antwoorden van college inzake geitenhouderij

Vragen van gemeenteraadsleden Gemeenteraad
Onderwerp: Geitenhouderij
Datum 19 april 2017
Partij: Lokaal sterk
Bijlage: 8
Ingekomen brief griffie: 19 april 2017
Antwoord college: 9 mei 2017
Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
Hedenavond hebben wij in Gemert een besloten bijeenkomst bijgewoond, i.v.m. de presentatie van het GGD rapport n.a.v. de vergunningaanvraag voor een geitenhouderij aan Muizenhol 1 in Bakel. Zoals u weet bestaat er rondom deze aanvraag veel ongerustheid onder inwoners van Helmond.
Tijdens deze bijeenkomst hebben wij gevraagd naar een protocol wanneer er bovenmatig veel dieren overlijden op een bedrijf. Helaas bleek dat de gemeente Gemert-Bakel daarvoor geen protocol heeft.
Omdat er op dit moment een dergelijk probleem zich voordoet op een bedrijf aan de Grotelse Heide 4 te Bakel en de onrust voor de omwonenden niet via officiële kanalen wordt weggenomen hebben wij een aantal vragen voor u als college van Helmond.
1. Hoe is de procedure wanneer er bovenmatig veel dieren overlijden? Is bijv. Rendac gehouden een stijging ergens direct te melden?
2. Zo ja, bij wie wordt dit dan gemeld? Zo nee, zou dit in een protocol opgenomen kunnen worden?
3. Wat is de procedure wanneer omwonenden zich zorgen maken en een dergelijke melding doen?
4. Kunnen Helmondse bewoners een dergelijke melding in Helmond doen, of moet dit bij de gemeente van de ondernemer?
5. Is er in Helmond een speciaal protocol wanneer zich een probleem voordoet waarbij bovenmatig veel dieren overlijden?
6. Bent u bereid uw collega’s van de gemeente Gemert-Bakel nadrukkelijk te verzoeken een protocol op te stellen, omdat bij een uitbraak van een zoönose, snel handelen vereist is?
7. In september 2016 heeft de raad van Helmond u opgeroepen er alles aan te doen een nieuwe vestiging van een geitenhouderij aan Muizehol 1 tegen te gaan. Kunt u ons op de hoogte brengen van de ontwikkelingen op dit vlak?
8. Wij hebben van wethouder Van Extel begrepen dat u als college ook voor deze avond uitgenodigd was. Klopt dit? Zo ja, kunt u dan aangeven waarom niemand van het college van Helmond aanwezig was, zeker daar het een onderwerp betreft dat meer dan 31000 inwoners van Helmond aangaat.

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet
Met vriendelijke groeten,
Namens Lokaal sterk,
Henriëtte Verouden-Berens
Kim Breuer
Antwoord college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.
1. Er is een wettelijke meldingsplicht voor besmettelijke dierziekten zoals de Q-koorts. Dat betekent dat een veehouder of een dierenarts, als hij een besmettelijke dierziekte vermoedt, dit direct bij de NVWA moet melden, dit kan 24 uur per dag via een speciaal telefoonnummer. Afhankelijk van de alertheid van de veehouder, dierenarts, huisarts/specialist kan er snel actie ondernomen worden om verdere acties in gang te zetten. Wanneer er sprake is van (niet-meldingsplichtige) dierziekte of zoönose (een infectieziekte waarbij mensen door dieren besmet worden) en het vraagt om urgente actie dan wordt direct het landelijk Centrum Infectieziekten (Clb) ingeschakeld. Er is een vastgesteld draaiboek crisisbesluitvorming zoönosen waarbij regionale afstemming plaatsvindt via de burgemeester(s) van de betrokken gemeente(n).
2. Het bevoegd gezag is het Ministerie van Economische Zaken, NVWA is de uitvoerende partij. Er is sprake van een landelijk protocol en vastgesteld beleid(sdraaiboek).
3. Buurtbewoners kunnen in eerste instantie een gemeente of de ondernemer benaderen, maar kunnen – als ze zich zorgen maken – ook direct contact opnemen met de NVWA.
4. Dat kan beide. De betreffende gemeente schakelt dan de NVWA in. Ook kunnen buurtbewoners rechtstreeks het NVWA benaderen. Zie het antwoord op vraag 3.
5. Er is sprake van landelijke monitoring van dierziekten. Een gemeentelijk protocol is niet van toepassing, omdat het landelijke protocol leidend is.
6. Zie het antwoord op vraag 5. Het toezicht op uitbraken is tegenwoordig goed geregeld. Er kan snel geschakeld worden en verdere actie ondernomen worden, maar daarbij blijft het afhankelijk van de alertheid van de veehouder, dierenarts, huisarts/ specialist.
7. In de RIB van 12 januari 2017 bent u geïnformeerd over het proces rondom de omgevingsvergunning van eerder genoemde locaties in de gemeente Gemert-Bakel. Op dat moment zou het expertteam o.l.v. de GGD voor het eerst bij elkaar komen. Voor deze bijeenkomsten van het expertteam heeft de gemeente Helmond ook input geleverd. Na een aantal bijeenkomsten met experts en betrokkenen en verder onderzoek heeft de GGD Zuid-Oost Brabant op 13 april jl. een integraal advies op het vlak van gezondheid bij de vergunningsvragen Muizenhol 1 en Grotelseheide 4 aan het college van Gemert-Bakel aangeboden. De GGD adviseert de gemeente Gemert-Bakel “gezien de specifieke situatie op dit moment deze vergunning nu niet te verlenen en het besluit uit te stellen over de vergunningsaanvraag gezien de psychosociale problematiek die speelt, de risico’s van de cumulatieve geurbelasting, de zorgen over de controle en beheersbaarheid van hygiënemaatregelen en de nieuwe op korte termijn te verwachten onderzoeksuitkomsten VGO (Veehouderij en Gezondheid Omwonenden)’. Het college van Gemert-Bakel heeft besloten het advies van de GGD op te volgen en op dit moment nog geen besluit te nemen over de vergunningsaanvraag.
8. Het college van Helmond heeft inderdaad een uitnodiging gehad voor deze avond. Vanuit het college is wethouder De Leeuw aanspreekpunt in dit dossier. Zij kon helaas door andere verplichtingen niet aanwezig zijn maar is naderhand op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het rapport en heeft de rapporten ook ontvangen. Uiteraard blijven wij, zowel bestuurlijk als ambtelijk, in goed overleg met de gemeente Gemert-Bakel over het vervolg in dit proces.
Burgemeester en wethouders van Helmond
de burgemeester de secretaris
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel mr. drs. A.P.M. ter Voert

vragen en antwoorden in pfd-versie klik op deze link: VA 008 Lokaal sterk Geitenhouderij

Verslag raadsvergadering 9 mei 2017

logo nieuwe stijl

Een overvolle publieke tribune wees erop, dat het deze avond om iets belangrijks zou gaan. Het betrof de visie van het college op het Helmondse amateurvoetbal. En inderdaad werd er heftig gedebatteerd. De positie van Lokaal sterk was cruciaal, omdat met het voor of tegen van onze partij het voorstel  het al of niet zou halen. Na felle woordenwisselingen en een sterk verhaal van wethouder Stienen, werd het voorstel met grote meerderheid aangenomen. Een jarenlang slepend probleem werd daarmee eindelijk opgelost.

Verder stond op de rol,  de behandeling van het agendapunt  “Sociale stad”. Over de inhoud van dit voorstel bestond geen verschil van mening. Over de financiële kant werd echter toch nog behoorlijk gediscussieerd. Het ging over de mandatering van de uitgavenkant. Uiteindelijk werd besloten het voorstel te accepteren met een mandatering  tot €250.000,-

Al  met al een lange vergadering, die pas rond elf uur kon worden afgesloten.

vragen rondom protocol zoönose

logo nieuwe stijl

 

Aan het college van B&W te Helmond

Helmond, 19 april 2017

Geacht college,

Hedenavond hebben wij in Gemert een besloten bijeenkomst bijgewoond, i.v.m. de presentatie van het GGD rapport n.a.v. de vergunningaanvraag voor een geitenhouderij aan Muizenhol 1 in Bakel. Zoals u weet bestaat er rondom deze aanvraag veel ongerustheid onder inwoners van Helmond.

Tijdens deze bijeenkomst hebben wij gevraagd naar een protocol wanneer er bovenmatig veel dieren overlijden op een bedrijf. Helaas bleek dat de gemeente Gemert-Bakel daarvoor geen protocol heeft.

Omdat er op dit moment een dergelijk probleem zich voordoet op een bedrijf aan de Grotelse Heide 4 te Bakel en de onrust voor de omwonenden niet via officiële kanalen wordt weggenomen hebben wij een aantal vragen voor u als college van Helmond.

  1. Hoe is de procedure wanneer er bovenmatig veel dieren overlijden? Is bijv. Rendac gehouden een stijging ergens direct te melden?
  2. Zo ja, bij wie wordt dit dan gemeld? Zo nee, zou dit in een protocol opgenomen kunnen worden?
  3. Wat is de procedure wanneer omwonenden zich zorgen maken en een dergelijke melding doen?
  4. Kunnen Helmondse bewoners een dergelijke melding in Helmond doen, of moet dit bij de gemeente van de ondernemer?
  5. Is er in Helmond een speciaal protocol wanneer zich een probleem voordoet waarbij bovenmatig veel dieren overlijden?
  6. Bent u bereid uw collega’s van de gemeente Gemert-Bakel nadrukkelijk te verzoeken een protocol op te stellen, omdat bij een uitbraak van een zoönose, snel handelen vereist is?

In september 2016 heeft de raad van Helmond u opgeroepen er alles aan te doen een nieuwe vestiging van een geitenhouderij aan Muizehol 1 tegen te gaan. Kunt u ons op de hoogte brengen van de ontwikkelingen op dit vlak?

Wij hebben van wethouder van Extel begrepen dat u als college ook voor deze avond uitgenodigd was. Klopt dit? Zo ja, kunt u dan aangeven waarom niemand van het college van Helmond aanwezig was, zeker daar het een onderwerp betreft dat meer dan 31000 inwoners van Helmond aangaat.
Wij zien uw antwoorden graag tegemoet

Met vriendelijke groeten,

Namens Lokaal sterk,

Henriëtte Verouden-Berens
Kim Breuer

pdf versie: vragen rondom protocol zoönose

verslag bijeenkomst inzake geitenhouderij Bakel

logo nieuwe stijl

 

Op 19 april vond in Gemert een besloten bijeenkomst plaats, waar de GGD haar rapport rondom de vergunningaanvraag voor een geitenhouderij op Muizehol 1 te Bakel zou presenteren.  Een persoon per fractie werd uitgenodigd en voor Lokaal sterk is Kim Breuer naar de bijeenkomst geweest.

Tijdens deze avond zou de ggd in samenwerking met de RIVM de resultaten van hun onderzoek bekendmaken.

De opdracht voor de ggd was:

het uitbrengen van een gezondheidsadvies naar aanleiding van de vergunning aanvraag.

Deze avond werd in beslotenheid gehouden om de raadsleden de kans te geven om in alle rust kennis te nemen van dit rapport.

Er werd verteld dat uit recent onderzoek naar voren is gekomen dat mensen in de omgeving van een pluimveehouderij een verhoogd risico hebben op longontsteking van ongeveer 10% op 500 meter dit neemt af tot ongeveer 2 km.

Er is ook gebleken dat dit verhoogde risico er ook lijkt te zijn voor mensen in de omgeving van een geitenhouderij, het zou nog op een toevalstreffer kunnen berusten maar het vraagt wel degelijk om verder onderzoek. Verder werdt er een longfunctie daling van 5% geconstateerd. Huisartsen geven aan dat het er op lijkt dat dit een glijdende schaal betreft.

De woonkern van Dierdonk ligt op 850 meter en de woonkern van Bakel op 1 km.

Dit roept bij mij en mijn fractie vragen op:

In de woonkern van Dierdonk staat een basisschool met 650 leerlingen lopen zij nu een verhoogd risico op longontsteking en een verlies van hun longfunctie? Hoe zit het met de bewoners van deze wijk en andere direct omwonenden?

Er werd aangegeven dat dit onderwerp nader onderzoek behoeft.

Verder werd verteld dat op dit specifieke bedrijf de uitstoot van fijnstof zou verminderen bij omzetting van varkens naar geiten. Bij mij zijn er hierdoor 2 nieuwe vragen ontstaan: is er uitgegaan van het aantal dieren wat nu op het bedrijf aanwezig is of op het vergunde aantal?

Ook is mij ter ore gekomen dat er een stoppers-regeling zit op het huidige bedrijf wat in zou houden dat het bedrijf in 2020 ontmanteld zou zijn dan stoot het toch ook geen fijnstof meer uit en kunnen we dus toch niet spreken van een verbetering?

In de berekening is er vanuit gegaan dat er gewerkt word met een mechanisch lucht afzuig systeem, er werd aangegeven dat er liever gezien werd dat er met een luchtwasser gewerkt gaat worden dit zou dan een proefstal worden. We hebben gevraagd wat dat dan zou betekenen voor het grondwater en de hoeveelheid nitraat die dan nog extra aan het grondwater wordt toegevoegd terwijl het grondwater in deze regio de norm al ruim overschrijd?
Dit was niet mee genomen in het onderzoek en daar was dus ook niet naar gekeken. Dit terwijl dit grondwater word verwerkt tot drinkwater, bier en frisdrank!
Ook hebben we gevraagd naar het protocol wat er is als er “veel” dieren overlijden; er is een meldingsplicht voor de veehouder bij hoge sterfte of bij uitbraak van een van de vastgelegde ziektes zoals Q-koorts dan wordt eventueel de gd (gezondheidsdienst dieren) of NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) ingeseind en volgt er een landelijk protocol wat valt onder de verantwoording van het ministerie van milieu en landbouw.

Wij zijn van mening dat er ook regionaal een simpeler en sneller protocol zou moeten zijn waarbij we niet afhankelijk zijn van de meldingsplicht van de veehouder. Vandaar dat wij hierover een aantal vragen hebben gesteld aan het college van Helmond.(zie elders op deze pagina)

Het advies van de ggd is om de beslissing over het verlenen van de vergunning uit te stellen totdat een aantal onderzoeken is afgerond.

Van een aantal onderzoeken wordt de afronding eind mei verwacht en van een specifiek onderzoek ( onderzoek naar endotoxine = deeltjes van bacteriën in de lucht) verwacht men de uitslag aan het einde van het jaar.

Wij hopen dat de resultaten van álle onderzoeken worden afgewacht en niet zoals  wethouder van Extel suggereerde bij Omroep Brabant dat ze alleen de onderzoeken van mei mee neemt!

Wat onze fractie betreft komt er van dit uitstel afstel want volgens ons hebben we in onze regio al meer dan genoeg dieren.

Lees het hele ggd rapport hier https://www.gemert-bakel.nl/sites/default/files/UIT-17038421%20-%20gezondheidkundige%20beoordeling%20vergunningaanvraag%20geitenho….pdf

Kim Breuer

burgercommissielid

pdf versie: geiten19 -4-17

 

 

Raadsvergaderingen van 7 maart en 28 maart 2017

Deze beide raadsvergaderingen zijn gemakkelijk in 1 kort verslagje samen te vatten. Op 7 maart was slecht 1 bespreekstuk geagendeerd, namelijk het geurbeleid. Daarbij ging het over de regels die gelden om geur= en stankoverlast aan banden te leggen. De gemeenteraad accepteerde deze regeling en stelde die vast. Lokaal sterk vroeg nog extra aandacht voor de overlast van houtkachels en open haarden..

Op 28 maart werden de flankerende maatregelen voor wonen besproken.. Ook dat was het enige interessante agendapunt. Ook hier stemde de raad na wat heen en weer gepraat, in met het voorliggende voorstel (starterleningen, blijverleningen, grondprijzen enz.). Verder werd nog de procedure tot het aanstellen van een nieuwe gemeentelijke accountant besproken. Het ging hier om een Europese aanbesteding. Ook hier ging de raad akkoord met het voorliggende voorstel.

In beide gevallen was de vergadering vrij snel afgewerkt, zodat er nog wat vrije tijd resteerde.

pdf versie: Raad 7 maart en 28 maart 2017 verslag

logo nieuwe stijl

Verouden: armoede in de toekomst

Lonneke Maraczi schreef er vorige week al over, de armoedeconferentie die op 13 april gehouden wordt. Een mooi initiatief waar ervaringsdeskundigen, mensen uit het veld en politici met elkaar een onderwerp bespreken dat nog altijd een taboe is in Nederland: armoede en hoe dit te bestrijden.

Helmond probeert op allerlei manieren de armoede te bestrijden, vaak echter vanuit een particulier initiatief. Denk aan hart voor minima, de soepbus en de stichting Speel je mee.
Toch denk ik dat het goed zou zijn om de strijd tegen armoede breder te trekken dan tot nu toe het geval is.

Nog steeds gaan we er van uit dat werk de beste remedie tegen armoede is, terwijl uit onderzoek blijkt, dat ook veel werkenden in armoede leven. De economie trekt aan, maar veel mensen merken daar nog weinig van. Werk is tegenwoordig vaak tijdelijk én vaak part-time. Steeds vaker zien we mensen met twee of meer banen, die maar net de touwtjes aan elkaar kunnen knopen.
We zien ook op technologisch gebied ontwikkelingen die het hebben van werk bedreigen. Steeds vaker wordt werk overgenomen door robots. Waar vroeger nog fabrieken volop bemand werden door mensen, zie je nu één technisch werknemer die  indien nodig de robot repareert, verder doet de machine zijn werk. Cassières worden vervangen door zelfscankassa’s en ga zo maar door.

Ook worden robots steeds intelligenter. Bijvoorbeeld: De zelfrijdende auto is nu nog een experiment, maar de ontwikkelingen gaan snel. Over een tijdje, staan alle taxi- en buschauffeurs aan de zijlijn. Hoe kunnen we dan vol blijven houden dat werk dé oplossing voor de problemen is? Waar we met elkaar over na moeten denken is, hoe we zorgen dat iedereen een fatsoenlijk inkomen heeft, hoe we kunnen zorgen dat iedereen een goede tijdsbesteding heeft. Een oud spreekwoord zegt, ledigheid is des duivels oorkussen, en feit is dat als je niets te doen hebt, en maar niet van die bank af kunt komen, je er niet vrolijker en positiever op wordt. En als geen werk dan ook nog eens betekent geen (of heel weinig) eten is het probleem volledig.
Ik wil daarom iedereen oproepen om na te denken hoe wij in de toekomst om kunnen gaan met mensen die geen werk hebben, zonder dat we sprookjes blijven vertellen dat iedereen een baan kan vinden, op den duur is dat nl zeker niet het geval en dat nu al onderkennen zou in de toekomst een hoop narigheid kunnen voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen, en regeren is vooruitzien. Laten we op 13 april met elkaar de armoedebestrijding  op korte termijn bespreken, maar laten we zeker de verdere toekomst niet uit het oog verliezen en vooral ook daarover na gaan denken. Denkt u mee?

pdf versie: henriette 5-4-2017

logo nieuwe stijl

Verslag raadsvergadering 31 januari 2017

Volgens sommigen werd er deze avond een record gevestigd. Na een half uur was de vergadering afgelopen. Op de agenda stonden 2  belangrijke punten.

Allereerst was er het voorstel om de maaltijdvoorziening voor  mensen met een minimum inkomen onder te brengen bij de bijzondere bijstand. Alle andere regelingen voor minima waren daar al ondergebracht. De raad stemde dan ook unaniem in met het voorstel.

Daarnaast werd een voorstel behandeld met betrekking tot de eigen bijdrage WMO.  Bij de voorjaarsnota was door de raad een  motie ingediend om de eigen bijdrage te verlagen. Na enig gesteggel over het opnemen van een hardheidsclausule in de regeling, werd ook dit voorstel door de raad unaniem aangenomen.

Ook deze raadsvergadering werd weer in beeld gebracht . De daarvoor noodzakelijke vergaderdiscipline werd door de meeste raadsleden in acht genomen. we zijn benieuwd of dat zo blijft.

Jack Hamacher.

Raadsvergadering 10 januari door Jack Hamacher

In deze eerste raadsvergadering van 2017 werd, volgens traditie, begonnen met de nieuwjaarstoespraken van burgemeester Blanksma en de vicevoorzitter van de raad Jan Roefs. Daarna werd de agenda behandeld.

Hoofdpunt was de “Centrumperspectief Helmond 2030”. Dit plan werd, na enige discussie, door de meerderheid van de raad (ook door Lokaal sterk) geaccepteerd.  Het centrum van Helmond wordt nu, vanaf dit jaar, fors aangepakt.

Nadat ook de “Fietsagenda 2016-2025” door de raad was vastgesteld, kwam het punt “Adviesstructuur sociaal domein” aan de orde. Het betrof hier de opvolging van de opgeheven seniorenraad en de vervanging daarvan door een brede adviesraad . Lokaal sterk verzette zich daartegen, omdat het financiële aspect en de vertegenwoordiging namens achterbannen niet goed waren geregeld. Uiteindelijk werd via een amendement van Lokaal sterk (gesteund door PvdA en D66) het voorstel aangepast en in gewijzigde vorm door de raad vastgesteld.

Dit was ook de eerste vergadering, die in beeld werd gebracht, wat hier en daar nog leidde tot wat onwennigheid. Bovendien waren de sprekers in de raadszaal zichtbaar op 2 grote schermen, waarbij geluid en beeld niet helemaal synchroon liepen.

Al met al een goed begin en een politiek succesje, dat in samenwerking met 2 andere partijen werd gerealiseerd.

Jack Hamacher, Lokaal sterk

logo nieuwe stijl

Plan betaaldata Senzer aangepast

In de raadsvergadering van 29 november heeft Lokaal sterk een motie ingediend die wijziging van de betaaldata bij Senzer volledig terug wilde draaien. Helaas heeft deze motie geen meerderheid aan steun gekregen in de raad. Een motie van Groen Links en SP, die erin voorzag dat enkel voor mensen met een part-time baan de datum zou verschuiven werd wel door een meerderheid gesteund, ook door Lokaal sterk, omdat wij dat ook een goed alternatief vonden, nadat onze motie was weggestemd.

Op 13 december heeft Senzer bekend gemaakt dat de betaaldata enkel voor mensen met een part-time baan verschuift naar de 10e van de maand. Voor 90% van de uitkeringsgerechtigden veranderd er dus niets. Enkel mensen met een part-time baan zullen vanaf 1-7-2017 hun uitkering op de 10e ontvangen.
De wijziging gaat ook niet stapsgewijs, maar ineens per juli 2017.
Als je eenmaal je (aanvullende) uitkering op de 10e ontvangt, dan blijft dat zo, ook als je daarna geen werk meer hebt.
Iedereen die na 1 maart een uitkering aanvraagt, gaat ook meteen per de 10e de uitkering krijgen (ook als dit een volledige uitkering is)

Voor degenen die met deze verandering te maken krijgt, heeft Senzer een aantal maatregelen genomen, zoals bijv. de mogelijkheid van een voorschot van €350,= in mei, wat in 24 maanden wordt terugbetaald, en persoonlijke begeleiding om betalingsproblemen te voorkomen.

Antwoorden op vragen ivm geitenhouderij

Op 11 november hebben wij als Lokaal sterk, samen met de PVDA en D66 vragen gesteld rondom de eventuele vestiging van een geitenhouderij in Gemert-Bakel vlakbij Dierdonk.

OP 14 december zijn deze vragen door het college beantwoord. Lees er alles over op:
http://www.helmond.nl/BIS/2016/Vraag%20en%20antwoord%20(VA)/VA%20043%20PvdA-Ls-D66%20Intensieve%20veehouderijen%20nabij%20Helmond.pdf

Motie: Betaaldata Uitkeringen Bijstandsgerechtigden door Senzer

logo nieuwe stijl

 

De gemeenteraad van Helmond bijeen d.d. 29-11-2016

Overwegende dat:

–  Uitkeringsinstanties als SVB en UWV de uitkeringen betaalbaar stellen voor het einde van
de betreffende maand;

–  Huren en vaste lasten voor het einde van de maand moeten worden voldaan;

–  Bij het later betaalbaar stellen van de uitkering dit onmogelijk wordt;

–  Een aanzienlijk deel van de uitkeringsgerechtigden krap bij kas zit en moeite heeft de
financiële eindjes aan elkaar te knopen;

– De beslissing om het betaalmoment naar een latere datum te verschuiven derhalve grote
en onaanvaardbare gevolgen heeft voor uitkeringsgerechtigden;

– Het later betaalbaar stellen van de uitkering niet sociaal is;

– De raad zich niet herkend in de voordelen die Senzer zegt te willen behalen;

van mening dat:

– Helmond een sociale gemeente en betrouwbare lokale overheid is;

– De voorgestelde wijzigingen in de betaaldata onaanvaardbaar zijn

Draagt het College op:

– Senzer te berichten dat Helmond niet in kan stemmen met de verplaatsing van de
betaaldatum naar de toekomst;
– Binnen het dagelijks bestuur van Senzer dusdanige maatregelen te nemen zodat
uitkeringsgerechtigden hun uitkering voor het einde van dezelfde maand ontvangen hebben.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens Lokaal sterk:

Henriëtte Verouden-Berens

Helaas is de door Lokaal sterk ingediende motie, om de betaaldatum van bijstand te houden zoals die is, niet door de raad aangenomen.

Een verslag van de raadsvergadering kunt u binnenkort op onze site lezen.

lezen als pdf: motie-betaaldata-uitkeringsgerechtigden-door-senzer