Carelien Liebrecht nieuwe voorzitter Lokaal sterk !

logo nieuwe stijl

 

 

Tijdens de ledenvergadering  van 11 november 2016 is mevrouw Carelien Liebrecht gekozen tot de nieuwe voorzitter van lokaal sterk .

Zij neemt de voorzittershamer over van Jos Dijkers die naar 12,5 jaar op eigen verzoek afscheid heeft genomen als bestuurslid

wij danken Jos heel hartelijk voor zijn inzet in de afgelopen jaren en wensen Carelien veel succes met haar nieuwe functie!

img_0290


Mevrouw Carolien Liebrecht

 

img_0291

 

 

 

 

 

 

Verslag begroting 2017

logo nieuwe stijl

 

 

Op 3 november was de jaarlijkse begrotingsbehandeling van de gemeente Helmond.

Elders op onze site kunt u onze bijdrage lezen.

Het was een hele zit, van 13.00u tot 23.00u, een vergadering met af en toe hoogoplopende debatten. Het bespreken van een begroting, die zeker ook goede zaken in zich heeft, maar nog veel meer minder goede, dus voor Lokaal sterk een reden om tegen deze begroting te stemmen.

Het grootste aandachtspunt voor Lokaal sterk was, zoals u ook in onze bijdrage kunt lezen, het feit dat er een reserve op de WMO bestaat van 18 miljoen euro, waarvan we nu 10 miljoen gaan herinvesteren.

Harrie van Dijk, onze fractievoorzitter, gaf duidelijk aan dat wat ons betreft de 10 miljoen die gehaald zijn bij de zorg daarin ook weer zouden moeten terugvloeien. Het college, en daarmee ook hun fracties, denken daar duidelijk anders over. Wat hen betreft kan een bedrag van 4,5 miljoen geïnvesteerd gaan worden voor het Stadslab en Stadsleerbedrijf, en dat terwijl er voor die zaken al een dekking bestaat. Middels een handige financiële constructie vloeit er ons inziens nu een bedrag van 4,5 miljoen zorggeld naar de algemene middelen, en daar kunnen we dan weer mee doen wat we willen, dus ook lantaarnpalen zetten.

Voor ons onverteerbaar, wanneer je denkt aan al die mensen die nu te weinig hulp krijgen en zich in schrijnende situaties bevinden. De wethouder riep op om deze situaties bij haar te melden, wij denken dat voorkomen beter is dan genezen, dus aan de voorkant het goed regelen, ipv via de wethouder repareren. Toch roepen wij eenieder op, om die situaties waar reparatie zou moeten plaatsvinden te melden! Via ons of rechtstreeks bij de wethouder.

Er heeft een stevig debat plaatsgevonden maar helaas heeft met name de coalitie gekozen om accoord te gaan met deze constructie.

Waar wij ons verder zorgen over maken, maar wat we helaas ook niet hebben kunnen voorkomen is het nieuwe subsidiebeleid voor evenementen. We wachten af, maar zullen bij de eerste signalen dat evenementen om deze reden verdwijnen zeker weer aan de bel trekken!

Een amendement dat we ingediend hebben voor het behoud van inkomsten uit o.a. textielcontainers voor verenigingen, stichtingen en wijkcentra, hebben we aangehouden. Dat betekent dat we er op een later tijdstip eventueel nog op terugkomen, maar omdat de wethouder toezegde hier zeker naar te zullen kijken, wachten we even af.

Een ander punt dat wij belangrijk vinden is de aanwezigheid van buurtbeheerders in álle wijken. Wij hebben daarvoor een motie ingediend, de wethouder zegde toe met de diverse woningcorporaties in gesprek te gaan, maar kon niet toezeggen dat daadwerkelijk in alle wijken buurtbeheerders zullen komen. Door ook dit amendement aan te houden, hebben wij ruimte geschapen om er op een later tijdstip op terug te komen.

Al met al was het een enerverende vergadering. We gaan met volle energie verder!

Henriëtte Verouden

Raadslid Lokaal sterk

Vergadering gemeenteraad d.d. 1 november 2016

logo nieuwe stijl

 

De agenda voor deze vergadering was beperkt, maar bevatte wel een aantal politiek gevoelige punten Omdat PSV op deze avond moest voetballen , was een aantal raadsleden gebrand op een korte vergaderduur. Dat lukte overigens maar zeer betrekkelijk; om een uur of tien viel de sluitingshamer van de voorzitter. Bij de bespreekstukken  werd eerst de “kadernotitie toekomst zwemvoorziening” behandeld. De complete raad verklaarde zich voorstander van het realiseren van een nieuw zwembad, waarbij er nog wat gesteggel was over de eventuele plek (de Wissen, Suytkade of de Braak).  Door Lokaal Sterk werd met name ook aandacht gevraagd voor de positie van onze zwemverenigingen. Daarna stond het nieuwe plan voor De Braak op de agenda. Onderwijs, sport en zorg kom,en hier samen in een multifunctionele accommodatie. Ook hier stemde de raad in met de voorliggende plannen. Ook Lokaal Sterk toonde zich fervent voorstander van dit voorstel. Verder werd de zogenaamde  “starterlening” (mogelijkheid tot gunstig lenen voor beginnende huizenkopers) gecontinueerd en werd de 2e BERAP (tussentijdse financiële bestuursrapportage) goedgekeurd. Al met al waren we op een redelijke tijd klaar, zodat de fanatieke voetballiefhebbers het staartje van de wedstrijd PSV- Bayern München nog konden zien.

Jack Hamacher

 vragen  naar aanleiding van de berichtgeving omtrent de brand in Bladel

Geacht College,

20 oktober 2016 heeft er zich in Bladel een brand voor gedaan in een waxfabriek.

Naar aanleiding van de berichtgeving hieromtrent zijn er bij ons een aantal vragen gerezen;

Op de site van de NOS doet Dhr Van Bockel, brandweerofficier, de volgende uitspraak: ” maar sowieso is er in de regio niet genoeg schuim voorhanden voor zo’n grote industriebrand. ”

Deze uitspraak baart ons zeer grote zorgen vandaar onze vragen;

  1. Klopt het dat er in de veiligheids regio zuid oost Brabant niet voldoende schuim voorhanden is om een industrie brand te blussen?
  2. Zo ja hoe kan dit?
  3. Bent u het met ons eens dat dit een onaanvaardbaar risico is?
  4. Wat zijn de gevolgen van dit schuimtekort als er zich in Helmond een calamiteit voor doet met een van de giftreinen die dwars door Helmond rijden?
  5. Wat zijn de gevolgen van een calamiteit op het industrieterrein BZOB en andere kleinere industrieterreinen die Helmond heeft?
  6. Als deze berichtgeving klopt wat gaat het college dan ondernemen om dit, in onze ogen, onaanvaardbaar risico zo snel mogelijk op te lossen?

 

Namens Lokaal sterk

Kim Breuer

Burgercommissielid Lokaal sterk

Commisie omgeving 11 oktober 2016

Als eerste hebben we het gehad over het zwembad hieronder onze bijdrage;

Wij zijn blij te vernemen dat er een aantal partijen bereid is om de exploitatie van het zwembad op zich te nemen. We zijn er van overtuigt dat in een stad als helmond een zwembad thuis hoort waar vele verenigingen een goede plek hebben.

Wij hebben nog wel een aantal vragen?

Worden de huidige activiteiten van de lev groep ook mee genomen?

Klopt het dat in dit voorstel de raad buitenspel wordt gezet betreffende de definitieve locatie

Wat gebeurt er in het geval van een faillissement van de exploitant? Hoe waarborgen we dan het algemeen belang?

Wat mag het kosten, krijgen we als gemeente weer een langdurige huur overeenkomst ala de sporthal van Fitland?

Zou het kunnen zijn dat laco toch besluit de wissen open te houden en te renoveren?

Wat voor een gevolge heeft dit dan voor de gemeente en voor de afspraken die gemaakt zijn met de toekomstige exploitant?

De lev groep valt onder de huidige gebruikers en er zal dus rekening mee gehouden worden. De wethouder geeft aan de gesprekken met de gebruikers weer hervat gaan worden.

Het besluit zal nog terug komen naar de raad waardoor wij de keuze blijven houden over de locatie met bij elke locatie een kostenplaatje.

Men gaat er niet van uit dat er wat met de exploitant gebeurt anders zullen we toch als gemeente moeten ingrijpen om het algemeen belang te waarborgen.

Dhr Stienen blijft er bij dat de deal die rondom de sporthal van fitland is gesloten een erg gunstige deal is voor de gemeente en dat hij het jammer vind dat wij dat anders zien. Er zal wel weer een vorm van een overeenkomst komen om het algemeen belang te kunnen blijven behartigen.

Daar gaan ze niet van uit.

Daarna hebben we het over de parkeerbeleid gehad en het algemene beeld is dat een ieder zich wel eventueel kan vinden in een indexering. Wel hebben we moeite met het fijt dat de voordelen van het gepast parkeren worden afgeschaft.

Hierna ging het over de onttrekking van het parkeerterrein aan de molenstraat aan de openbaarheid. Aangezien dit voorstel niet voldoende onderbouwd was heeft de wethouder dit ingetrokken.

Dinsdag 18 oktober hebben we nogmaals een commissie vergadering hier zal het gaan over sportpark de braak, de bereikbaarheids agenda, maria school en de starters lening.

Commissie Bestuur & Economie 13 oktober 2016

Op 13 oktober stonden in de cie B&E drie zaken op de agenda.

(zie www.helmond.nl → Bestuur → Commissies → Commissie Bestuur en Economie → commissievergadering BE 13 oktober 2016)

  1. Evaluatie bestuurlijke samenwerking Metropool Regio Eindhoven

-Na het stoppen van het SRE is de Metropoolregio Eindhoven begin 2015 van start gegaan. Men vroeg ons nu om goedkeuring om de samenwerking binnen de Metropoolregio op de voorgestelde wijze te evalueren. Wij zijn hiermee akkoord gegaan.

  1. Tweede wijziging verordening op raadscommissies Helmond 2014

-Lokaal sterk had in september, tezamen met D66 en PvdA, een motie ingediend om de mogelijkheid op te nemen van het houden van een hoorzitting. (Het doel van een hoorzitting is tweeledig: het verzamelen van informatie voor de raads- en burgerledenorganisaties en bedrijven om hun meningen en ideeën te geven.)

Deze motie, door de gehele raad ondersteund, stond nu dus op de agenda. Wij hebben dit natuurlijk van harte ondersteund!

  1. Presentatie hoogwaardig handhaven m.b.t. bijstandsuitkeringen

-Er werd uitgelegd hoe Senzer (voorheen Atlant) de bijstandsuitkeringen controleert en indien nodig sanctioneert.

Vrijwilligerspenning voor Theo van de Ven

theo_oorkondeOns oud-raadslid Theo van de Ven heeft afgelopen zondag de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond ontvangen.

Hij ontving deze penning voor zijn jarenlange inzet voor Stichting MOV Stiphout.

MOV staat voor Missie, Ontwikkeling en Vrede, deze stichting richt zich op financiële ondersteuning van kleinschalige projecten in Ghana, Kenia en Tanzania en zij organiseert hiervoor vele inzamelingsacties. Een van die acties was de vlooienmarkt afgelopen weekend.

Het was voor Theo een grote verrassing dat burgemeester Elly Blanksma tijdens deze vlooienmarkt acte de préséance gaf en hem de onderscheiding uitreikte.

Theo is sinds 1985 betrokken bij de activiteiten van MOV Stiphout (Missie, Ontwikkeling en Vrede). Vanaf 1996 tot vorige maand was hij voorzitter van het bestuur.

Vanaf deze plek willen wij Theo van harte feliciteren met zijn welverdiende onderscheiding!