternatieve voorstellen te presenteren, waarvan al meteen gezegd wordt; ‘maar dit college kiest hier niet voor’. Overigens voorstellen die te belachelijk voor woorden zijn.

Net alsof wij zouden kiezen voor meer bezuinigingen op het vrijwilligerswerk; het Sportgala zouden willen afschaffen en gewoon het zwembad willen sluiten.

U had er net zo goed bij kunnen zetten ‘overdag de verkeerslichten uitschakelen’ of ‘alle subsidies aan het verenigingsleven afschaffen’. Met onzinnige alternatieve voorstellen kunnen wij als LOKAAL STERK helemaal niets!

Voorzitter,

Met betrekking tot de begroting hebben wij de volgende opmerkingen;

 Laten we beginnen met de opmerking die Wethouder Smeulders maakte bij de behandeling van de Berap. Hij stelde voor om met de stofkam door de reserves te gaan en met de voorjaarsnota met nadere voorstellen te komen.

LOKAAL STERK vindt dat we nu dus niet moeten besluiten over bezuinigingen die veelal pas in 2016 effectief worden.

Maak even een pas op de plaats en wethouder gebruik die stofkam erg goed, wellicht stoft u er zo 25 miljoen euro mee uit!!! We dienen hierover een motie in.

Armoedebeleid

In de beleidsintensiveringen vernemen we dat er ruim 1 miljoen extra voor het armoedebeleid wordt vrij gemaakt. Op zich vinden wij dit een hele goede zaak. Maar hoe wordt dit precies weggezet?

Is er armoedebeleid geformuleerd of geven we geld weg?  Als er al beleid is, wat levert het op? We zien geen daling van mensen in armoede ondanks onze inspanningen. Is die 1 miljoen ‘een doekje voor het bloeden’? Doen we alleen maar aan symptoombestrijding?

College, zorg er voor dat de drang om naar werk te gaan wordt gestimuleerd. Nu vindt men het niet altijd nodig om uit de uitkeringssituatie te geraken. Zie het artikel van Annemarie van Gaal wat zo dadelijk aan u uitgereikt wordt.

Gebruik de middelen voor armoedebeleid niet om incidentele cadeautjes te geven, maar werk structureel, middels onderwijs en arbeid, aan vermindering van de armoede.

Met andere woorden; ‘Geef de Helmonder liever een hengel dan een vis!

We hebben vernomen dat het project ‘Hulp bij belastingaangiften’, voor ouderen met alleen een AOW-uitkering en/of een klein pensioentje, niet meer gesubsidieerd wordt.

Wethouder, u bent hier ook al op aangesproken. Maakt u hier alsnog werk van?

Graag uw reactie?

Accommodatiebeleid

U stelt voor om vanaf 2016 € 500.000,00 te bezuinigen op het accommodatiebeleid. U geeft aan dat we hierbij moeten denken aan bijvoorbeeld de afbouw van het professioneel beheer. Het beheer van accommodaties lijkt de laatste jaren op een golfbeweging. Gaat het goed dan bouwen we het beheer af, gaat het weer slechter dan moet er weer professioneel beheer komen.

Voorzitter, als één ding toch duidelijk geworden is de laatste jaren is dat professioneel beheer een stabiele factor is gebleken en dat willen wij ook zo houden!

Graag zouden wij zien dat deze bezuiniging ongedaan gemaakt wordt.

Tijdens de hooravond is ingesproken door de Speeltuinvereniging Leonardus en door Stichting Inloophuis de Cirkel. Wij roepen het college op om met beide partijen in gesprek te gaan en de mogelijk- of onmogelijkheden te bespreken en dit terug te koppelen naar de Raad.

Leerlingenvervoer

Binnen het leerlingenvervoer stelt u voor om € 50.000,00 per jaar te bezuinigingen, omdat  op basis van het huidige aantal leerlingen dat hier gebruik van maakt en de huidige contracten dit veroorlooft.

Voorzitter, bent u het met ons eens dat dit niet ten koste mag gaan van leerlingen die vervoer ook echt nodig hebben?  En mocht dit toch gaan gebeuren, gezien het feit dat het passend onderwijs per 1 jan 2015 verplicht wordt, men dan geen kinderen op een verkeerde school gaat plaatsen, omdat dan het budget niet toereikend zou zijn!

Graag reactie van de wethouder?

Zwembad

In uw alternatieve bezuinigingsvoorstellen geeft u aan niet te kiezen voor sluiting van het zwembad. Daar zijn wij het volledig mee eens.

Helmond verdient een volwaardig zwembad met het liefst weer een buitenbad met ligweide.

Ook de ruim 1500 leden van zwem- en duikverenigingen tonen nut en noodzaak aan.

Onlangs werd een club met ongeveer 1500 leden ook bedeeld met enkele miljoenen voor nieuwe velden!

Wat wij dus in deze begroting missen is een reservering voor de komende jaren om in 2018 of 2020 genoeg geld te hebben om een nieuw zwembad te kunnen realiseren.

Na de vrijval van de middelen voor Brabant Culturele Hoofdstad hebben wij middels motie hier al een voorschot opgenomen. Echter dit college heeft deze middelen weer anders bestemd.

Bent u bereid om alsnog binnen de post strategische investeringen een post op te nemen om te gaan reserveren voor een nieuw zwembad? Zo niet, wat gaat u dan doen? Oftewel wanneer komt er nu eindelijk garen op de klos?

Centrum

De gemeente kan op het vlak van randvoorwaarden mogelijkheden scheppen. Wanneer komt de nota inzake het centrum? Maak het winkelen aantrekkelijker door op koopzondagen gratis te laten parkeren en/ of verlaag de parkeertarieven.

Maak qua parkeertarieven geen vergelijkingen met gemeenten van vergelijkbare grootte, maar kijk vooral naar de gemeenten om ons heen, zoals Deurne, Asten en Nuenen. Dat zijn onze concurrenten!

Los de bestaande leegstand op, door in deze panden activiteiten van tijdelijke aard te entameren. Maak beleid met de resultaten van onderzoek inzake de markt.

Het centrum moet aantrekkelijk blijven en daarom begrijpen we niet dat er € 50.000,00 wordt gekort op onderhoud.

We dienen een amendement in om deze bezuiniging ongedaan te maken.

 

Transities Jeugdzorg, WMO en Participatie

Wij maken ons zeer grote zorgen over het verloop van de verscheidene transities. Die zorgen deelt het college, de wethouders van der Zanden en de Leeuw hebben dit meerdere malen aangegeven. Toch moet op korte termijn voor minder geld beter maatwerk worden geleverd. Cliënten verkeren vooralsnog in onzekerheid, aanbieders van zorg houden hun hart vast. Zijn er garanties voor continuïteit en behoud van de kwaliteit van zorg. De omslagdatum (1 januari 2015) nadert met rasse schreden.

We verwachten meer pro-activiteit van de gemeente als voorlichting, wijzen op risico’s, en vangnetfunctie. Nu nog veel beleid dat leidt tot oude wijn in nieuwe zakken, immers oude partijen blijven in beeld. (BJB, Combinatie, GGZ)

Wethouder, kunnen deze partijen nu echt de omslag maken? Graag uw reactie?

Cultuur

Zonder slag of stoot wordt er zomaar 1 miljoen euro bezuinigd op cultuur. Hoe verhoudt zich dit tot de inspanning inzake Brabant Culturele Hoofdstad 2018? Of laten we nu de boel maar de boel?

Wil je meer mensen naar Helmond toe trekken, dan zou je juist het bedrag voor cultuur moeten ophogen en niet afschalen. Het gaat niet om de gebouwen die je hebt, maar om het culturele aanbod wat daarin plaats vindt!

Wat ons betreft laat u deze bezuiniging uit de begroting en gaat u eerst eens na waar en op welke onderdelen daadwerkelijk bezuinigd kan of moet worden. Dus welke uitganspunten en/of criteria liggen hieraan ten grondslag?

Verder rijst ons de vraag waar het rapport inzake de Cacaofabriek blijft? Hoe zit het met de synergie? Komt er één directeur voor zowel de Cacaofabriek als het Speelhuis?

Maken we dus wel de sprong van start naar een blijvend functioneren? De aanloop is in elk geval gebrekkig.

Hoe staat het met de afwikkeling van de verzekeringsgelden van het oude Speelhuis? Is de huidige situatie in de OLV kerk nu tijdelijk of definitief en hoe wordt dat financieel (verzekeringspenningen) vertaald? En in hoeverre moeten de geluiden over een platte zaal uit Suytkade serieus genomen worden?

Voorzitter,

Om binnen de participatiewet burgerinitiatieven te ondersteunen en te belonen dienen wij een motie in.

Tot slot,

Natuurlijk sluiten wij als LOKAAL STERK onze ogen niet voor alle bezuinigingen die op ons afgekomen zijn en die nog op ons afkomen.

We kunnen een deel van de voorgenomen bezuinigingen billijken, maar vragen nadrukkelijk aandacht voor onze op- en aanmerkingen.

Voorzitter, rest ons een dankwoord uit te spreken aan al diegene die hun bijdrage hebben geleverd aan het opstellen van deze begroting en wensen iedereen veel succes met de verdere uitwerking hiervan.

 

Bijlage 1: Motie Uitstel van voorgenomen bezuinigingen vanaf 2016

Bijlage 2: Amendement Onderhoud Centrum van Helmond

Bijlage 3: Motie Beleid met betrekking tot burgerinitiatieven binnen de participatiewet             

Bijlage 4: Artikel Annemarie van Gaal

 

Motie

Onderwerp: Uitstel van voorgenomen bezuinigingen vanaf 2016

De Raad van de gemeente Helmond in vergadering bijeen op donderdag

6 november 2014.

Overwegende dat

de bezuinigingen, welke het college voorstelt, grote gevolgen zullen hebben voor verenigingen en organisaties, dus voor de inwoners van onze stad;

 • ten gevolge van de voorgenomen bezuinigingen het leef- en woongenot direct aangetast zal worden;
 • de reserves van de gemeente Helmond ‘royaal’ te noemen zijn ;
 • de wethouder van financiën aangekondigd heeft om met de stofkam door deze reserves te gaan, om met de Voorjaarsnota 2015 met een nadere analyse hieromtrent te komen;
 • overhaaste besluitvorming zonder nadere onderbouwing niet gewenst is.

Roept het college van B&W op de voorgenomen bezuinigingen van 2016 en verder, voorlopig te parkeren in afwachting van de toegezegde herijking van de financiële reserves van de gemeente Helmond. En een en ander te bespreken bij de Voorjaarsnota 2015

en gaat tot de orde van de dag.

Helmond, 6 november 2014

Fractie LOKAAL STERK, Harrie van Dijk

 

Amendement

 Onderwerp: Centrum van Helmond

 De Raad van de gemeente Helmond in vergadering bijeen op donderdag

6 november 2014.

Overwegende dat

 •  het centrum van groot belang is voor de economie van de stad voor met name het Midden en Klein Bedrijf;
 • een goed onderhoud in hoge mate bijdraagt aan de positieve uitstraling van ons centrum, hetgeen ook in het belang is van onze toeristische aantrekkingskracht en dus werkgelegenheid bevordert.

 

Besluit dat;

De voorgenomen bezuiniging van € 50.000,00 op de post ‘onderhoud en beheer Centrum’ voor het jaar 2015 uit te stellen en deze kosten ten laste van de post onvoorzien incidenteel te laten vallen

en gaat over tot de orde van de dag.

Helmond, 6 november 2014

Fractie LOKAAL STERK, Harrie van Dijk

 

Motie

Onderwerp: Beleid met betrekking tot burgerinitiatieven binnen de   participatiewet.

De Raad van de gemeente Helmond in vergadering bijeen op donderdag

6 november 2014.

Overwegende dat

 

 • in ons maatschappelijk denken het idee heeft post gevat dat meer en meer een beroep gedaan zal worden op participerende burgers;
 • we met kracht moeten voorkomen dat dit proces zal verzanden in een groot aantal bureaucratische regels;
 • we in onze stad een goed netwerk hebben binnen de wijken.

Roept het college op

om met de Voorjaarsnota 2015 met concrete plannen en initiatieven te komen om burgerinitiatieven op wijkniveau, die ten goede komen aan de leefbaarheid en veiligheid van de wijk, financieel en materieel te ondersteunen

en gaat over tot de orde van de dag.

Helmond, 6 november 2014

Fractie LOKAAL STERK,  Harrie van Dijk

 

BRIEF ANNEMARIE VAN GAAL

“… De komende weken zullen de koopkrachtplaatjes ons weer om de oren vliegen. Ook in 2015 gaat de koopkracht van veel groepen er in procenten op achteruit, maar die van de alleenstaande bijstandsmoeder lijdt vrijwel nooit onder bezuinigingen en gaat er altijd op vooruit. Vreemd trouwens dat we koopkrachtplaatjes altijd in procenten stijging of daling communiceren, maar vrijwel nooit in bedragen.

Daardoor hebben we een soort nationale perceptie, dat de financieel meest ongelukkige groep in onze samenleving de alleenstaande moeders in de bijstand zijn. Maar is dat ook zo? Ik zal de laatste zijn die zegt dat zij het financieel gemakkelijk hebben, maar ik wil het beeld wel nuanceren.

Schouders eronder
Sinds begin dit jaar probeer ik een aantal alleenstaande moeders in de bijstand te begeleiden naar een toekomst met werk. Zoals Rutte tijdens de beschouwingen zei: ‘De snelste manier om uit deze situatie te komen, is een baan.’

Ik bied hen aan om samen met een coach te onderzoeken waar hun talenten liggen, vervolgens neem ik de kosten van een beroepsopleiding en kinderopvang voor mijn rekening en ben hun steun en toeverlaat op weg naar een toekomst zónder bijstandsuitkering. Het enige dat ik als tegenprestatie van de alleenstaande bijstandsmoeders vraag, is dat zij de schouders eronder zetten en werken aan hun eigen ontwikkeling.

Financiële stimulans
Twintig bijstandsmoeders heb ik inmiddels benaderd. Negentien van hen haakten af omdat ze het naar eigen zeggen ‘eigenlijk best goed’ hadden en het ‘niet nodig’ vonden. Van de twintig bijstandsmoeders is er welgeteld één die door mij aan een baan geholpen wilde worden. Eén. En die ene zat toevallig net in de schuldsanering, dus had financieel weinig te verliezen. Maar nu de cijfers. Reken even mee met het inkomen van een van de bijstandsmoeders met twee kinderen op de middelbare school: haar uitkering is € 1083, daarnaast ontvangt ze huurtoeslag van € 297, zorgtoeslag van € 72, kindgebonden budget van € 148, alleenstaande ouderkorting € 79, bijzondere kinderbijstand van € 60 en kindertoeslag die omgerekend € 168 per maand is. Samen is dit € 1907 netto per maand en met de gemeentelijke regelingen erbij heeft ze iedere maand meer dan € 2000 netto. Sommige bijstandsmoeders ontvangen daarnaast nog kinderalimentatie van de vaders, maar dat geven ze niet op, want dan worden ze gekort op de uitkering. Ik vraag me af hoeveel bewindspersonen in Den Haag deze optelsom kennen.

Je hoort mij niet beweren dat het leven van een alleenstaande bijstandsmoeder een vetpot is. Zeker niet. Ik pleit er ook niet voor om bijstandsmoeders te korten, maar we moeten wel met spoed iets doen aan de belasting op arbeid, want de financiële stimulans om een betaalde baan als receptioniste, kapster of ziekenverzorgster te nemen is er zo niet en zal er zo ook nooit komen…”

Annemarie van Gaal is ondernemer.

Geslaagde enquete op de markt

Op zaterdag 11 oktober 2014 hebben wij een enquete gehouden op de markt. Deze ging over de markt. De resultaten worden nu verwerkt en zullen binnenkort gepubliceerd worden. Op de fotosite vindt u enkele foto’s van deze dag. (ga in titelbalk naar FOTO’S)

 

 

enquête zaterdagmarkt

TROTS OP ONZE HELMONDSE MARKT.

Helmond heeft een jarenlange traditie als het gaat om haar markten. Niet alleen in het centrum maar ook in haar wijken zijn het plaatsen waar men elkaar ontmoet en boodschappen doet. In het jaar 2010 is de Helmondse zaterdagmarkt in het centrum zelfs verkozen tot de beste markt van Nederland. Een uitverkiezing om trots op te zijn, maar ook een uitverkiezing die Helmond de opdracht geeft blijvend te zorgen voor een ‘goede’ markt.

Naast de markt in het centrum op zaterdag zijn er ook in diverse wijken van de stad kleinere markten die helaas een wat kwijnend bestaan leiden. In november heeft de toenmalige fractie SDOH-D66-HB een motie ingediend om eens nader onderzoek te verrichten naar de markten in de stad en zo nodig met aanpassingen en verbeteringen te komen. We stellen echter vast dat de motie niet uitgevoerd is en derhalve neemt SDOH-HB nu zelf haar verantwoordelijkheid om in gesprek te gaan met de marktkooplui, de bezoekers aan de markt en de winkeliers.

Op zaterdag 11 oktober 2014 op de zaterdagmarkt kunt u ons tegenkomen op de zaterdagmarkt in het centrum van Helmond waar we naar uw mening komen luisteren. De mening van de bezoekers maar ook naar die van de marktkooplieden en de winkeliers. Maar ook inzake de andere markten zoals Brandevoort, Mierlo-Hout en Brouwhuis staan we open voor opmerkingen en suggesties mail ons daarover via onze website www.lokaalsterkhelmond.nl.

Hiermee willen we de discussie over onze markten een impuls geven.

Voor SDOH-HB is uw mening over onze markten van groot belang !