Raadsvergaderingen van 7 maart en 28 maart 2017

Deze beide raadsvergaderingen zijn gemakkelijk in 1 kort verslagje samen te vatten. Op 7 maart was slecht 1 bespreekstuk geagendeerd, namelijk het geurbeleid. Daarbij ging het over de regels die gelden om geur= en stankoverlast aan banden te leggen. De gemeenteraad accepteerde deze regeling en stelde die vast. Lokaal sterk vroeg nog extra aandacht voor de overlast van houtkachels en open haarden..

Op 28 maart werden de flankerende maatregelen voor wonen besproken.. Ook dat was het enige interessante agendapunt. Ook hier stemde de raad na wat heen en weer gepraat, in met het voorliggende voorstel (starterleningen, blijverleningen, grondprijzen enz.). Verder werd nog de procedure tot het aanstellen van een nieuwe gemeentelijke accountant besproken. Het ging hier om een Europese aanbesteding. Ook hier ging de raad akkoord met het voorliggende voorstel.

In beide gevallen was de vergadering vrij snel afgewerkt, zodat er nog wat vrije tijd resteerde.

pdf versie: Raad 7 maart en 28 maart 2017 verslag

logo nieuwe stijl

Verouden: armoede in de toekomst

Lonneke Maraczi schreef er vorige week al over, de armoedeconferentie die op 13 april gehouden wordt. Een mooi initiatief waar ervaringsdeskundigen, mensen uit het veld en politici met elkaar een onderwerp bespreken dat nog altijd een taboe is in Nederland: armoede en hoe dit te bestrijden.

Helmond probeert op allerlei manieren de armoede te bestrijden, vaak echter vanuit een particulier initiatief. Denk aan hart voor minima, de soepbus en de stichting Speel je mee.
Toch denk ik dat het goed zou zijn om de strijd tegen armoede breder te trekken dan tot nu toe het geval is.

Nog steeds gaan we er van uit dat werk de beste remedie tegen armoede is, terwijl uit onderzoek blijkt, dat ook veel werkenden in armoede leven. De economie trekt aan, maar veel mensen merken daar nog weinig van. Werk is tegenwoordig vaak tijdelijk én vaak part-time. Steeds vaker zien we mensen met twee of meer banen, die maar net de touwtjes aan elkaar kunnen knopen.
We zien ook op technologisch gebied ontwikkelingen die het hebben van werk bedreigen. Steeds vaker wordt werk overgenomen door robots. Waar vroeger nog fabrieken volop bemand werden door mensen, zie je nu één technisch werknemer die  indien nodig de robot repareert, verder doet de machine zijn werk. Cassières worden vervangen door zelfscankassa’s en ga zo maar door.

Ook worden robots steeds intelligenter. Bijvoorbeeld: De zelfrijdende auto is nu nog een experiment, maar de ontwikkelingen gaan snel. Over een tijdje, staan alle taxi- en buschauffeurs aan de zijlijn. Hoe kunnen we dan vol blijven houden dat werk dé oplossing voor de problemen is? Waar we met elkaar over na moeten denken is, hoe we zorgen dat iedereen een fatsoenlijk inkomen heeft, hoe we kunnen zorgen dat iedereen een goede tijdsbesteding heeft. Een oud spreekwoord zegt, ledigheid is des duivels oorkussen, en feit is dat als je niets te doen hebt, en maar niet van die bank af kunt komen, je er niet vrolijker en positiever op wordt. En als geen werk dan ook nog eens betekent geen (of heel weinig) eten is het probleem volledig.
Ik wil daarom iedereen oproepen om na te denken hoe wij in de toekomst om kunnen gaan met mensen die geen werk hebben, zonder dat we sprookjes blijven vertellen dat iedereen een baan kan vinden, op den duur is dat nl zeker niet het geval en dat nu al onderkennen zou in de toekomst een hoop narigheid kunnen voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen, en regeren is vooruitzien. Laten we op 13 april met elkaar de armoedebestrijding  op korte termijn bespreken, maar laten we zeker de verdere toekomst niet uit het oog verliezen en vooral ook daarover na gaan denken. Denkt u mee?

pdf versie: henriette 5-4-2017

logo nieuwe stijl

Verslag raadsvergadering 31 januari 2017

Volgens sommigen werd er deze avond een record gevestigd. Na een half uur was de vergadering afgelopen. Op de agenda stonden 2  belangrijke punten.

Allereerst was er het voorstel om de maaltijdvoorziening voor  mensen met een minimum inkomen onder te brengen bij de bijzondere bijstand. Alle andere regelingen voor minima waren daar al ondergebracht. De raad stemde dan ook unaniem in met het voorstel.

Daarnaast werd een voorstel behandeld met betrekking tot de eigen bijdrage WMO.  Bij de voorjaarsnota was door de raad een  motie ingediend om de eigen bijdrage te verlagen. Na enig gesteggel over het opnemen van een hardheidsclausule in de regeling, werd ook dit voorstel door de raad unaniem aangenomen.

Ook deze raadsvergadering werd weer in beeld gebracht . De daarvoor noodzakelijke vergaderdiscipline werd door de meeste raadsleden in acht genomen. we zijn benieuwd of dat zo blijft.

Jack Hamacher.

Raadsvergadering 10 januari door Jack Hamacher

In deze eerste raadsvergadering van 2017 werd, volgens traditie, begonnen met de nieuwjaarstoespraken van burgemeester Blanksma en de vicevoorzitter van de raad Jan Roefs. Daarna werd de agenda behandeld.

Hoofdpunt was de “Centrumperspectief Helmond 2030”. Dit plan werd, na enige discussie, door de meerderheid van de raad (ook door Lokaal sterk) geaccepteerd.  Het centrum van Helmond wordt nu, vanaf dit jaar, fors aangepakt.

Nadat ook de “Fietsagenda 2016-2025” door de raad was vastgesteld, kwam het punt “Adviesstructuur sociaal domein” aan de orde. Het betrof hier de opvolging van de opgeheven seniorenraad en de vervanging daarvan door een brede adviesraad . Lokaal sterk verzette zich daartegen, omdat het financiële aspect en de vertegenwoordiging namens achterbannen niet goed waren geregeld. Uiteindelijk werd via een amendement van Lokaal sterk (gesteund door PvdA en D66) het voorstel aangepast en in gewijzigde vorm door de raad vastgesteld.

Dit was ook de eerste vergadering, die in beeld werd gebracht, wat hier en daar nog leidde tot wat onwennigheid. Bovendien waren de sprekers in de raadszaal zichtbaar op 2 grote schermen, waarbij geluid en beeld niet helemaal synchroon liepen.

Al met al een goed begin en een politiek succesje, dat in samenwerking met 2 andere partijen werd gerealiseerd.

Jack Hamacher, Lokaal sterk

logo nieuwe stijl

Plan betaaldata Senzer aangepast

In de raadsvergadering van 29 november heeft Lokaal sterk een motie ingediend die wijziging van de betaaldata bij Senzer volledig terug wilde draaien. Helaas heeft deze motie geen meerderheid aan steun gekregen in de raad. Een motie van Groen Links en SP, die erin voorzag dat enkel voor mensen met een part-time baan de datum zou verschuiven werd wel door een meerderheid gesteund, ook door Lokaal sterk, omdat wij dat ook een goed alternatief vonden, nadat onze motie was weggestemd.

Op 13 december heeft Senzer bekend gemaakt dat de betaaldata enkel voor mensen met een part-time baan verschuift naar de 10e van de maand. Voor 90% van de uitkeringsgerechtigden veranderd er dus niets. Enkel mensen met een part-time baan zullen vanaf 1-7-2017 hun uitkering op de 10e ontvangen.
De wijziging gaat ook niet stapsgewijs, maar ineens per juli 2017.
Als je eenmaal je (aanvullende) uitkering op de 10e ontvangt, dan blijft dat zo, ook als je daarna geen werk meer hebt.
Iedereen die na 1 maart een uitkering aanvraagt, gaat ook meteen per de 10e de uitkering krijgen (ook als dit een volledige uitkering is)

Voor degenen die met deze verandering te maken krijgt, heeft Senzer een aantal maatregelen genomen, zoals bijv. de mogelijkheid van een voorschot van €350,= in mei, wat in 24 maanden wordt terugbetaald, en persoonlijke begeleiding om betalingsproblemen te voorkomen.

Antwoorden op vragen ivm geitenhouderij

Op 11 november hebben wij als Lokaal sterk, samen met de PVDA en D66 vragen gesteld rondom de eventuele vestiging van een geitenhouderij in Gemert-Bakel vlakbij Dierdonk.

OP 14 december zijn deze vragen door het college beantwoord. Lees er alles over op:
http://www.helmond.nl/BIS/2016/Vraag%20en%20antwoord%20(VA)/VA%20043%20PvdA-Ls-D66%20Intensieve%20veehouderijen%20nabij%20Helmond.pdf

Motie: Betaaldata Uitkeringen Bijstandsgerechtigden door Senzer

logo nieuwe stijl

 

De gemeenteraad van Helmond bijeen d.d. 29-11-2016

Overwegende dat:

–  Uitkeringsinstanties als SVB en UWV de uitkeringen betaalbaar stellen voor het einde van
de betreffende maand;

–  Huren en vaste lasten voor het einde van de maand moeten worden voldaan;

–  Bij het later betaalbaar stellen van de uitkering dit onmogelijk wordt;

–  Een aanzienlijk deel van de uitkeringsgerechtigden krap bij kas zit en moeite heeft de
financiële eindjes aan elkaar te knopen;

– De beslissing om het betaalmoment naar een latere datum te verschuiven derhalve grote
en onaanvaardbare gevolgen heeft voor uitkeringsgerechtigden;

– Het later betaalbaar stellen van de uitkering niet sociaal is;

– De raad zich niet herkend in de voordelen die Senzer zegt te willen behalen;

van mening dat:

– Helmond een sociale gemeente en betrouwbare lokale overheid is;

– De voorgestelde wijzigingen in de betaaldata onaanvaardbaar zijn

Draagt het College op:

– Senzer te berichten dat Helmond niet in kan stemmen met de verplaatsing van de
betaaldatum naar de toekomst;
– Binnen het dagelijks bestuur van Senzer dusdanige maatregelen te nemen zodat
uitkeringsgerechtigden hun uitkering voor het einde van dezelfde maand ontvangen hebben.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens Lokaal sterk:

Henriëtte Verouden-Berens

Helaas is de door Lokaal sterk ingediende motie, om de betaaldatum van bijstand te houden zoals die is, niet door de raad aangenomen.

Een verslag van de raadsvergadering kunt u binnenkort op onze site lezen.

lezen als pdf: motie-betaaldata-uitkeringsgerechtigden-door-senzer

Carelien Liebrecht nieuwe voorzitter Lokaal sterk !

logo nieuwe stijl

 

 

Tijdens de ledenvergadering  van 11 november 2016 is mevrouw Carelien Liebrecht gekozen tot de nieuwe voorzitter van lokaal sterk .

Zij neemt de voorzittershamer over van Jos Dijkers die naar 12,5 jaar op eigen verzoek afscheid heeft genomen als bestuurslid

wij danken Jos heel hartelijk voor zijn inzet in de afgelopen jaren en wensen Carelien veel succes met haar nieuwe functie!

img_0290


Mevrouw Carolien Liebrecht

 

img_0291

 

 

 

 

 

 

Verslag begroting 2017

logo nieuwe stijl

 

 

Op 3 november was de jaarlijkse begrotingsbehandeling van de gemeente Helmond.

Elders op onze site kunt u onze bijdrage lezen.

Het was een hele zit, van 13.00u tot 23.00u, een vergadering met af en toe hoogoplopende debatten. Het bespreken van een begroting, die zeker ook goede zaken in zich heeft, maar nog veel meer minder goede, dus voor Lokaal sterk een reden om tegen deze begroting te stemmen.

Het grootste aandachtspunt voor Lokaal sterk was, zoals u ook in onze bijdrage kunt lezen, het feit dat er een reserve op de WMO bestaat van 18 miljoen euro, waarvan we nu 10 miljoen gaan herinvesteren.

Harrie van Dijk, onze fractievoorzitter, gaf duidelijk aan dat wat ons betreft de 10 miljoen die gehaald zijn bij de zorg daarin ook weer zouden moeten terugvloeien. Het college, en daarmee ook hun fracties, denken daar duidelijk anders over. Wat hen betreft kan een bedrag van 4,5 miljoen geïnvesteerd gaan worden voor het Stadslab en Stadsleerbedrijf, en dat terwijl er voor die zaken al een dekking bestaat. Middels een handige financiële constructie vloeit er ons inziens nu een bedrag van 4,5 miljoen zorggeld naar de algemene middelen, en daar kunnen we dan weer mee doen wat we willen, dus ook lantaarnpalen zetten.

Voor ons onverteerbaar, wanneer je denkt aan al die mensen die nu te weinig hulp krijgen en zich in schrijnende situaties bevinden. De wethouder riep op om deze situaties bij haar te melden, wij denken dat voorkomen beter is dan genezen, dus aan de voorkant het goed regelen, ipv via de wethouder repareren. Toch roepen wij eenieder op, om die situaties waar reparatie zou moeten plaatsvinden te melden! Via ons of rechtstreeks bij de wethouder.

Er heeft een stevig debat plaatsgevonden maar helaas heeft met name de coalitie gekozen om accoord te gaan met deze constructie.

Waar wij ons verder zorgen over maken, maar wat we helaas ook niet hebben kunnen voorkomen is het nieuwe subsidiebeleid voor evenementen. We wachten af, maar zullen bij de eerste signalen dat evenementen om deze reden verdwijnen zeker weer aan de bel trekken!

Een amendement dat we ingediend hebben voor het behoud van inkomsten uit o.a. textielcontainers voor verenigingen, stichtingen en wijkcentra, hebben we aangehouden. Dat betekent dat we er op een later tijdstip eventueel nog op terugkomen, maar omdat de wethouder toezegde hier zeker naar te zullen kijken, wachten we even af.

Een ander punt dat wij belangrijk vinden is de aanwezigheid van buurtbeheerders in álle wijken. Wij hebben daarvoor een motie ingediend, de wethouder zegde toe met de diverse woningcorporaties in gesprek te gaan, maar kon niet toezeggen dat daadwerkelijk in alle wijken buurtbeheerders zullen komen. Door ook dit amendement aan te houden, hebben wij ruimte geschapen om er op een later tijdstip op terug te komen.

Al met al was het een enerverende vergadering. We gaan met volle energie verder!

Henriëtte Verouden

Raadslid Lokaal sterk

Vergadering gemeenteraad d.d. 1 november 2016

logo nieuwe stijl

 

De agenda voor deze vergadering was beperkt, maar bevatte wel een aantal politiek gevoelige punten Omdat PSV op deze avond moest voetballen , was een aantal raadsleden gebrand op een korte vergaderduur. Dat lukte overigens maar zeer betrekkelijk; om een uur of tien viel de sluitingshamer van de voorzitter. Bij de bespreekstukken  werd eerst de “kadernotitie toekomst zwemvoorziening” behandeld. De complete raad verklaarde zich voorstander van het realiseren van een nieuw zwembad, waarbij er nog wat gesteggel was over de eventuele plek (de Wissen, Suytkade of de Braak).  Door Lokaal Sterk werd met name ook aandacht gevraagd voor de positie van onze zwemverenigingen. Daarna stond het nieuwe plan voor De Braak op de agenda. Onderwijs, sport en zorg kom,en hier samen in een multifunctionele accommodatie. Ook hier stemde de raad in met de voorliggende plannen. Ook Lokaal Sterk toonde zich fervent voorstander van dit voorstel. Verder werd de zogenaamde  “starterlening” (mogelijkheid tot gunstig lenen voor beginnende huizenkopers) gecontinueerd en werd de 2e BERAP (tussentijdse financiële bestuursrapportage) goedgekeurd. Al met al waren we op een redelijke tijd klaar, zodat de fanatieke voetballiefhebbers het staartje van de wedstrijd PSV- Bayern München nog konden zien.

Jack Hamacher