Vragen Stadslab

logo nieuwe stijl

Lokaal sterk heeft van begin af zich kritisch opgesteld ten aanzien van het beleid van de coalitie van SP, CDA, VVD, Groen Links en (toen nog) Helmond Actief op het terrein van het sociaal beleid. Zo is Lokaal sterk niet blij met weggeefbeleid tegen de armoede. Ook het stadslab en het stadsleerbedrijf kosten de gemeenschap heel veel geld en we zien maar weinig verbetering.

In de afgelopen weken is ook Lokaal sterk overvallen door een koerswijziging door het stadslab. Niet van de verantwoordelijk wethouder, mw. van der Zanden maar via de krant moest de fractie dit nieuws vernemen. In de commissievergadering van maandag 11 september 2017 beweerde de wethouder glashard dat er niets zal veranderen aan de opzet van het stadslab.

Op onze vragen hoeveel is er al uitgegeven aan het stadslab en wat gaat deze verandering nu kosten meldde de wethouder dat we maar geduld moeten hebben tot november 2017. Dan komt het in de commissie.

Een kwartpagina grote advertentie in weekblad de Loop deed bij onze fractie de haren nog meer rijzen en daarom ook hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W.

Hieronder leest u onze vragen.

Geacht College van B&W,

Op vrijdag 15 september 2017 viel ook bij Lokaal sterk weekkrant de Loop op de mat. Een weekkrant die ons informeert over tal van zaken in het Helmondse. Op pagina 20 lazen wij een behoorlijk grote advertentie van het stadslab Helmond. (Althans Lokaal sterk neemt aan dat dit een advertentie is en dat er dus kosten mee gemoeid zijn.) Dit verbaast ons in meer dan hoge mate.

Laten we beginnen de zaken in perspectief te brengen:

* Op 14 november 2016 spreekt de commissie Maatschappij uitgebreid over het stadslab. Er wordt

een presentatie gegeven en de commissie evalueert.

Wethouder van der Zanden sluit deze vergadering af met het navolgende: “Initiatieven gericht op  

  ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Actief kijken naar project mantelzorgers,

  vrijwilligers. Het stadslab voor en door mensen van de stad geïnitieerd en opgezet. En van daaruit

  ontstaan er ook initiatieven waar de noodzaak van aangetoond wordt. Er zijn initiatieven uit

  bepaalde hoeken die wij nog niet zo heel veel hebben gehoord en die we liever meer zouden horen.

  Hoe kunnen we nog meer onze doelstelling daarin duidelijker en zichtbaarder maken. Om te kijken

  wat daar nog uit te halen is. En op welke manier het stadslab daarbij ondersteund kan worden of

  mogelijk ook de communicatie daarover kan aangaan.” (notulen cie M dd. 14-11-2017)

Op geen enkele wijze wordt tijdens dit evaluatiemoment naar voren gebracht dat het stadslab niet

tevreden is met de huidige koers, sterker nog de wethouder staat volledig achter de thans gevolgde    lijn.

* In september 2017, dus een kleine negen maanden later wordt de commissie Maatschappij, niet

via de wethouder, maar via de pers deelgenoot van een nieuwe visie van het stadslab. Plan! en ook

Lokaal sterk stellen hierover technische vragen die op maandag 11 september 2017 beantwoord

worden. Kern van de beantwoording is: Er zal niets veranderen en in november 2017 bespreken we

een en ander in de commissie Maatschappij.

* De meer dan kwartpagina grote advertentie in weekkrant de Loop, ondertekent door stadslab

Helmond schrijft: “Naar aanleiding van deze constatering is een nieuw initiatief ontstaan dat als  

  doel heeft deze thema’s los van elkaar ‘aan te vliegen’ tijdens uitgebreide inspiratie-werksessies.

  Twee dagen lang zitten zo’n tachtig betrokkenen bij elkaar, samen op zoek naar nieuwe inzichten

  die levens een stukje aangenamer kunnen maken.”

* Tot slot: in het kader van het Sociaal Innovatief Fonds heeft de gemeenteraad van Helmond 4.5

miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe initiatieven. Het stadslab maakt met 2.25 miljoen euro hier  een wezenlijk deel van uit.

Het zal uw College bekend zijn dat Lokaal sterk van meet af aan kritisch staat ten opzichte van het Sociaal Innovatief Fonds. Het gaat immers om 4.5 miljoen euro van de Helmondse inwoners. Euro’s die we maar één keer kunnen uitgeven en dan moet dat wel verantwoord zijn!

Onze vragen over de besteding tot nu toe van het stadslab en de kosten van het stadslab ‘nieuwe stijl’ zijn door de wethouder op 11 september 2017 niet beantwoord en doorverwezen naar november, we vinden dit onbegrijpelijk kijkende naar de huidige ontwikkelingen en de advertentie in weekblad de Loop.

Dit brengt Lokaal sterk tot de volgende vragen:

 1. Is het stadslab een zelfstandig orgaan met eigen bevoegdheden en een eigen budget? Zo ja, door wie dan benoemd en voor welke periode?
 2. Op welk moment bent u door de stadslaboranten op de hoogte gebracht van hun voornemen om hun werkwijze te veranderen? Waarom heeft u de commissie maatschappij niet direct hierover geïnformeerd en deze koerswijziging geagendeerd voor de commissie?
 3. Kunt u aangeven ons aangeven hoe deze activiteit van het stadslab zich verhoudt tot de

aanvankelijke opzet en werkwijze van het stadslab ?

 1. Zijn de kosten van de advertentie in weekkrant de Loop ten koste gebracht van het budget van het stadslab?
 2. Worden de kosten van de inspiratie-werksessies van twee dagen voor tachtig personen ook

ten koste gebracht van het stadslab en zo ja aan welk bedrag moet er dan gedacht worden?

En  op welke wijze wordt de groep van tachtig betrokkenen geworven c.q. gevormd, wanneer zullen de twee inspiratie-werksessies plaatsvinden en wie zal deze begeleiden?

 1. Wat is uw mening over de wijze van communicatie van het stadslab, onder meer in weekkrant de Loop van vrijdag 15 september 2017? Indien uw reactie niet positief is ten aanzien van de werkwijze van het stadslab wat denkt u daar dan aan te doen?
 2. Hoe gaat u er zorg voor dragen dat de communicatie inzake het stadslab vanaf heden wel goed en zorgvuldig zal verlopen?

Lokaal sterk ziet de beantwoording van uw College met belangstelling tegemoet.

Fractie Lokaal sterk,

Harrie van Dijk, Anja Spierings, Henk Bekkers, Tiny Kuijpers, Jack Hamacher, Henriette Verouden, Kim Breuer en Maarten Janssen

printversie in pdf: vragen stadslab website Lokaal sterk (2)

bijdrage commissie-M 22 juni 2017

logo nieuwe stijl

Voorzitter,

Vol belangstelling hebben wij het eindrapport van AEF gelezen, niet enkel vol belangstelling, maar gaandeweg ook vol verbazing.

Hoe kan het, en wellicht is dit een vraag voor de heer Sterrenburg dat  de gemeentelijke organisatie niet de gevraagde gegevens kan overleggen terwijl dit bij andere gemeenten wel mogelijk is?

Heeft dit te maken met  dat wij onze ambtelijke organisatie niet op orde hebben, loopt de organisatie rondom zorg in Helmond niet zoals zou moeten? Wij zijn erg benieuwd naar het antwoord op deze vraag, want de constatering baart ons zorgen!

Wat ook bij ons naar boven kwam bij het lezen van het rapport was het gevoel dat wij op 22 mei in deze commissie al een voorschot hebben gekregen op dit rapport. Achteraf lijkt het dat de wethouders alvast een voorschot hebben genomen op de bevindingen, die zij naar wij begrepen hebben al in concept hadden ontvangen. Dat vinden wij op zijn zachtst gezegd niet zoals het hoort! U wekt daarmee de indruk dat u zich al bij voorbaat heeft willen indekken.

Overigens, verwijzend naar die presentatie op 22 mei, op sheet 11 van de presentatie lezen wij:
We weten o.b.v. facturen/declaraties de werkelijke uitgaven: per cliënt, per aanbieder en per (hoofd)product. Dit gelezen hebbende wil Lokaal sterk er sterk op aandringen om z.s.m. te evalueren, en niet te wachten tot na het boekjaar. Wij zien graag een evaluatie over een bepaalde boekperiode, zodat we tijdig weten hoe e.e.a. op dit moment in elkaar steekt. November lijkt ons dan wat laat, zeker met de verkiezingen in aantocht, want het zal toch niet zo zijn dat we vanwege verkiezingsperikelen de evaluatie houden op een moment dat het mooi uitkomt.

U geeft ook aan dat de positieve  accountantsverklaring afgegeven is. Een accountantsverklaring is echter enkel een financieel akkoord, het zegt niets over wat er gevraagd is maar niet gegeven.

Voorzitter, Lokaal sterk is groot voorstander van een vervolgonderzoek door hetzelfde bureau dat dit onderzoek heeft gedaan, zij zijn al enigzins bekend met de materie, en op die manier zijn we van een onafhankelijk rapport verzekerd. Zoals gezegd, kan dit wat ons betreft op korte termijn, want we mogen toch aannemen, dat, zoals de wethouder eerder in deze commissie heeft aangegeven, dat we nu wel alle gegevens boven water kunnen krijgen. Dus een evaluatie over het eerste half jaar van 2017 is wat ons betreft iets dat snel op de rails gezet kan worden.

Voorzitter, Alle redenen die gegeven worden waarom er een overschot is, zeggen ons uiteindelijk nog niets! Ze zouden eerder moeten wijzen op een tekort dan op een overschot. De wethouder heeft vanaf het begin aangegeven dat er sprake zou zijn van een warme overdracht, de hulp die men had, bleef gewaarborgd totdat écht duidelijk was of er iets in gewijzigd zou moeten worden, toch kwamen al snel de berichten dat er flink geknepen werd in de hulp die mensen ontvingen. Telkenmale heeft u in deze commissie aangegeven dat de zaken goed liepen en gaf u aan voor schrijnende gevallen open te staan, maar het zijn waarschijnlijk juist de niet schrijnende, maar daarom niet minder pijnlijke gevallen die uiteindelijk het gelag van dit overschot hebben betaald.

Voorzitter, Ik rond af, samenvattend kunnen wij stellen dat wij geschrokken zijn van het feit dat gegevens niet gewoon opgelepeld kunnen worden én willen wij snel een evaluatie van de periode die achter ons ligt, we zouden op dit moment al voldoende gegevens moeten hebben (en moeten kunnen overleggen na een druk op de knop) om tot een gedegen evaluatie te komen op korte termijn. Wij zien dit onderzoek graag gedaan worden door AEF.

pdf versie: bijlage 22 juni comm M

Verouden: we stellen het nog even uit

logo nieuwe stijl

Op dinsdag 27 juni is alweer de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Normaliter een vergadering, waar nog veel punten geagendeerd staan, die nog snel besloten moeten worden, dit jaar valt dat wel mee. Al zal het toch een vergadering worden die lang gaat duren. Vorige week was er in de commissie al een heftige discussie over het onderzoeksrapport naar de overschotten op jeugdzorg en WMO, in de raad zal dit zeker niet minder worden! Voor meer info rondom dit onderwerp verwijs ik naar de column van Mohammed Chahim en volg vooral ook live de discussie tijdens de raadsvergadering https://helmond.notubiz.nl/live

Na de laatste raadsvergadering hebben we nog wel de verschillende commissievergaderingen op de agenda staan, maar daar worden geen harde noten meer gekraakt.

Na het zomerreces wordt het (hopelijk) andere koek, dan mogen we als gemeentebestuur weer stevig aan de bak. Tenminste we gaan er van uit dat van uitstel geen afstel komt. Want er is wat uitgesteld de laatste tijd. Een paar voorbeelden:
– de Kadernota Sociaal Domein is op verzoek van diverse fracties verschoven van 12 juni naar na de zomer, omdat we dan het hierbover al eerder beschreven rekenkameronderzoek en de jaarrekening hierin mee kunnen laten wegen.

– De jaarrekening 2016 die van 27 juni naar 29 augustus is verzet op verzoek van de rekenkamercommissie, omdat er geen goedkeuring van de accountant gegeven kan worden en de jaarrekening moet worden aangepast

– De verantwoording van de WMO (los van het rekenkameronderzoek) dat van 3 juli verzet wordt naar na de vakantie

– De plannen rondom de Braak die niet zoals gepland op 19 juni maar op 19 september zullen worden besproken omdat men het juridisch nog niet rond heeft

– Vanwege juridische knelpunten is de bespreking m.b.t. het zwembad ook vertraagd, op 4 juli kunnen we een eerste presentatie verwachten, en dat terwijl LACO een contract heeft dat in principe per 1-1-2018 zal eindigen…….

Dit alles overziend, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de reorganisatie er stevig inhakt en vertragingen tot gevolg heeft.

Het zou dus druk moeten zijn voor het college en de gemeentesecretaris om te zorgen dat het binnen de gemeente weer snel loopt, zoals het binnen een gemeente hoort te lopen, snel, adequaat, accuraat en georganiseerd.

Voor de ambtenaren is het waarschijnlijk nu al druk, zij moeten vol aan de bak om te zorgen dat verder uitstel niet nodig is.

Zij werken zich waarschijnlijk nu al een slag in de rondte, maar moeten werken met de riemen die zij tot hun beschikking hebben. Zij verdienen een werkplek waar rust er voor zorgt dat het werk snel, adequaat, accuraat en georganiseerd kan worden gedaan.

pdf versie: Verouden, we stellen het even uit

BIijdrage inzake onderzoek overschotten zorggeld 2015 gemeente Helmond

logo nieuwe stijl

Voorzitter,

Vol belangstelling hebben wij het eindrapport van AEF gelezen, niet enkel vol belangstelling, maar gaandeweg ook vol verbazing.

Hoe kan het, en wellicht is dit een vraag voor de heer Sterrenburg, hoe kan het dat de gemeentelijke organisatie niet de gevraagde gegevens kan overleggen terwijl dit bij andere gemeenten wel mogelijk is?

Heeft dit te maken met dat wij onze ambtelijke organisatie niet op orde hebben, loopt de organisatie rondom zorg in Helmond niet zoals zou moeten? Wij zijn erg benieuwd naar het antwoord op deze vraag, want de constatering baart ons zorgen!

Wat ook bij ons naar boven kwam bij het lezen van het rapport was het gevoel dat wij op 22 mei in deze commissie al een voorschot hebben gekregen op dit rapport. Achteraf lijkt het dat de wethouders alvast een voorschot hebben genomen op de bevindingen, die zij naar wij begrepen hebben, al in concept hadden ontvangen. Dat vinden wij op zijn zachtst gezegd niet zoals het hoort! U wekt daarmee de indruk dat u zich al bij voorbaat heeft willen indekken.

Overigens, verwijzend naar die presentatie op 22 mei, op sheet 11 van de presentatie lezen wij:
We weten o.b.v. facturen/declaraties de werkelijke uitgaven: per cliënt, per aanbieder en per (hoofd)product. Dit gelezen hebbende wil Lokaal sterk er sterk op aandringen om z.s.m. te evalueren, en niet te wachten tot na het boekjaar. Wij zien graag een evaluatie over een bepaalde boekperiode, zodat we tijdig weten hoe e.e.a. op dit moment in elkaar steekt. November lijkt ons dan wat laat, zeker met de verkiezingen in aantocht, want het zal toch niet zo zijn dat we vanwege verkiezingsperikelen de evaluatie houden op een moment dat het mooi uitkomt.

U geeft ook aan dat de positieve accountantsverklaring afgegeven is. Een accountantsverklaring is echter enkel een financieel akkoord, het zegt niets over wat er door cliënten gevraagd is maar niet gegeven.

Voorzitter, Lokaal sterk is groot voorstander van een vervolgonderzoek door hetzelfde bureau dat dit onderzoek heeft gedaan, zij zijn al enigszins bekend met de materie, en op die manier zijn we van een onafhankelijk rapport verzekerd. Zoals gezegd, kan dit wat ons betreft op korte termijn, want we mogen toch aannemen, dat, zoals de wethouder eerder in deze commissie heeft aangegeven, dat we nu wel alle gegevens boven water kunnen krijgen. Dus een evaluatie is wat ons betreft iets dat snel op de rails gezet kan worden. De termijn die de rekenkamer voorstelt lijkt ons een goed voorstel.

Voorzitter, Alle redenen die gegeven worden waarom er een overschot is, zeggen ons uiteindelijk nog niets! Ze zouden eerder moeten wijzen op een tekort dan op een overschot. De wethouder heeft vanaf het begin aangegeven dat er sprake zou zijn van een warme overdracht, de hulp die men had, bleef gewaarborgd totdat écht duidelijk was of er iets in gewijzigd zou moeten worden, toch kwamen al snel de berichten dat er flink geknepen werd in de hulp die mensen ontvingen. Telkenmale heeft u in deze commissie aangegeven dat de zaken goed liepen en gaf u aan voor schrijnende gevallen open te staan, maar het zijn waarschijnlijk juist de niet schrijnende, maar daarom niet minder pijnlijke gevallen die uiteindelijk het gelag van dit overschot hebben betaald. Het allerbelangrijkste is uiteraard voor Lokaal sterk dat inwoners van Helmond die zorg krijgen die zij nodig hebben.

 

Voorzitter, tenslotte moet ons nog van het hart dat wij geschrokken zijn van het feit dat de zorgaanbieders aangeven dat de samenwerking met de gemeente niet goed loopt. We hopen dat er inmiddels gesprekken zijn, om dit probleem op te lossen. We horen dit graag van de wethouder.

Voorzitter, Ik rond af, samenvattend kunnen wij stellen dat wij geschrokken zijn van het feit dat gegevens niet gewoon opgelepeld kunnen worden én willen wij snel een evaluatie van de periode die achter ons ligt, we zouden op dit moment al voldoende gegevens moeten hebben (en moeten kunnen overleggen na een druk op de knop) om tot een gedegen evaluatie te komen op korte termijn. Wij zien dit onderzoek graag gedaan worden door AEF.

 

Tot zover in eerste instantie.

printbare versie in pdf: bijlage 22 juni comm M

 

 

Noodkreet uit Rijpelberg

logo nieuwe stijl

Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond

Helmond, 12 juni 2017

Betreft: Noodkreet uit Rijpelberg

Geacht college,

Ons bereiken allerlei berichten die wijzen op een verschraling van de wijkvoorzieningen in de wijk Rijpelberg. Dit baart ons zorgen en vandaar dat wij een aantal vragen hebben.

Post NL heeft besloten om 2 brievenbussen te sluiten en er 1 voor terug te plaatsen. Deze komt op het Weverhof, terwijl op deze plek er al een brievenbus is binnen de EMTE, die tijdens winkelopeningstijden beschikbaar is.

 1. Bent u het met ons eens dat één brievenbus voor een wijk met bijna 8500 inwoners wat weinig is en dat dit voor mensen die wat minder mobiel zijn een uitdaging kan worden?
 2. Bent u bereid hierin stappen richting PostNL te ondernemen?

Op het Weverhof zat ook een pinautomaat van de Rabobank. Deze is een week of drie geleden dichtgetimmerd. Bij navraag bij de Rabobank is te kennen gegeven dat zij niet voornemens zijn deze pinautomaat weer in gebruik te gaan nemen.

In de EMTE staat weliswaar binnen een pinautomaat, maar deze staat meteen achter de kassa gesitueerd, waardoor deze voorziening voor mensen in een rolstoel niet toegankelijk is. Tevens heb je er geen privacy, waardoor eenieder die er langs loopt vanuit de kassa naar de uitgang, zonder problemen je pincode kan meekijken. (We beseffen dat in een winkel pinnen veiliger kan zijn vanwege meer toezicht, maar dat weegt niet op tegen het feit dat eenieder kan meekijken).

 1. Bent u het met ons eens dat een pinautomaat een basisvoorziening is in een wijk die ook na sluitingstijd van de enige supermarkt in de wijk bereikbaar moet zijn?
 2. Bent u het met ons eens dat deze pinautomaat ook toegankelijk moet zijn voor mindervaliden?
 3. Bent u bereid hierin stappen richting Rabobank te ondernemen?

Verder hebben wij via het Repair-café en basisschool de Straap begrepen, dat de Straap gedeeltelijk zijn intrek neemt in het gebouw van de Torelaar. De Straap zal dan weer vertrekken uit het OJC. De verenigingen die, minder dan een jaar, in de Torelaar gevestigd werden gaan weer terug naar de Brem.

 1. Klopt het dat de kosten van de verbouwing van de Torelaar gekort zijn op het wijkbudget van 2016?
 2. Dit budget hierdoor dus niet voor andere zaken in de wijk gebruikt kon worden?
 3. De Torelaar straks niet meer als wijkgebouw dienst doet, maar weer de bestemming ‘onderwijs’ krijgt?
 4. Deze verbouwingskosten dus gemaakt zijn voor nog geen jaar gebruik van de locatie?
 5. Het OJC dus ook verbouwd is voor nog geen jaar?
 6. Dit geld beter besteed had kunnen worden?
 7. Wie draait op voor de komende kosten? Of gaat dit weer ten koste van het wijkbudget?
 8. Dat een voorziening zoals de Soepbus, die locatie-bekendheid moet krijgen, nu ook (weer) moet gaan verhuizen en dat dit deze kwetsbare groep mensen niet ten goede komt?
 9. Bent u het met ons eens dat het voor de inwoners van Rijpelberg het wel erg onduidelijk wordt, wat de gemeente nu met hun wijk wil? En dat dat het vertrouwen niet ten goede komt?

Met vriendelijke groet,

Fractie Lokaal sterk

Kim Breuer

 

voor pdf klik op link: 2017-06-12 Noodkreet uit Rijpelberg

 

 

antwoorden van college inzake geitenhouderij

Vragen van gemeenteraadsleden Gemeenteraad
Onderwerp: Geitenhouderij
Datum 19 april 2017
Partij: Lokaal sterk
Bijlage: 8
Ingekomen brief griffie: 19 april 2017
Antwoord college: 9 mei 2017
Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
Hedenavond hebben wij in Gemert een besloten bijeenkomst bijgewoond, i.v.m. de presentatie van het GGD rapport n.a.v. de vergunningaanvraag voor een geitenhouderij aan Muizenhol 1 in Bakel. Zoals u weet bestaat er rondom deze aanvraag veel ongerustheid onder inwoners van Helmond.
Tijdens deze bijeenkomst hebben wij gevraagd naar een protocol wanneer er bovenmatig veel dieren overlijden op een bedrijf. Helaas bleek dat de gemeente Gemert-Bakel daarvoor geen protocol heeft.
Omdat er op dit moment een dergelijk probleem zich voordoet op een bedrijf aan de Grotelse Heide 4 te Bakel en de onrust voor de omwonenden niet via officiële kanalen wordt weggenomen hebben wij een aantal vragen voor u als college van Helmond.
1. Hoe is de procedure wanneer er bovenmatig veel dieren overlijden? Is bijv. Rendac gehouden een stijging ergens direct te melden?
2. Zo ja, bij wie wordt dit dan gemeld? Zo nee, zou dit in een protocol opgenomen kunnen worden?
3. Wat is de procedure wanneer omwonenden zich zorgen maken en een dergelijke melding doen?
4. Kunnen Helmondse bewoners een dergelijke melding in Helmond doen, of moet dit bij de gemeente van de ondernemer?
5. Is er in Helmond een speciaal protocol wanneer zich een probleem voordoet waarbij bovenmatig veel dieren overlijden?
6. Bent u bereid uw collega’s van de gemeente Gemert-Bakel nadrukkelijk te verzoeken een protocol op te stellen, omdat bij een uitbraak van een zoönose, snel handelen vereist is?
7. In september 2016 heeft de raad van Helmond u opgeroepen er alles aan te doen een nieuwe vestiging van een geitenhouderij aan Muizehol 1 tegen te gaan. Kunt u ons op de hoogte brengen van de ontwikkelingen op dit vlak?
8. Wij hebben van wethouder Van Extel begrepen dat u als college ook voor deze avond uitgenodigd was. Klopt dit? Zo ja, kunt u dan aangeven waarom niemand van het college van Helmond aanwezig was, zeker daar het een onderwerp betreft dat meer dan 31000 inwoners van Helmond aangaat.

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet
Met vriendelijke groeten,
Namens Lokaal sterk,
Henriëtte Verouden-Berens
Kim Breuer
Antwoord college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.
1. Er is een wettelijke meldingsplicht voor besmettelijke dierziekten zoals de Q-koorts. Dat betekent dat een veehouder of een dierenarts, als hij een besmettelijke dierziekte vermoedt, dit direct bij de NVWA moet melden, dit kan 24 uur per dag via een speciaal telefoonnummer. Afhankelijk van de alertheid van de veehouder, dierenarts, huisarts/specialist kan er snel actie ondernomen worden om verdere acties in gang te zetten. Wanneer er sprake is van (niet-meldingsplichtige) dierziekte of zoönose (een infectieziekte waarbij mensen door dieren besmet worden) en het vraagt om urgente actie dan wordt direct het landelijk Centrum Infectieziekten (Clb) ingeschakeld. Er is een vastgesteld draaiboek crisisbesluitvorming zoönosen waarbij regionale afstemming plaatsvindt via de burgemeester(s) van de betrokken gemeente(n).
2. Het bevoegd gezag is het Ministerie van Economische Zaken, NVWA is de uitvoerende partij. Er is sprake van een landelijk protocol en vastgesteld beleid(sdraaiboek).
3. Buurtbewoners kunnen in eerste instantie een gemeente of de ondernemer benaderen, maar kunnen – als ze zich zorgen maken – ook direct contact opnemen met de NVWA.
4. Dat kan beide. De betreffende gemeente schakelt dan de NVWA in. Ook kunnen buurtbewoners rechtstreeks het NVWA benaderen. Zie het antwoord op vraag 3.
5. Er is sprake van landelijke monitoring van dierziekten. Een gemeentelijk protocol is niet van toepassing, omdat het landelijke protocol leidend is.
6. Zie het antwoord op vraag 5. Het toezicht op uitbraken is tegenwoordig goed geregeld. Er kan snel geschakeld worden en verdere actie ondernomen worden, maar daarbij blijft het afhankelijk van de alertheid van de veehouder, dierenarts, huisarts/ specialist.
7. In de RIB van 12 januari 2017 bent u geïnformeerd over het proces rondom de omgevingsvergunning van eerder genoemde locaties in de gemeente Gemert-Bakel. Op dat moment zou het expertteam o.l.v. de GGD voor het eerst bij elkaar komen. Voor deze bijeenkomsten van het expertteam heeft de gemeente Helmond ook input geleverd. Na een aantal bijeenkomsten met experts en betrokkenen en verder onderzoek heeft de GGD Zuid-Oost Brabant op 13 april jl. een integraal advies op het vlak van gezondheid bij de vergunningsvragen Muizenhol 1 en Grotelseheide 4 aan het college van Gemert-Bakel aangeboden. De GGD adviseert de gemeente Gemert-Bakel “gezien de specifieke situatie op dit moment deze vergunning nu niet te verlenen en het besluit uit te stellen over de vergunningsaanvraag gezien de psychosociale problematiek die speelt, de risico’s van de cumulatieve geurbelasting, de zorgen over de controle en beheersbaarheid van hygiënemaatregelen en de nieuwe op korte termijn te verwachten onderzoeksuitkomsten VGO (Veehouderij en Gezondheid Omwonenden)’. Het college van Gemert-Bakel heeft besloten het advies van de GGD op te volgen en op dit moment nog geen besluit te nemen over de vergunningsaanvraag.
8. Het college van Helmond heeft inderdaad een uitnodiging gehad voor deze avond. Vanuit het college is wethouder De Leeuw aanspreekpunt in dit dossier. Zij kon helaas door andere verplichtingen niet aanwezig zijn maar is naderhand op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het rapport en heeft de rapporten ook ontvangen. Uiteraard blijven wij, zowel bestuurlijk als ambtelijk, in goed overleg met de gemeente Gemert-Bakel over het vervolg in dit proces.
Burgemeester en wethouders van Helmond
de burgemeester de secretaris
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel mr. drs. A.P.M. ter Voert

vragen en antwoorden in pfd-versie klik op deze link: VA 008 Lokaal sterk Geitenhouderij

Verslag raadsvergadering 9 mei 2017

logo nieuwe stijl

Een overvolle publieke tribune wees erop, dat het deze avond om iets belangrijks zou gaan. Het betrof de visie van het college op het Helmondse amateurvoetbal. En inderdaad werd er heftig gedebatteerd. De positie van Lokaal sterk was cruciaal, omdat met het voor of tegen van onze partij het voorstel  het al of niet zou halen. Na felle woordenwisselingen en een sterk verhaal van wethouder Stienen, werd het voorstel met grote meerderheid aangenomen. Een jarenlang slepend probleem werd daarmee eindelijk opgelost.

Verder stond op de rol,  de behandeling van het agendapunt  “Sociale stad”. Over de inhoud van dit voorstel bestond geen verschil van mening. Over de financiële kant werd echter toch nog behoorlijk gediscussieerd. Het ging over de mandatering van de uitgavenkant. Uiteindelijk werd besloten het voorstel te accepteren met een mandatering  tot €250.000,-

Al  met al een lange vergadering, die pas rond elf uur kon worden afgesloten.

vragen rondom protocol zoönose

logo nieuwe stijl

 

Aan het college van B&W te Helmond

Helmond, 19 april 2017

Geacht college,

Hedenavond hebben wij in Gemert een besloten bijeenkomst bijgewoond, i.v.m. de presentatie van het GGD rapport n.a.v. de vergunningaanvraag voor een geitenhouderij aan Muizenhol 1 in Bakel. Zoals u weet bestaat er rondom deze aanvraag veel ongerustheid onder inwoners van Helmond.

Tijdens deze bijeenkomst hebben wij gevraagd naar een protocol wanneer er bovenmatig veel dieren overlijden op een bedrijf. Helaas bleek dat de gemeente Gemert-Bakel daarvoor geen protocol heeft.

Omdat er op dit moment een dergelijk probleem zich voordoet op een bedrijf aan de Grotelse Heide 4 te Bakel en de onrust voor de omwonenden niet via officiële kanalen wordt weggenomen hebben wij een aantal vragen voor u als college van Helmond.

 1. Hoe is de procedure wanneer er bovenmatig veel dieren overlijden? Is bijv. Rendac gehouden een stijging ergens direct te melden?
 2. Zo ja, bij wie wordt dit dan gemeld? Zo nee, zou dit in een protocol opgenomen kunnen worden?
 3. Wat is de procedure wanneer omwonenden zich zorgen maken en een dergelijke melding doen?
 4. Kunnen Helmondse bewoners een dergelijke melding in Helmond doen, of moet dit bij de gemeente van de ondernemer?
 5. Is er in Helmond een speciaal protocol wanneer zich een probleem voordoet waarbij bovenmatig veel dieren overlijden?
 6. Bent u bereid uw collega’s van de gemeente Gemert-Bakel nadrukkelijk te verzoeken een protocol op te stellen, omdat bij een uitbraak van een zoönose, snel handelen vereist is?

In september 2016 heeft de raad van Helmond u opgeroepen er alles aan te doen een nieuwe vestiging van een geitenhouderij aan Muizehol 1 tegen te gaan. Kunt u ons op de hoogte brengen van de ontwikkelingen op dit vlak?

Wij hebben van wethouder van Extel begrepen dat u als college ook voor deze avond uitgenodigd was. Klopt dit? Zo ja, kunt u dan aangeven waarom niemand van het college van Helmond aanwezig was, zeker daar het een onderwerp betreft dat meer dan 31000 inwoners van Helmond aangaat.
Wij zien uw antwoorden graag tegemoet

Met vriendelijke groeten,

Namens Lokaal sterk,

Henriëtte Verouden-Berens
Kim Breuer

pdf versie: vragen rondom protocol zoönose

verslag bijeenkomst inzake geitenhouderij Bakel

logo nieuwe stijl

 

Op 19 april vond in Gemert een besloten bijeenkomst plaats, waar de GGD haar rapport rondom de vergunningaanvraag voor een geitenhouderij op Muizehol 1 te Bakel zou presenteren.  Een persoon per fractie werd uitgenodigd en voor Lokaal sterk is Kim Breuer naar de bijeenkomst geweest.

Tijdens deze avond zou de ggd in samenwerking met de RIVM de resultaten van hun onderzoek bekendmaken.

De opdracht voor de ggd was:

het uitbrengen van een gezondheidsadvies naar aanleiding van de vergunning aanvraag.

Deze avond werd in beslotenheid gehouden om de raadsleden de kans te geven om in alle rust kennis te nemen van dit rapport.

Er werd verteld dat uit recent onderzoek naar voren is gekomen dat mensen in de omgeving van een pluimveehouderij een verhoogd risico hebben op longontsteking van ongeveer 10% op 500 meter dit neemt af tot ongeveer 2 km.

Er is ook gebleken dat dit verhoogde risico er ook lijkt te zijn voor mensen in de omgeving van een geitenhouderij, het zou nog op een toevalstreffer kunnen berusten maar het vraagt wel degelijk om verder onderzoek. Verder werdt er een longfunctie daling van 5% geconstateerd. Huisartsen geven aan dat het er op lijkt dat dit een glijdende schaal betreft.

De woonkern van Dierdonk ligt op 850 meter en de woonkern van Bakel op 1 km.

Dit roept bij mij en mijn fractie vragen op:

In de woonkern van Dierdonk staat een basisschool met 650 leerlingen lopen zij nu een verhoogd risico op longontsteking en een verlies van hun longfunctie? Hoe zit het met de bewoners van deze wijk en andere direct omwonenden?

Er werd aangegeven dat dit onderwerp nader onderzoek behoeft.

Verder werd verteld dat op dit specifieke bedrijf de uitstoot van fijnstof zou verminderen bij omzetting van varkens naar geiten. Bij mij zijn er hierdoor 2 nieuwe vragen ontstaan: is er uitgegaan van het aantal dieren wat nu op het bedrijf aanwezig is of op het vergunde aantal?

Ook is mij ter ore gekomen dat er een stoppers-regeling zit op het huidige bedrijf wat in zou houden dat het bedrijf in 2020 ontmanteld zou zijn dan stoot het toch ook geen fijnstof meer uit en kunnen we dus toch niet spreken van een verbetering?

In de berekening is er vanuit gegaan dat er gewerkt word met een mechanisch lucht afzuig systeem, er werd aangegeven dat er liever gezien werd dat er met een luchtwasser gewerkt gaat worden dit zou dan een proefstal worden. We hebben gevraagd wat dat dan zou betekenen voor het grondwater en de hoeveelheid nitraat die dan nog extra aan het grondwater wordt toegevoegd terwijl het grondwater in deze regio de norm al ruim overschrijd?
Dit was niet mee genomen in het onderzoek en daar was dus ook niet naar gekeken. Dit terwijl dit grondwater word verwerkt tot drinkwater, bier en frisdrank!
Ook hebben we gevraagd naar het protocol wat er is als er “veel” dieren overlijden; er is een meldingsplicht voor de veehouder bij hoge sterfte of bij uitbraak van een van de vastgelegde ziektes zoals Q-koorts dan wordt eventueel de gd (gezondheidsdienst dieren) of NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) ingeseind en volgt er een landelijk protocol wat valt onder de verantwoording van het ministerie van milieu en landbouw.

Wij zijn van mening dat er ook regionaal een simpeler en sneller protocol zou moeten zijn waarbij we niet afhankelijk zijn van de meldingsplicht van de veehouder. Vandaar dat wij hierover een aantal vragen hebben gesteld aan het college van Helmond.(zie elders op deze pagina)

Het advies van de ggd is om de beslissing over het verlenen van de vergunning uit te stellen totdat een aantal onderzoeken is afgerond.

Van een aantal onderzoeken wordt de afronding eind mei verwacht en van een specifiek onderzoek ( onderzoek naar endotoxine = deeltjes van bacteriën in de lucht) verwacht men de uitslag aan het einde van het jaar.

Wij hopen dat de resultaten van álle onderzoeken worden afgewacht en niet zoals  wethouder van Extel suggereerde bij Omroep Brabant dat ze alleen de onderzoeken van mei mee neemt!

Wat onze fractie betreft komt er van dit uitstel afstel want volgens ons hebben we in onze regio al meer dan genoeg dieren.

Lees het hele ggd rapport hier https://www.gemert-bakel.nl/sites/default/files/UIT-17038421%20-%20gezondheidkundige%20beoordeling%20vergunningaanvraag%20geitenho….pdf

Kim Breuer

burgercommissielid

pdf versie: geiten19 -4-17