Bijdrage begroting 2017

logo nieuwe stijl
 

 

Voorzitter, leden van de raad, college, ambtenaren en toehoorders op de publieke tribune en thuis.

De Voorjaarsnota van afgelopen juni was de opmaat voor deze begroting. Een nota op hoofdlijnen die ook ruimte bood voor niet-coalitiepartijen.

Lokaal sterk ziet dan ook een aantal ingebrachte zaken terug in deze nota. Dank daarvoor!

Wij zien echter ook verschillende voorstellen in deze begroting die wij, als Lokaal sterk, graag anders ingevuld zouden zien.

Middels een aantal aandachtsvelden zullen we zowel de plussen als de minnen bespreken.

Zorg en Welzijn

We zijn ons er terdege van bewust dat het geen gemakkelijke opgave voor de gemeente Helmond was om de transities m.b.t. jeugdhulp en WMO handen en voeten te geven.

Lokaal sterk was hierop kritisch en zal dat ook blijven, om er zodoende voor te zorgen dat elke zorgbehoevende zoveel mogelijk die hulp kan krijgen die hij of zij nodig heeft.

Een goede communicatie speelt hierbij een zeer belangrijke rol. Dat zaken niet goed gaan kan gebeuren, maar ben daar dan wel duidelijk over.

Dat Lokaal sterk van meet af aan kritisch staat ten opzichte van het Stadsl@b mag inmiddels wel bekend zijn. Nu duidelijk geworden is dat het lab niet geworden is wat men er van verwacht had lijkt het, voor wat Lokaal sterk betreft, het beste om tot aan de verkiezingen pas op de plaats te maken en de nieuwe coalitie de ruimte te bieden om hier eventueel een verdere of andere invulling aan te geven.

Lokaal sterk is blij met de aandacht voor de meest kwetsbare inwoners in onze stad. Goed dat er in samenwerking met onze partners geprobeerd wordt preventief het verschil te maken op o.a. het gebied van gezondheid, maatschappelijke participatie en het voorkomen van schuldenproblematiek.

Daarnaast blijft het belangrijk om ook een goed vangnet te blijven houden, zoals Super Sociaal, Lets Ruilwinkel en stichting Leergeld, om zodoende degenen waar het nog niet goed mee gaat, zoveel mogelijk ondersteuning te bieden.

Voor wat Lokaal sterk betreft zou daar een nieuw vangnet aan toegevoegd kunnen worden. Een variant van de stichting Leergeld, namelijk een stichting Meedoen voor ouderen.

Zoals al in de Voorjaarsnota aangegeven hebben wij middels gesprekken met mensen en organisaties gehoord dat er veel stille armoede onder ouderen is. Hier hebben we dus nog een slag te maken. Wij vragen het college nadrukkelijk of zij hier werk van willen maken en dienen hiervoor dan ook een motie in.

 

In 2015 heeft dit college gekozen om voor € 500.000,00 te bezuinigen op de wijkaccommodaties. Hierdoor werd o.a. de Terp gesloten. Lokaal sterk vond, en vindt dit nog steeds, een verkeerde keuze. Juist in deze individuele tijd is een wijkaccommodatie een plek waar mensen elkaar weer kunnen ontmoeten.

Blijkbaar is het college erachter gekomen dat die bezuiniging inderdaad geen goede keuze was. In 2016 werd er al voor € 250.000,00 aan frictiekosten toegevoegd en nu wordt er voorgesteld om voor de komende 4 jaar € 75.000,00 extra middelen toe te voegen!

Je breekt het van de ene kant af en je bouwt het ergens anders weer op. Sommigen zouden dit kapitaalvernietiging noemen.

Wat zijn overigens de gevolgen van het sluiten van de Kamenij voor de wijk Helmond Noord?

  

Wonen en stedelijke vernieuwing

Lokaal sterk is verheugd te zien dat na de Binnenstad en Helmond-West nu de leonarduswijk, Annawijk, de Waart, Helmond-Oost en Helmond-Noord een herontwikkeling gaan krijgen.

Goed dat er niet alleen in nieuwe huizen wordt geïnvesteerd, maar zeker ook in concrete projecten en activiteiten die de sociale cohesie in deze wijken kunnen gaan versterken.

Wij zijn blij dat de motie van Lokaal sterk inzake ‘uitbreiding buurtbeheerders’ is opgepakt en geresulteerd heeft in uitbreiding met 2 buurtbeheerders. Zoals ook al in de Voorjaarsnota aangegeven is een buurtbeheerder een aanspreekpunt binnen de wijk die mensen met elkaar kan verbinden, maar zeker ook iemand die een belangrijke signaalfunctie heeft, waarbij hij of zij dreigende verloedering en kleine ergernissen direct kan oppakken.

Dit kan dan weer bijdragen aan een beter woonklimaat.

Het Havenpark gaat binnenkort het levenslicht zien. Met hier en daar wat kanttekeningen juicht Lokaal sterk dit toe.

Maar zeker ook belangrijk is de kern van ons Centrum. Veel leegstand en voor het grootste deel doorsnee winkels. Door de week een lege markt, waarop je een kanon kunt afschieten zonder iemand te raken.

Ook blijft Lokaal sterk aandacht vragen voor onze zaterdagmarkt. De eens beste markt van Nederland mist de bezieling van weleer. College, welke plannen mogen we het komende half jaar nog tegemoet zien om weer nieuw leven in onze markt te blazen. Neem in uw plannen zeker ook mee een eventuele verplaatsing van de kiosk.

Cultuur

Het is op zich goed dat er vernieuwende evenementen in onze stad komen die Helmond op de kaart zetten. Maar Lokaal sterk vindt het ook belangrijk dat evenementen die zich de afgelopen jaren bewezen hebben en zich nog steeds bewijzen, niet de dupe moeten worden van het nieuwe subsidiebeleid. Wat goed is, is goed!

Maar zeker ook kleinere wijkevenementen kunnen bijdragen aan de sociale cohesie binnen een wijk. Om deze kleinere initiatieven toch een kans te geven op subsidie stelt Lokaal sterk voor om nu nog geen verdeelsleutel voor evenementensubsidies aan te brengen, maar nut en noodzaak eerst te bespreken in de raad. Wij dienen hier tezamen met D66 een motie voor in. D66 zal deze straks inbrengen.

Onderwijs en werk

Met het nieuwe Integrale Huisvestingsplan heeft de Raad al ingezet op duurzame, gezonde en toekomstbestendige scholen. Met dank aan de wethouder hiervoor!

Zoals u van Lokaal sterk gewend bent blijven wij aandacht vragen voor een goede koppeling tussen opleiding en werk, met namen voor VMBO en MBO 1 en 2. De doorontwikkeling van het Food Techpark zal voor veel kansen zorgen op dit gebied. Een goede samenwerking en afstemming tussen onderwijs, ondernemers, maar zeker ook de gemeente is hierbij van essentieel belang.

We ondersteunen ook van harte de preventieve inzet om schooluitval te voorkomen.

Sport

Sport is een belangrijke vorm om een sociaal isolement te voorkomen en daar heeft dit college goede stappen in gezet. Lokaal sterk is erg positief over de voetbalvisie en sport- en beleefcampus de Braak. Door gebruik te maken van de mogelijkheden die voorhanden waren, worden grote problemen opgelost.

Tot sloT voorzitter,

Lokaal sterk heeft zich de afgelopen jaren positief kritisch opgesteld en daar waar nodig hebben wij ons nadrukkelijk laten horen.

Dit blijven wIj ook zo doen.

Het college presenteert een sluitende begroting en dat is goed.

Wij danken de betrokken ambtenaren die dit mogelijk maken. Voor hen blijft het belangrijk dat de ingezette reorganisatie goed wordt afgerond, zodat er een werkklimaat ontstaat waarin zij graag voor de gemeente Helmond willen werken.

klik hier voor de pfd (print) versie: Lokaal sterk bijdrage begroting 2018

Verouden: Cultuur mag wat kosten

logo nieuwe stijl

Afgelopen week konden we in het ED  lezen dat onze stadskunstenaar Rocco Verdult een beeld bedacht heeft dat bij kanaal/Traverse zou moeten komen staan. Wethouder Frans Stienen hoopt dat het beeld er eind 2018 zal staan.  https://www.ed.nl/helmond/nieuw-kunstwerk-van-zo-n-25-meter-hoog-moet-helmondse-cultuurzone-op-de-kaart-zetten~abce022c/

Een leuk idee zondermeer, ik wil ook best positief over het idee zijn, maar ik wil toch ook wel wat kanttekeningen plaatsen.

De afgelopen jaren hebben we op cultuur flink bezuinigd, iedereen kent de diverse populaire culturele evenementen die het loodje gelegd hebben. Artimond is al een aantal jaren geleden verdwenen, maar het valt me altijd weer op, hoeveel mensen ik nog steeds hoor over hoe leuk dat toch elk jaar was. Ook het jazzfestival, waar mensen elk jaar naar uitkeken is niet meer en ook festival Impact is verdwenen. En dit zijn dan nog maar 3 voorbeelden.
Het zal allemaal niet enkel aan het geld gelegen hebben, maar zeker is dat dat bij alle genoemde evenementen zeker een hot issue was.

Iedereen die in Helmond een evenement organiseert  weet hoe er de afgelopen jaren bezuinigd is op de evenementensubsidie en hoe moeilijk het is om subsidie te krijgen.

Als ik dat even allemaal op een rij zet, is een beeld van €250.000,= toch wel een forse investering en hoewel dit geld niet enkel door de gemeente betaald zal gaan worden, men zoekt co-financiers, zal toch zeker een gedeelte van het cultuurgeld naar het beeld moeten.

A.s  donderdag is de behandeling van de begroting 2018, het huishoudboekje waar in staat waar we volgend jaar ons geld aan uitgeven. Vorige week was daarvoor al de hooravond (waar helaas maar een inspreker gebruik gemaakt heeft van het recht om zijn/haar mening duidelijk te maken) en konden wij, raadsleden, technische vragen stellen over die begroting. Op mijn vraag waar ik in de begroting de €250.000,= kon vinden kreeg ik het antwoord dat die er niet in stond, dat had ik al verwacht, want de begroting was al klaar voordat het idee voor het beeld geopperd werd, maar een uitspraak als die van Frans Stienen lijkt toch alsof we er wel geld voor willen gaan uitgeven

Bij het hoofdstuk over cultuur wordt een subsidieplafond voorgesteld. Dat betekent dat er niet meer dan dat bedrag aan subsidie mag worden verstrekt aan evenementen en dat wie dus later alsnog met een fantastisch evenement idee komt al bij voorbaat nul op rekest krijgt, wat Lokaal sterk betreft een erg slecht idee; een evenement moet op zijn merites worden beoordeeld en niet op hoeveel we al hebben uitgegeven. We moeten ons niet blind staren op grote en (inter)nationale evenementen, of grote beelden, maar ook de kleine pareltjes in onze stad waarderen, koesteren en behouden.

Cultuur mag wat kosten, het is de jus die het leven wat leuker maakt.

pdf versie: column 30-10-17

 

 

Verouden: Simpel?!

Afgelopen maandag hebben we het weer meegemaakt in de commissie Maatschappij, het op de lange baan schuiven, het ‘misten’het onduidelijk zijn van dit college, met name in dit geval wethouder van der Zanden; Op de simpele vraag van Lokaal sterk, schriftelijk gesteld ruim voor de commissievergadering:  ‘Hoeveel euro’s zijn er uitgegeven aan het stadslaboratorium’ antwoordde de wethouder dat ze daar in november op terug zal komen.

Hoe kan het nou, dat zo’n simpele vraag niet simpel beantwoord kan worden? Het lijkt mij dat een beetje boekhouder bijhoudt waar geld naar toe gaat en ik mag dat van de gemeente toch zeker wel verwachten.

Zo’n antwoord maakt me bang! Het is namelijk niet de eerste keer dat simpele vragen niet simpel beantwoord kunnen worden. Bij genoemde wethouder lijkt “Ik neem het mee”,” ik kom erop terug”, “u ontvangt het antwoord op een later tijdstip schriftelijk” een standaard antwoord, maar ook andere wethouders kunnen simpele vragen niet beantwoorden. Op de vraag voor een overzicht van het onroerend goed dat de gemeente in bezit heeft, kregen wij van wethouder Smeulders een antwoord dat verwijst naar de bespreking van de Braak, waarna we in november technische vragen kunnen stellen. Een antwoord op een simpele vraag (ook dat zou nl volgens mij met een druk op de knop tevoorschijn moeten kunnen komen) bleef ook hier uit.

En we weten natuurlijk ook allemaal nog het onderzoek van de rekenkamercommissie naar de overschotten op WMOgelden. Uit dat onderzoek bleek ook al dat gegevens die in andere gemeenten met een druk op de knop boven water komen in Helmond niet aan te leveren waren.

Kortom, het heeft er alle schijn van dat de gemeente een probleem heeft met grip op zaken/ uitgaven te hebben. Nou wonen wij niet in Eindhoven, maar daar wordt wel héél duidelijk waar het toe leidt als je je zaken niet op orde hebt https://www.ed.nl/eindhoven/dreigend-tekort-eindhoven-40-miljoen~a2e095aa/

In de commissie Bestuur en economie van 23 maart jl werd al duidelijk dat de reorganisatie nog een lange weg te gaan had https://www.ed.nl/helmond/zorgen-op-helmonds-stadhuis-over-reorganisatie~a594b0cb/

Inmiddels zijn we een half jaar verder en we moeten constateren dat simpele vragen nog steeds niet simpel te beantwoorden zijn. Dat zijn zaken om je zorgen over te maken!

Het zal u dan ook niet verbazen dat wij door zullen blijven gaan met het stellen van simpele vragen omdat wij graag de vinger aan de pols willen blijven houden. Hopelijk zulen binnenkort simpele vragen ook simpel beantwoord kunnen worden!

Henriëtte Verouden
raadslid Lokaal sterk

 

Vragen Stadslab

logo nieuwe stijl

Lokaal sterk heeft van begin af zich kritisch opgesteld ten aanzien van het beleid van de coalitie van SP, CDA, VVD, Groen Links en (toen nog) Helmond Actief op het terrein van het sociaal beleid. Zo is Lokaal sterk niet blij met weggeefbeleid tegen de armoede. Ook het stadslab en het stadsleerbedrijf kosten de gemeenschap heel veel geld en we zien maar weinig verbetering.

In de afgelopen weken is ook Lokaal sterk overvallen door een koerswijziging door het stadslab. Niet van de verantwoordelijk wethouder, mw. van der Zanden maar via de krant moest de fractie dit nieuws vernemen. In de commissievergadering van maandag 11 september 2017 beweerde de wethouder glashard dat er niets zal veranderen aan de opzet van het stadslab.

Op onze vragen hoeveel is er al uitgegeven aan het stadslab en wat gaat deze verandering nu kosten meldde de wethouder dat we maar geduld moeten hebben tot november 2017. Dan komt het in de commissie.

Een kwartpagina grote advertentie in weekblad de Loop deed bij onze fractie de haren nog meer rijzen en daarom ook hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W.

Hieronder leest u onze vragen.

Geacht College van B&W,

Op vrijdag 15 september 2017 viel ook bij Lokaal sterk weekkrant de Loop op de mat. Een weekkrant die ons informeert over tal van zaken in het Helmondse. Op pagina 20 lazen wij een behoorlijk grote advertentie van het stadslab Helmond. (Althans Lokaal sterk neemt aan dat dit een advertentie is en dat er dus kosten mee gemoeid zijn.) Dit verbaast ons in meer dan hoge mate.

Laten we beginnen de zaken in perspectief te brengen:

* Op 14 november 2016 spreekt de commissie Maatschappij uitgebreid over het stadslab. Er wordt

een presentatie gegeven en de commissie evalueert.

Wethouder van der Zanden sluit deze vergadering af met het navolgende: “Initiatieven gericht op  

  ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Actief kijken naar project mantelzorgers,

  vrijwilligers. Het stadslab voor en door mensen van de stad geïnitieerd en opgezet. En van daaruit

  ontstaan er ook initiatieven waar de noodzaak van aangetoond wordt. Er zijn initiatieven uit

  bepaalde hoeken die wij nog niet zo heel veel hebben gehoord en die we liever meer zouden horen.

  Hoe kunnen we nog meer onze doelstelling daarin duidelijker en zichtbaarder maken. Om te kijken

  wat daar nog uit te halen is. En op welke manier het stadslab daarbij ondersteund kan worden of

  mogelijk ook de communicatie daarover kan aangaan.” (notulen cie M dd. 14-11-2017)

Op geen enkele wijze wordt tijdens dit evaluatiemoment naar voren gebracht dat het stadslab niet

tevreden is met de huidige koers, sterker nog de wethouder staat volledig achter de thans gevolgde    lijn.

* In september 2017, dus een kleine negen maanden later wordt de commissie Maatschappij, niet

via de wethouder, maar via de pers deelgenoot van een nieuwe visie van het stadslab. Plan! en ook

Lokaal sterk stellen hierover technische vragen die op maandag 11 september 2017 beantwoord

worden. Kern van de beantwoording is: Er zal niets veranderen en in november 2017 bespreken we

een en ander in de commissie Maatschappij.

* De meer dan kwartpagina grote advertentie in weekkrant de Loop, ondertekent door stadslab

Helmond schrijft: “Naar aanleiding van deze constatering is een nieuw initiatief ontstaan dat als  

  doel heeft deze thema’s los van elkaar ‘aan te vliegen’ tijdens uitgebreide inspiratie-werksessies.

  Twee dagen lang zitten zo’n tachtig betrokkenen bij elkaar, samen op zoek naar nieuwe inzichten

  die levens een stukje aangenamer kunnen maken.”

* Tot slot: in het kader van het Sociaal Innovatief Fonds heeft de gemeenteraad van Helmond 4.5

miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe initiatieven. Het stadslab maakt met 2.25 miljoen euro hier  een wezenlijk deel van uit.

Het zal uw College bekend zijn dat Lokaal sterk van meet af aan kritisch staat ten opzichte van het Sociaal Innovatief Fonds. Het gaat immers om 4.5 miljoen euro van de Helmondse inwoners. Euro’s die we maar één keer kunnen uitgeven en dan moet dat wel verantwoord zijn!

Onze vragen over de besteding tot nu toe van het stadslab en de kosten van het stadslab ‘nieuwe stijl’ zijn door de wethouder op 11 september 2017 niet beantwoord en doorverwezen naar november, we vinden dit onbegrijpelijk kijkende naar de huidige ontwikkelingen en de advertentie in weekblad de Loop.

Dit brengt Lokaal sterk tot de volgende vragen:

 1. Is het stadslab een zelfstandig orgaan met eigen bevoegdheden en een eigen budget? Zo ja, door wie dan benoemd en voor welke periode?
 2. Op welk moment bent u door de stadslaboranten op de hoogte gebracht van hun voornemen om hun werkwijze te veranderen? Waarom heeft u de commissie maatschappij niet direct hierover geïnformeerd en deze koerswijziging geagendeerd voor de commissie?
 3. Kunt u aangeven ons aangeven hoe deze activiteit van het stadslab zich verhoudt tot de

aanvankelijke opzet en werkwijze van het stadslab ?

 1. Zijn de kosten van de advertentie in weekkrant de Loop ten koste gebracht van het budget van het stadslab?
 2. Worden de kosten van de inspiratie-werksessies van twee dagen voor tachtig personen ook

ten koste gebracht van het stadslab en zo ja aan welk bedrag moet er dan gedacht worden?

En  op welke wijze wordt de groep van tachtig betrokkenen geworven c.q. gevormd, wanneer zullen de twee inspiratie-werksessies plaatsvinden en wie zal deze begeleiden?

 1. Wat is uw mening over de wijze van communicatie van het stadslab, onder meer in weekkrant de Loop van vrijdag 15 september 2017? Indien uw reactie niet positief is ten aanzien van de werkwijze van het stadslab wat denkt u daar dan aan te doen?
 2. Hoe gaat u er zorg voor dragen dat de communicatie inzake het stadslab vanaf heden wel goed en zorgvuldig zal verlopen?

Lokaal sterk ziet de beantwoording van uw College met belangstelling tegemoet.

Fractie Lokaal sterk,

Harrie van Dijk, Anja Spierings, Henk Bekkers, Tiny Kuijpers, Jack Hamacher, Henriette Verouden, Kim Breuer en Maarten Janssen

printversie in pdf: vragen stadslab website Lokaal sterk (2)

bijdrage commissie-M 22 juni 2017

logo nieuwe stijl

Voorzitter,

Vol belangstelling hebben wij het eindrapport van AEF gelezen, niet enkel vol belangstelling, maar gaandeweg ook vol verbazing.

Hoe kan het, en wellicht is dit een vraag voor de heer Sterrenburg dat  de gemeentelijke organisatie niet de gevraagde gegevens kan overleggen terwijl dit bij andere gemeenten wel mogelijk is?

Heeft dit te maken met  dat wij onze ambtelijke organisatie niet op orde hebben, loopt de organisatie rondom zorg in Helmond niet zoals zou moeten? Wij zijn erg benieuwd naar het antwoord op deze vraag, want de constatering baart ons zorgen!

Wat ook bij ons naar boven kwam bij het lezen van het rapport was het gevoel dat wij op 22 mei in deze commissie al een voorschot hebben gekregen op dit rapport. Achteraf lijkt het dat de wethouders alvast een voorschot hebben genomen op de bevindingen, die zij naar wij begrepen hebben al in concept hadden ontvangen. Dat vinden wij op zijn zachtst gezegd niet zoals het hoort! U wekt daarmee de indruk dat u zich al bij voorbaat heeft willen indekken.

Overigens, verwijzend naar die presentatie op 22 mei, op sheet 11 van de presentatie lezen wij:
We weten o.b.v. facturen/declaraties de werkelijke uitgaven: per cliënt, per aanbieder en per (hoofd)product. Dit gelezen hebbende wil Lokaal sterk er sterk op aandringen om z.s.m. te evalueren, en niet te wachten tot na het boekjaar. Wij zien graag een evaluatie over een bepaalde boekperiode, zodat we tijdig weten hoe e.e.a. op dit moment in elkaar steekt. November lijkt ons dan wat laat, zeker met de verkiezingen in aantocht, want het zal toch niet zo zijn dat we vanwege verkiezingsperikelen de evaluatie houden op een moment dat het mooi uitkomt.

U geeft ook aan dat de positieve  accountantsverklaring afgegeven is. Een accountantsverklaring is echter enkel een financieel akkoord, het zegt niets over wat er gevraagd is maar niet gegeven.

Voorzitter, Lokaal sterk is groot voorstander van een vervolgonderzoek door hetzelfde bureau dat dit onderzoek heeft gedaan, zij zijn al enigzins bekend met de materie, en op die manier zijn we van een onafhankelijk rapport verzekerd. Zoals gezegd, kan dit wat ons betreft op korte termijn, want we mogen toch aannemen, dat, zoals de wethouder eerder in deze commissie heeft aangegeven, dat we nu wel alle gegevens boven water kunnen krijgen. Dus een evaluatie over het eerste half jaar van 2017 is wat ons betreft iets dat snel op de rails gezet kan worden.

Voorzitter, Alle redenen die gegeven worden waarom er een overschot is, zeggen ons uiteindelijk nog niets! Ze zouden eerder moeten wijzen op een tekort dan op een overschot. De wethouder heeft vanaf het begin aangegeven dat er sprake zou zijn van een warme overdracht, de hulp die men had, bleef gewaarborgd totdat écht duidelijk was of er iets in gewijzigd zou moeten worden, toch kwamen al snel de berichten dat er flink geknepen werd in de hulp die mensen ontvingen. Telkenmale heeft u in deze commissie aangegeven dat de zaken goed liepen en gaf u aan voor schrijnende gevallen open te staan, maar het zijn waarschijnlijk juist de niet schrijnende, maar daarom niet minder pijnlijke gevallen die uiteindelijk het gelag van dit overschot hebben betaald.

Voorzitter, Ik rond af, samenvattend kunnen wij stellen dat wij geschrokken zijn van het feit dat gegevens niet gewoon opgelepeld kunnen worden én willen wij snel een evaluatie van de periode die achter ons ligt, we zouden op dit moment al voldoende gegevens moeten hebben (en moeten kunnen overleggen na een druk op de knop) om tot een gedegen evaluatie te komen op korte termijn. Wij zien dit onderzoek graag gedaan worden door AEF.

pdf versie: bijlage 22 juni comm M

Verouden: we stellen het nog even uit

logo nieuwe stijl

Op dinsdag 27 juni is alweer de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Normaliter een vergadering, waar nog veel punten geagendeerd staan, die nog snel besloten moeten worden, dit jaar valt dat wel mee. Al zal het toch een vergadering worden die lang gaat duren. Vorige week was er in de commissie al een heftige discussie over het onderzoeksrapport naar de overschotten op jeugdzorg en WMO, in de raad zal dit zeker niet minder worden! Voor meer info rondom dit onderwerp verwijs ik naar de column van Mohammed Chahim en volg vooral ook live de discussie tijdens de raadsvergadering https://helmond.notubiz.nl/live

Na de laatste raadsvergadering hebben we nog wel de verschillende commissievergaderingen op de agenda staan, maar daar worden geen harde noten meer gekraakt.

Na het zomerreces wordt het (hopelijk) andere koek, dan mogen we als gemeentebestuur weer stevig aan de bak. Tenminste we gaan er van uit dat van uitstel geen afstel komt. Want er is wat uitgesteld de laatste tijd. Een paar voorbeelden:
– de Kadernota Sociaal Domein is op verzoek van diverse fracties verschoven van 12 juni naar na de zomer, omdat we dan het hierbover al eerder beschreven rekenkameronderzoek en de jaarrekening hierin mee kunnen laten wegen.

– De jaarrekening 2016 die van 27 juni naar 29 augustus is verzet op verzoek van de rekenkamercommissie, omdat er geen goedkeuring van de accountant gegeven kan worden en de jaarrekening moet worden aangepast

– De verantwoording van de WMO (los van het rekenkameronderzoek) dat van 3 juli verzet wordt naar na de vakantie

– De plannen rondom de Braak die niet zoals gepland op 19 juni maar op 19 september zullen worden besproken omdat men het juridisch nog niet rond heeft

– Vanwege juridische knelpunten is de bespreking m.b.t. het zwembad ook vertraagd, op 4 juli kunnen we een eerste presentatie verwachten, en dat terwijl LACO een contract heeft dat in principe per 1-1-2018 zal eindigen…….

Dit alles overziend, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de reorganisatie er stevig inhakt en vertragingen tot gevolg heeft.

Het zou dus druk moeten zijn voor het college en de gemeentesecretaris om te zorgen dat het binnen de gemeente weer snel loopt, zoals het binnen een gemeente hoort te lopen, snel, adequaat, accuraat en georganiseerd.

Voor de ambtenaren is het waarschijnlijk nu al druk, zij moeten vol aan de bak om te zorgen dat verder uitstel niet nodig is.

Zij werken zich waarschijnlijk nu al een slag in de rondte, maar moeten werken met de riemen die zij tot hun beschikking hebben. Zij verdienen een werkplek waar rust er voor zorgt dat het werk snel, adequaat, accuraat en georganiseerd kan worden gedaan.

pdf versie: Verouden, we stellen het even uit

BIijdrage inzake onderzoek overschotten zorggeld 2015 gemeente Helmond

logo nieuwe stijl

Voorzitter,

Vol belangstelling hebben wij het eindrapport van AEF gelezen, niet enkel vol belangstelling, maar gaandeweg ook vol verbazing.

Hoe kan het, en wellicht is dit een vraag voor de heer Sterrenburg, hoe kan het dat de gemeentelijke organisatie niet de gevraagde gegevens kan overleggen terwijl dit bij andere gemeenten wel mogelijk is?

Heeft dit te maken met dat wij onze ambtelijke organisatie niet op orde hebben, loopt de organisatie rondom zorg in Helmond niet zoals zou moeten? Wij zijn erg benieuwd naar het antwoord op deze vraag, want de constatering baart ons zorgen!

Wat ook bij ons naar boven kwam bij het lezen van het rapport was het gevoel dat wij op 22 mei in deze commissie al een voorschot hebben gekregen op dit rapport. Achteraf lijkt het dat de wethouders alvast een voorschot hebben genomen op de bevindingen, die zij naar wij begrepen hebben, al in concept hadden ontvangen. Dat vinden wij op zijn zachtst gezegd niet zoals het hoort! U wekt daarmee de indruk dat u zich al bij voorbaat heeft willen indekken.

Overigens, verwijzend naar die presentatie op 22 mei, op sheet 11 van de presentatie lezen wij:
We weten o.b.v. facturen/declaraties de werkelijke uitgaven: per cliënt, per aanbieder en per (hoofd)product. Dit gelezen hebbende wil Lokaal sterk er sterk op aandringen om z.s.m. te evalueren, en niet te wachten tot na het boekjaar. Wij zien graag een evaluatie over een bepaalde boekperiode, zodat we tijdig weten hoe e.e.a. op dit moment in elkaar steekt. November lijkt ons dan wat laat, zeker met de verkiezingen in aantocht, want het zal toch niet zo zijn dat we vanwege verkiezingsperikelen de evaluatie houden op een moment dat het mooi uitkomt.

U geeft ook aan dat de positieve accountantsverklaring afgegeven is. Een accountantsverklaring is echter enkel een financieel akkoord, het zegt niets over wat er door cliënten gevraagd is maar niet gegeven.

Voorzitter, Lokaal sterk is groot voorstander van een vervolgonderzoek door hetzelfde bureau dat dit onderzoek heeft gedaan, zij zijn al enigszins bekend met de materie, en op die manier zijn we van een onafhankelijk rapport verzekerd. Zoals gezegd, kan dit wat ons betreft op korte termijn, want we mogen toch aannemen, dat, zoals de wethouder eerder in deze commissie heeft aangegeven, dat we nu wel alle gegevens boven water kunnen krijgen. Dus een evaluatie is wat ons betreft iets dat snel op de rails gezet kan worden. De termijn die de rekenkamer voorstelt lijkt ons een goed voorstel.

Voorzitter, Alle redenen die gegeven worden waarom er een overschot is, zeggen ons uiteindelijk nog niets! Ze zouden eerder moeten wijzen op een tekort dan op een overschot. De wethouder heeft vanaf het begin aangegeven dat er sprake zou zijn van een warme overdracht, de hulp die men had, bleef gewaarborgd totdat écht duidelijk was of er iets in gewijzigd zou moeten worden, toch kwamen al snel de berichten dat er flink geknepen werd in de hulp die mensen ontvingen. Telkenmale heeft u in deze commissie aangegeven dat de zaken goed liepen en gaf u aan voor schrijnende gevallen open te staan, maar het zijn waarschijnlijk juist de niet schrijnende, maar daarom niet minder pijnlijke gevallen die uiteindelijk het gelag van dit overschot hebben betaald. Het allerbelangrijkste is uiteraard voor Lokaal sterk dat inwoners van Helmond die zorg krijgen die zij nodig hebben.

 

Voorzitter, tenslotte moet ons nog van het hart dat wij geschrokken zijn van het feit dat de zorgaanbieders aangeven dat de samenwerking met de gemeente niet goed loopt. We hopen dat er inmiddels gesprekken zijn, om dit probleem op te lossen. We horen dit graag van de wethouder.

Voorzitter, Ik rond af, samenvattend kunnen wij stellen dat wij geschrokken zijn van het feit dat gegevens niet gewoon opgelepeld kunnen worden én willen wij snel een evaluatie van de periode die achter ons ligt, we zouden op dit moment al voldoende gegevens moeten hebben (en moeten kunnen overleggen na een druk op de knop) om tot een gedegen evaluatie te komen op korte termijn. Wij zien dit onderzoek graag gedaan worden door AEF.

 

Tot zover in eerste instantie.

printbare versie in pdf: bijlage 22 juni comm M

 

 

Noodkreet uit Rijpelberg

logo nieuwe stijl

Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond

Helmond, 12 juni 2017

Betreft: Noodkreet uit Rijpelberg

Geacht college,

Ons bereiken allerlei berichten die wijzen op een verschraling van de wijkvoorzieningen in de wijk Rijpelberg. Dit baart ons zorgen en vandaar dat wij een aantal vragen hebben.

Post NL heeft besloten om 2 brievenbussen te sluiten en er 1 voor terug te plaatsen. Deze komt op het Weverhof, terwijl op deze plek er al een brievenbus is binnen de EMTE, die tijdens winkelopeningstijden beschikbaar is.

 1. Bent u het met ons eens dat één brievenbus voor een wijk met bijna 8500 inwoners wat weinig is en dat dit voor mensen die wat minder mobiel zijn een uitdaging kan worden?
 2. Bent u bereid hierin stappen richting PostNL te ondernemen?

Op het Weverhof zat ook een pinautomaat van de Rabobank. Deze is een week of drie geleden dichtgetimmerd. Bij navraag bij de Rabobank is te kennen gegeven dat zij niet voornemens zijn deze pinautomaat weer in gebruik te gaan nemen.

In de EMTE staat weliswaar binnen een pinautomaat, maar deze staat meteen achter de kassa gesitueerd, waardoor deze voorziening voor mensen in een rolstoel niet toegankelijk is. Tevens heb je er geen privacy, waardoor eenieder die er langs loopt vanuit de kassa naar de uitgang, zonder problemen je pincode kan meekijken. (We beseffen dat in een winkel pinnen veiliger kan zijn vanwege meer toezicht, maar dat weegt niet op tegen het feit dat eenieder kan meekijken).

 1. Bent u het met ons eens dat een pinautomaat een basisvoorziening is in een wijk die ook na sluitingstijd van de enige supermarkt in de wijk bereikbaar moet zijn?
 2. Bent u het met ons eens dat deze pinautomaat ook toegankelijk moet zijn voor mindervaliden?
 3. Bent u bereid hierin stappen richting Rabobank te ondernemen?

Verder hebben wij via het Repair-café en basisschool de Straap begrepen, dat de Straap gedeeltelijk zijn intrek neemt in het gebouw van de Torelaar. De Straap zal dan weer vertrekken uit het OJC. De verenigingen die, minder dan een jaar, in de Torelaar gevestigd werden gaan weer terug naar de Brem.

 1. Klopt het dat de kosten van de verbouwing van de Torelaar gekort zijn op het wijkbudget van 2016?
 2. Dit budget hierdoor dus niet voor andere zaken in de wijk gebruikt kon worden?
 3. De Torelaar straks niet meer als wijkgebouw dienst doet, maar weer de bestemming ‘onderwijs’ krijgt?
 4. Deze verbouwingskosten dus gemaakt zijn voor nog geen jaar gebruik van de locatie?
 5. Het OJC dus ook verbouwd is voor nog geen jaar?
 6. Dit geld beter besteed had kunnen worden?
 7. Wie draait op voor de komende kosten? Of gaat dit weer ten koste van het wijkbudget?
 8. Dat een voorziening zoals de Soepbus, die locatie-bekendheid moet krijgen, nu ook (weer) moet gaan verhuizen en dat dit deze kwetsbare groep mensen niet ten goede komt?
 9. Bent u het met ons eens dat het voor de inwoners van Rijpelberg het wel erg onduidelijk wordt, wat de gemeente nu met hun wijk wil? En dat dat het vertrouwen niet ten goede komt?

Met vriendelijke groet,

Fractie Lokaal sterk

Kim Breuer

 

voor pdf klik op link: 2017-06-12 Noodkreet uit Rijpelberg