HOUDT DE TERP OPEN!

Terwijl menigeen zijn koffers aan het pakken was voor de zomervakantie presenteerde wethouder van der Zanden (SP) haar plannen om de bezuiniging van € 500.000 op de wijkaccommodaties handen en voeten te geven. In juni 2015 heeft Lokaal sterk een poging ondernomen om deze bezuiniging (voorlopig) uit te stellen maar de Helmondse coalitie ziet dat niet zitten.

Het plan van de wethouder behelst 2 bezuinigingen t.w. € 400.000 korten op inzet van personeel wat in hoofdzaak in dienst is bij de LEV-groep en € 100.000 bezuinigen door buurthuis de Terp in Helmond-Noord te sluiten. Dat de LEV-groep instemt met een forse bezuiniging op het personeel vindt Lokaal sterk jammer en ze vraagt zich ook af of dit gat met vrijwilligers op te vangen is. Wat ze gewoonweg slecht vindt is de bezuiniging op de Terp want dat betekent niets meer of minder dan sluiten. Sedert 1977 heeft de Terp een belangrijke sociale functie in ‘de Wilma’ een deel van Helmond-Noord waar veel mensen wonen die rond het bestaansminimum zitten. De wijk kent een gevarieerde opbouw met veel hardwerkende Helmonders, AOW-ers, uitkeringsgerechtigden en ook inwoners van wie de wieg in een ander land stond . Juist deze groepen maken veelvuldig gebruik van de Terp, dat tot volle tevredenheid van iedereen vanwege de laagdrempelige toegang. Zo kent de Terp onder meer een aantal kookgroepen, activiteiten voor de Zonnebloem en gehandicapten, een jeugddisco, een jeu de boule club en een contactgroep voor alleenstaanden. Kortom een breed scala aan activiteiten voor de inwoners van de wijk.

Direct aan de Terp staat een voormalige locatie van Spring, kinderopvang leeg en deze ruimte zou wellicht een mooi alternatief zijn voor SSKO Helmond (met o.a. de biljartclub Bombardon) die binnenkort de oude Leonardusschool zal moeten verlaten. Op deze wijze kan er sprake zijn van een win-win situatie, een leeg gebouwtje wordt weer op een goede manier ingevuld, er is een toevoeging aan het activiteitenpalet van de Terp en ook SSKO Helmond is weer onder de pannen.

Lokaal sterk stelt meer dan grote vraagtekens bij het sluitingsplan van de Terp. Er zou zo op jaarbasis € 100.000 bespaard kunnen worden. Maar wat doen we met een leeg gebouw dat in prima staat is en nog niet lang geleden helemaal opgeknapt is? Wat doen we met al die verenigingen en activiteiten die er nu plaatsvinden? Kunnen ze wel terecht in de Boerderij of de Kamenij en dan ook nog tegen voorwaarden die voor hen acceptabel zijn? Wat doen we met de invulling van de zgn. kernteams op het vlak van de zorg die een plek moeten krijgen dichtbij de inwoners zeker van ‘aandachtswijken’? (In deze kernteams zitten meerdere disciplines zoals thuiszorg, maatschappelijk werkers, opvoedondersteuners en buurtwerkers die dichtbij de inwoners problemen aanpakken).

Enkele jaren geleden zijn de jeugdhuizen in onze stad al gesloten en niet iedereen is hier gelukkig mee. Neen de sluiting van de Terp zal niet zorgen voor rondhangende ouderen maar zal er wel voor zorgen dat inwoners van Helmond-Noord en zeker van ‘de Wilma’ geen laagdrempelige ontmoetingsplek meer zullen hebben en dus maar achter de geraniums blijven zitten. Dat is niet wat Lokaal sterk vindt van een participatiemaatschappij waarin we iedereen zo lang mogelijk laten meedoen. Lokaal sterk zal bij de komende bespreking van de begroting 2016 met concrete voorstellen komen.

Dus handen af van de Terp!

Helmond, 29 september 2015

Lokaal sterk: Henk Bekkers, Jack Hamacher & Maarten Janssen leden commissie maatschappij

Janssen: Hoe staat Helmond er voor?

Nederland telt op dit moment 393 gemeenten die in grootte erg verschillen. De gemeente Helmond staat qua inwonersaantal op plaats 33 en wordt derhalve meegenomen in de Atlas van de Nederlandse gemeenten die elke twee jaar uitkomt.

Als we naar Helmond kijken als een aantrekkelijke woongemeente komen we uit op plek 42. Hierbij is gekeken naar de bereikbaarheid, het cultureel aanbod, veiligheid, woningen, natuurgebieden en het culinair aanbod (Helmond = 43). Jammerlijk genoeg zijn we in de afgelopen vijf jaren een stukje gedaald als het gaat om woonaantrekkelijkheid.

Op de sociaaleconomische index komen we terecht op plek 43. Hierbij spelen zaken als bijstand, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, armoede, opleidingsniveau, participatie vrouwen, aantal banen en percentage zakelijke diensten. Op deze index hebben we in de afgelopen vijf jaren een heel klein plusje kunnen scoren.

Wat echt opvalt is dat 30% van de Helmondse beroepsbevolking behoort tot de categorie laagopgeleiden ( we staan hiermee op plek 49 in de Atlas en laten we alleen de gemeente Emmen achter ons) en dat 14% van de huishoudens onder de armoedegrens zit. Treurige cijfers als u het Lokaal sterk vraagt. Tel daarbij op dat 5% van de beroepsbevolking in de bijstand zit en 12% van de beroepsbevolking arbeidsongeschikt is en bijna 10% ervan werkloos is dan is er nog heel veel werk aan de winkel.

Lokaal sterk wacht niet alleen af maar heeft al meerdere malen het initiatief genomen om te komen tot een wezenlijke aanpak van dit probleem.

‘Kennis is macht’ is een uitdrukking die al jarenlang opgeld doet. Op verzoek van Lokaal sterk is er in april 2015 een zogenaamde interactieve bijeenkomst geweest over de aanpak van de werkloosheid met name bij jongeren/schoolverlaters en 50-plussers. Tijdens deze bijeenkomst zijn vele ideeën naar voren gebracht en het wachten is nu wanneer en hoe de verantwoordelijk wethouder dit zal vertalen in concreet beleid.

Ook op verzoek van Lokaal sterk zal er in oktober een aparte bijeenkomst zijn van de commissie Maatschappij  om uitvoerig stil te staan bij het onderwijs in onze stad. De nadruk zal dan liggen op het vmbo met name basis & kader en het mbo niveau 2/3. Zij zijn het immers die ervoor zorgen dat ons percentage laagopgeleiden zo groot. Hierbij is nog niet meegenomen het aantal jongelui dat zonder een diploma het onderwijs verlaat. Ook al kan men roepen dat dit niet direct een taak van de gemeente is. Lokaal sterk is van mening dat de gemeente mee kan helpen om te zorgen voor een uitgebreid aanbod van onderwijs dat aansluit bij haar bevolking. We ondersteunen immers ook de Automotive Campus en de Food Campus. Maar we ontberen op met name vmbo opleidingen in de horeca, facilitaire dienstverlening, ict en vormen van techniek en ook andere opleidingen op het mbo dreigen uit onze stad te verdwijnen, zorgelijk!

De Atlas van de Nederlandse gemeenten editie 2015 is niet meer te veranderen maar we kunnen er wel voor zorgen dat in de editie 2017 Helmond een hogere score zal halen.

Maarten Janssen

burgercommissielid Lokaal sterk

Voorjaarsnota 2015 bijdrage Lokaal sterk

Hierbij de tekst zoals deze uitgesproken is tijdens de behandeling van de voorjaarsnota. onderaan deze pagina vindt u de link naar de moties en amendment. 

Voorjaarsnota 2015 bijdrage Lokaal sterk

Voorzitter, leden van de raad en college en overige toehoorders op de publieke tribune.

Vandaag wordt de 1e Voorjaarsnota van dit college besproken. Een voorjaarsnota die de naam van een kaderstellend karakter meegekregen heeft. De kaders en de piketpalen voor de begroting van 2016.

Maar voorzitter, deze Voorjaarsnota doet Lokaal sterk niet denken aan piketpalen slaan en kaders stellen, maar meer aan een lezing uit het nieuwe testament over Pontius Pilatus.

Pontius Pilatus, een Romeinse gouverneur die de orde moest handhaven in de provincie Judea. Aan hem werd voorgelegd om Jezus van Nazareth te veroordelen. Pontius Pilatus was overtuigd van de onschuld van Jezus, maar durfde geen beslissing te nemen omdat hij bang was voor zowel de Romeinen als voor het Joodse volk. Daarom besloot hij zijn handen in onschuld te wassen en het volk de keuze te laten maken.

Voorzitter, dit ziet Lokaal sterk ook terug in deze Voorjaarsnota. Echte keuzes worden door het college niet gemaakt, maar onder het mom van beginspraak worden halfbakken voorstellen gedaan, want het volk heeft wat geroepen, of zaken worden weer ver vooruitgeschoven.

Men zou van een beetje bestuur mogen verwachten dat zij haar kwaliteit laat gelden door gedegen voorstellen (kaders en piketpalen) voor te leggen, waarop de Raad kan aangeven of dit de goede richting is.

Nee, dit college ontwijkt de moeilijke keuzes. Neem nu het wijkaccommodatiebeleid. Men roept dat er € 500.000,00 bezuinigd moet worden, maar durft zelf niet de keuze te nemen hoe dat gedaan wordt. Men geeft wel aan een voorkeur te hebben, maar ja …. Het volk mag kiezen….

Voorzitter, zoals ook al aangegeven in de Begroting 2015 vindt Lokaal sterk dat er niet mag en kan bezuinigd worden op het wijkaccommodatiebeleid. Wij dienen hiervoor dan ook een amendement in. Bezuinigingen staan namelijk haaks op het beleid ‘het versterken van de lokale netwerken’, wat dit college zegt te willen uitvoeren. Juist nu in een tijd waarin mensen sterk van elkaar afhankelijk zijn, moet je er voor zorgen dat de wijkaccommodatie de ‘huiskamer’ van de wijk en de buurt is.

Dit doe je dus niet door te bezuinigen op professioneel beheer of door het sluiten van wijkaccommodaties.

Maar dit college gaat nog een stapje verder! Het bekijkt of er nog minder subsidie gegeven kan worden, door de wijkaccommodaties ‘paracommerciële’ activiteiten te laten plaatsvinden. Oftewel feesten en partijen mogen daar straks ook plaatsvinden. We gaan u voorspellen dat dit op gespannen voet gaat staan met de activiteiten van verenigingen in de wijk, maar zeker ook met de lokale ondernemers!

Hoe ziet u dat op een verantwoorde manier gebeuren? Gaarne een reactie van de wethouder.

De gemeente is eigenaar van een waslijst aan accommodaties, oftewel ons Vastgoed.

Op vragen om inzicht te krijgen in het bestand aan vastgoed, de benutting en het rendement er van, alsmede het gevoerde beleid, kregen we nooit een adequaat antwoord.

Recent zagen we nog de ‘worstelpartij’ bij de Leonardusschool.

Maar ook het opportunistisch bezetten van te slopen gebouwen met tijdelijke huurders, de bestaande leegstand en de verwarring op het gebied van verhuren, getuigen niet van een overwogen en gedegen beleid.

Wanneer kunnen we van het college een visie hiervan verwachten?

Grote zorgen maakt Lokaal sterk zich om de toekomstige bezuinigingen op de eigen organisatie. Er wordt aangegeven dat er een nieuwe visie gevraagd wordt op het functioneren van de gemeentelijke organisatie. Is deze visie er al, of wordt er dadelijk hap/snap gekeken wie er uit moet?

De gemeente heeft momenteel ⅔ vast personeel en  ⅓ inhuur. Het ziekteverzuim is erg hoog. Inhuur lijkt soms goedkoper, maar de kosten van inhuur ligt vaak 30% hoger.

Is het niet zo, dat een moderne organisatie gebaat is bij een vast personeel, waardoor betrokkenheid en continuïteit gewaarborgd blijven, met daarbij een kleine flexibele schil van voorbijgangers. Hoe denkt u over dit principe en hoe wilt u de organisatie in de toekomst vormgeven.

Op dit moment hebben wij als Raad geen zicht meer op wat er allemaal binnen de organisatie speelt. We horen van directeuren die overstappen naar een andere functie of die weg moeten.

College, geef snel duidelijkheid, zodat we als Raad goed kunnen beoordelen hoe die organisatie er verantwoord, toekomstbestendig zou moeten uitzien.

Dit college voert, zoals wij dat zien, een struikelend personeelsbeleid. Men is niet of nauwelijks in staat om zaken ook zakelijk en zonder teveel commotie netjes af te wikkelen.

Zoals bijvoorbeeld bij de Stadswacht; een arbeidsconflict met een dure afkoopregeling!

De pers maakt dan ook graag gebruik van de geboden kansen tot sappige verslaggeving.

Momenteel staat, blijkens perspublicaties, de hele Peel 6.1 samenwerking onder zware druk en wordt er door de regiogemeenten verwijtend naar ons gekeken. En de gezamenlijke ontkenning van het probleem is nauwelijks serieus te nemen. Waar rook is, is vuur. Via een mailtje kregen we vorige week eindelijk te horen dat alles pais-en-vree is.

Kunt u ons nu wel op de hoogte blijven houden, zodat we zaken dier binnen spelen, niet opnieuw via de krant hoeven te vernemen?

Dus college informeer ons periodiek en laat de Raad (raden) in dit verhaal op een verantwoorde manier functioneren.

Naast bezuinigingen wil dit college ook graag investeren. In het coalitieakkoord ‘Mensen maken de stad’ geeft dit college aan nu echt te willen investeren in mensen, maar als we naar de investeringswensen kijken, dan zien we het tegenovergestelde. Er wordt vooral geïnvesteerd in stenen.

Neem duurzame maatregelen vastgoed, asbestsanering kasteel, herinrichting Mierloseweg en vervanging van sluis 9.

En als men dan al wil investeren in mensen, € 4,5 miljoen middels het ‘Sociaal innovatief fonds’, dan is dat gebaseerd op we willen, we wensen en we hopen. Maar niet op concrete voorstellen. Men tuigt in woorden iets nieuws op, maar er staat nog geen letter op papier! Welke kaders en randvoorwaarden liggen aan dit fonds ten grondslag?

Zoals wij lezen zou hier de vraag van Inloophuis de Cirkel voor € 30.000,00 subsidie zeer zeker aan voldoen. Het is zéér sociaal en voorkomt dat inwoners ondersteuning nodig hebben van dure professionele zorg! Om nu te voorkomen dat ze geen subsidie krijgen, omdat ze misschien in uw ogen hieraan niet voldoen, dienen wij een amendement in met een andere dekking.

In hoeverre is het college bereid ook te investeren in uitbreiding en versterking van het Helmondse beroepsonderwijs. Nog steeds is het zo, dat Helmondse leerlingen hier geen autotechniek (Deurne) of consumptieve studies (Eindhoven) kunnen volgen.

Zou u kunnen aangeven hoeveel Helmondse leerlingen buiten de stad beroepsonderwijs volgen en bent u bereid daarop beleid te maken? Wij dienen hierover een motie in.

Voorzitter,

De wethouder van Financiën heeft bij de Begrotingsbehandeling beloofd, om bij de Voorjaarsnota met een overzicht te komen, waarbij men kritisch gekeken heeft naar onze nota Reserves en Voorzieningen en naar wat nog bij de ambitie van deze coalitie past.

In de aanbieding heeft u hier ook naar verwezen, maar concrete plannen en voorstellen liggen er nu dus nog niet. Ook dit wordt weer doorgeschoven.

U had een politieke keuze kunnen maken, door ca € 15 miljoen onnodige reserveringen weg te halen en dit te vertalen in minder bezuinigingen vor de komende jaren.

Zeer zeker gezien de bezuinigingen die op Cultuur gaan plaatsvinden. Helmond gaat zo haar glimlach verliezen!

In de sector cultuur wordt namelijk de pijn van bezuinigingen ontzettend hard gevoeld. Zie ook de 1e reactie die we van de Adviesraad Cultuur Helmond hebben mogen ontvangen.

Haal die bezuinigingen weg, want dan pas laat u zien dat u echt in mensen wilt investeren!

Maar, zoals eerder aangegeven wast dit college echter haar handen steeds in onschuld. Het volk mag kiezen of men geeft steeds de schuld aan anderen, zoals voorgangers die zaken niet goed zouden hebben uitgevoerd. Het ligt nooit aan henzelf!

Zo mogen we opnieuw keuzes maken voor het hockeyveld, terwijl er toch een klip-en-klaar raadsbesluit ligt. Het zwembad legt men in handen van particulier initiatie en de uitbreiding van de tennisvelden van Carolus wil men niet uitvoeren. En welke keuze wordt er nu voor de Gaviolizaal gemaakt?

Ook vooruitgeschoven wordt de nota armoedebeleid, terwijl dit toch voor een deel van dit college, de verandering in onze samenleving teweeg zou gaan brengen.

Voorzitter, tot slot,

Een Voorjaarsnota met teveel voorstellen die niet een voldragen karakter hebben. Het college zegt veel te willen, maar dat zien we te weinig terug.

Voorzitter,

Wij respecteren dat waar gewerkt wordt spaanders vallen,

Wij respecteren dat een nieuw college haar weg nog moet vinden

En wij respecteren dat een broedende kip niet altijd gestoord moet worden!

Maar voorzitter, ….. aan windeieren hebben wij geen behoefte!

 

klik op: Lokaal sterk amendement en motie voor de teksten.

Janssen: Veelzijdig onderwijs

Maarten-Janssen-Lokaal-Sterk-Helmond-columnist

‘We blijven ernaar streven om meer (vooral technische) opleidingen naar Helmond te halen en meer stageplaatsen te creëren bij Helmondse bedrijven.’schrijft het coalitieakkoord ‘Mensen maken de stad’, van SP, CDA, VVD, GL en HA.

En terecht, immers het onderwijs vormt de basis voor een goede toekomst van de inwoners van onze stad. Een pluriform onderwijsaanbod, vele beroepsrichtingen naast theoretische opleidingen op meerdere niveaus is dan ook een must voor Helmond. Zeker als we hierbij in ogenschouw nemen dat Helmond, zoals we dat netjes duiden ‘een wat lager onderwijsprofiel’ heeft. Hiermede bedoelt men dat in onze stad een behoorlijk aantal leerlingen/studenten woont die aangewezen zijn het vmbo en mbo-opleidingen op niveau 2 & 3. Je moet dan met name denken aan opleidingen die heel praktisch en uitvoerend zijn gericht voor beroepen die we tegenkomen in onder meer de productie, de horeca, land- en tuinbouw, food, de grafische sector inclusief automatisering en in de facilitaire dienstverlening. Natuurlijk is hier helemaal niets mis mee.

Maar als we eens wat beter kijken naar de thans aanwezige opleidingen op met name vmbo en deels op mbo niveau dan stelt Lokaal sterk tot haar onthutsing vast dat je niet in Helmond terecht kunt als je een opleiding wil volgen voor de horeca, de grafische sector, facilitaire dienstverlening, in de food sector (voedselproductie, bereiding en verwerking) of automonteur. Ook zal er een aantal opleiding in de agrarische sector, met name tuin, park & landschap alsook plantenteelt binnenkort niet meer aangeboden worden in onze stad. En dat vindt Lokaal sterk zorgwekkend ! We jagen nu jonge leerlingen de stad uit om elders, met name in Eindhoven een opleiding te gaan volgen. (En dan vindt men het vreemd dat de jongeren niet in Helmond blijven wonen !)

Bij de behandeling van de begroting 2015 heeft de gemeenteraad in overgrote meerderheid er mee ingestemd om uit de reserve voorziening onderwijshuisvesting een bedrag van € 3.2 miljoen over te hevelen naar de algemene middelen om er onder meer een nieuw armoedebeleid mee te financieren. Het is volgens Lokaal sterk veel verstandiger om (tenminste een deel van) dit bedrag aan te wenden om scholen voor met name vmbo zoals het Vakcollege in Helmond extra mogelijkheden te bieden om opleidingen in onze stad te houden en te krijgen die aansluiten bij onze Helmondse leerlingen. Opleidingen die voor deze leerlingen een goede basis kunnen zijn voor een succesvolle en goede toekomst. Hier kan ook Helmond eigen keuzes maken en gelden o.a. uit onze grote reserves vrijmaken en daardoor opleidingen houden of krijgen in onze stad waarbij ik dan met name denk aan horeca, facilitaire dienstverlening, motorvoertuigentechniek, grafische beroepen incl. internet, food en agrarische opleidingen. Het is te overwegen een en ander regiobreed op te pakken binnen Peel 6.1.

Want je helpt mensen niet door ze vis te geven maar door ze te leren vissen!

Deze week zal Lokaal sterk een verzoek indienen bij de voorzitter van de commissie Maatschappij om dit onderwerp eens te bespreken want Lokaal sterk wil graag kiezen voor het beste voor de inwoners van onze stad zeer zeker op het gebied van onderwijs.

Maarten Janssen,
burgercommissielid Lokaal sterk

Donatie’s 2014 uitgereikt

Nu de fusie van de lokale politieke partijen SDOH en Helmondse Belangen per 1 januari 2015 een feit is gaan wij verder onder de naam Lokaal sterk. Wij blijven een politieke partij voor en door alle Helmonders.  Op dit moment zijn wij met 5 raadsleden vertegenwoordigd in de Helmondse gemeenteraad.

Hiermee gaat een gezamenlijke wens in vervulling om de lokale politiek in Helmond waar mogelijk te verenigen. Doordat we de krachten bundelen behartigen we nog beter de belangen van de Helmonders. Hiermee dienen we de politiek-bestuurlijke slagvaardigheid en zorgen we voor een transparant en benaderbaar bestuur in de stad.

Om deze fusie te bezegelen zijn er op 29 december 2014  negen  verenigingen c.q. stichtingen verblijd met  een donatie voor hun inzet voor de samenleving.  Deze donaties worden betaald van de afdrachten van de raadsleden.

De verenigingen die dit jaar een donatie van ieder €  500,00 in ontvangst mochten nemen zijn Hobbywerkplaats het Baken,Twirlvereniging Imagination, Stichting  Samen Doen, Stichting MOV Stiphout, Het Jan Visser museum, Stichting Thomas Bouwprojecten.Stichting de Opkikker en Gilde Sint Antonius Abt Mierlo-Hout krijgen ieder €  1.000,00. De vereniging Vrijwillige Verkeersregelaars Helmond VVH  ontvangt  €  1.500,00

Onder het genot van een hapje en een drankje  zijn de donaties uitgereikt.

 

 

IMG_5650-2

SDOH en Helmondse Belangen zijn Lokaal Sterk geworden.

Logo Lokaal Sterk gele achtergrond

Hierbij maakt het nieuwe bestuur van Lokaal Sterk bekend dat de lokale partijen SDOH en Helmondse Belangen in Helmond samen verder gaan onder de naam Lokaal Sterk.

Onze wortels liggen in Helmond, wij zijn en blijven een partij voor en door Helmonders die het beste voor hebben met hun stad en haar inwoners!

Hiermee gaat een gezamenlijke wens in vervulling om de lokale politiek in Helmond waar mogelijk te verenigen. Doordat we de krachten bundelen behartigen we nog beter de belangen van de Helmonders. Hiermee dienen we de politiek-bestuurlijke slagvaardigheid en zorgen we voor een transparant en benaderbaar bestuur in de stad.

Reeds tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 ontstond het idee dat een grote lokale politieke partij veel beter zou zijn dan een groot aantal kleine. Dit resulteerde in een  samenwerking tussen SDOH en Helmondse Belangen die samen met D’66 tijdens de periode 2010-2014 een fractie vormden. Aangezien deze samenwerking erg goed beviel werd besloten tot een gezamenlijke kieslijst tussen SDOH en Helmondse Belangen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

Ondanks fikse tegenwind werden toch vijf zetels behaald en werden wij daarmee gezamenlijk wederom de grootste lokale politieke partij in Helmond. Wij zijn als besturen van SDOH en Helmondse Belangen sindsdien dan ook gesterkt in de gedachte dat deze fusie goed is voor Helmond en zijn inwoners.

Vrijdag 12 december 2014 is de fusie door de gezamenlijke ledenvergadering van de parijen definitief bekrachtigd en gaan we verder onder de naam Lokaal Sterk. Vanuit beide partijen is een nieuw bestuur is gekozen en wij zien dan ook de toekomst voor onze partij Lokaal Sterk met vertrouwen tegemoet.

De uitgangspunten van Lokaal Sterk blijven dezelfde zoals eerder door ons omschreven, te weten;

  • We zijn dus de partij voor alle Helmonders!
  • We zijn een lokale partij met een sociaal hart en een ondernemende mentaliteit.
  • Een partij die kijkt naar Helmond als geheel, maar zeker ook alle wijken in beeld heeft.
  • Een partij die het rijke Helmondse verenigingsleven een warm hart toedraagt en haar vele vrijwilligers respecteert.
  • Een partij die samenwerking belangrijk vindt!

Ons verkiezingsmanifest geeft weer hoe we politiek willen bedrijven en waar we accenten willen leggen.

Het bestuur van Lokaal Sterk

Brief inzake compensatie eigen risico (CAK)

Logo Lokaal Sterk gele achtergrond

 

Aan het College van B & W

cc de leden van de gemeenteraad van de gemeente Helmond

Helmond, 31 oktober 2014.

Geacht College,

Begin juli 2014 viel ook bij vele inwoners van de gemeente Helmond een brief op de mat van het CAK. In deze brief is gemeld dat met ingang van 1 januari 2014 de compensatieregeling voor eigen risico (CER) is afgeschaft. Vanaf die datum zal een mogelijke compensatie uitbetaald worden door de gemeente. In de bewuste brief van het CAK werd  gevraagd, middels het insturen van een antwoordkaart, om toestemming  te verlenen aan het CAK om persoonlijke gegevens door te mogen geven aan de betreffende gemeente. Indien men de kaart niet retourneerde , zouden rechthebbenden zichzelf aan moeten melden bij de betreffende gemeente. Uit de betreffende brief van het CAK blijkt niet dat het insturen van de antwoordkaart een verplichting is om in aanmerking te komen voor de compensatieregeling.

Wij hebben echter begrepen dat behoorlijk wat mensen, het zijn immers vaak ouderen en mensen in bijzondere leefomstandigheden zoals met een (zeer) laag inkomen de brief simpel terzijde hebben gelegd en er niets meegedaan hebben. Ook blijkt ons dat mensen erg terughoudend zijn daar waar het toestemming  geven betreft, om persoonlijke gegevens door te geven. Mensen lopen vaak niet te koop met hun problemen.

Voorts hebben we vernomen dat op dit moment de Zorgpoort telefoontjes van mensen die zichzelf willen aanmelden voor de compensatieregeling afwimpelt met de opmerking dat dat uitsluitend kan door het insturen van de antwoordkaart van het CAK. Dat is conform de brief van het CAK niet correct. Directe aanmeldingen door personen in kwestie worden derhalve niet of maar moeizaam gehonoreerd. Op basis van de stellingname van de Zorgpoort haken mensen al snel af, zijn de brief van het CAK kwijt en gaan er dan maar vanuit dat ze niet meer in aanmerking komen.

Veelal gaat om kwetsbare inwoners van onze stad. Uit nader onderzoek blijkt tevens dat de Zorgpoort voor een mogelijke compensatieregeling  over het jaar 2014 éérst een selectie maakt uit mensen waarvan de gegevens via aanmeldingen via het CAK bekend zijn en deze personen ook verzekerd zijn via de collectieve CZ zorgverzekering via de gemeente. Door deze incorrecte voorstelling van zaken voor wat betreft het aanmelden en de  selectiecriteria dreigen veel  rechthebbenden  buiten de boot vallen.

Bovenstaande situatie baart ons ernstig zorgen zoals u zult begrijpen want het gaat ook nu weer om kwetsbare inwoners van onze stad.

Een en ander brengt de fractie van SDOH-HB op de navolgende vragen:

Heeft het College enig idee over hoeveel inwoners van de gemeente Helmond het gaat in de onderhavige situatie en over hoeveel geld het gaat?

  1. Is het College het met ons eens dat, zeker in het kader van het armoedebeleid hier ook een proactieve rol van de gemeente is gewenst door actief bekendheid te geven aan deze problematiek en dat zulks op zeer korte termijn dient te geschieden ?
  2. Zo ja op welke wijze gaat de gemeente dit aanpakken of zo neen waarom vindt u dat er hier geen rol is weggelegd voor de gemeente ?
  3. Welke regels zal de gemeente Helmond hanteren om te bepalen of haar inwoners in aanmerking komen voor het ontvangen van een compensatie ?
  4. Op welke wijze denkt het College de financiële invulling van de compensatieregeling over 2014 aan haar inwoners te financieren, en hoe gaat de gemeente hier na 2014 mee om?

Wij zien uw reactie op korte termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Fractie SDOH-HB

Henk Bekkers,

Harrie van Dijk,

Jack Hamacher en

Maarten Janssen