Verslag raadsvergadering 9 januari 2018

logo nieuwe stijlDeze eerste raadsvergadering van het jaar werd, op traditionele wijze, geopend met de Nieuwjaarsspeeches van de burgemeester (voorzitter) en de vicevoorzitter. In beide gevallen betrof het een terugblik op 2017 en een vooruitblik naar 2018. In 2018 wordt met spanning uitgekeken naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Op de agenda stond allereerst een voorstel voor een actieprogramma werkgelegenheidsimpuls. Dit voorstel werd unaniem gesteund.  Twee andere voorstellen betroffen de algemene gang van zaken en het aspect wonen in het stedelijk gebied Eindhoven. Na een geanimeerde discussie werden ook dee beide voorstellen aangenomen.  Vervolgens werd een voorstel tot extra maatregelen op het terrein van duurzaam ouderschap (preventie op het terrein van echtscheiding) bediscussieerd. Na enige twijfel bij een aantal partijen over het nut van deze maatregel (een extra coördinator bij de LEVgroep voor 2 jaar)  werd ook dit voorstel aangenomen.

Tenslotte werden nog 2 moties behandeld. D66 stelde voor een onderzoek te doen, om de bestuurskracht van het stedelijk gebied te vergroten. Die motie werd unaniem gesteund. De PvdA diende een motie in, om het salaris van de bestuursvoorzitter van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) af te toppen tot de Balkenendenorm. Ook deze motie werd breed gesteund.

Al met al een levendig begin van het nieuwe jaar, waarbij Lokaal sterk zich in de discussies niet onbetuigd liet.

pdf (print)-versie: Verslag raadsvergadering 9 januari 2018

Verslagen raadsvergaderingen door Jack Hamacher

logo nieuwe stijl

Verslag  raadsvergadering 28 november 2017

 Een vergadering, die werd beheerst door de discussie over een voorstel over speelautomaten en door 2 moties  “vreemd aan de orde van de dag”. Deze moties kunnen worden ingediend, los van de voorliggende agenda en worden dan achteraan op die agenda geplaatst.

Na, soms felle, discussie, waarbij Lokaal sterk zich niet onbetuigd liet,  werd besloten tot maximale vestigingsmogelijkheid voor 3 situaties.  Het feit, dat er al speelsituaties zijn, het vrije ondernemerschap en het niet willen betuttelen van de Helmondse burger, waren daarbij de voornaamste overwegingen. Wel werd als randvoorwaarde gesteld, dat er goede controle en handhaving zou moeten zijn.

De eerste motie “vreemd aan de orde van de dag werd ingediend door de PvdA en betrof het rookvrij maken van speelterreinen en andere situaties waarbij kinderen zijn betrokken. Deze motie werd unaniem aangenomen.

De tweede motie werd ingediend door onze partij “Lokaal sterk”  en betrof de (hoge kosten van de Flexbus. De vraag aan het college was, of men opnieuw met de provincie in overleg wilde treden over de vormgeving van de geplande pilot (oefensituatie) . Het college zag geen ruimte voor nieuw overleg en ontraadde de motie. Bij stemming bleek er geen meerderheid te vinden, zodat  de pilot met ingang van 11 december gewoon doorgang kan vinden. Niettemin is duidelijk door ons overgebracht, dat de kosten van de flexbus voor menigeen te hoog zullen zijn en dat met name studenten zullen worden gedupeerd. Waarvan akte.

pdf versie: Verslag raadsvergadering 28 november 2017

 

Verslag raadsvergadering 2 november 2017 (begrotingsbehandeling)

Om een uur ‘s-middags opende de burgemeester de begrotingsvergadering en voerden eerst alle elf de fractievoorzitters van de politieke partijen het woord. De toegekende spreektijd…12, 10,of 8 minuten, al naar gelang de grootte van de partij, werd via de tijdklok, streng bewaakt. Deze laatste begroting van dit college….in maart 2018 zijn immers gemeenteraadsverkiezingen…leverde niet al teveel problemen op. Wel werden door de aanwezige partijen 3 amendementen en 22 moties ingediend. Ook Lokaal sterk liet zich daarbij niet onbetuigd. De meeste zaken, waaronder ook de voorstellen van onze partij, werden door het college overgenomen en door stemming van de raad tot besluit verklaard. Veel vuurwerk werd niet verwacht en dat bleek ook zo te zijn. Het was een tamme begrotingsbehandeling zonder problemen. Wel een lange zit….om een uur of negen waren we klaar en werd er noig lang nagepraat in “Het Pakhuis”. Helmond kan, in financieel opzicht, weer een jaar (2018) vooruit

Verslag raadsvergadering 31 oktober 2017

De burgemeester opende deze raadsvergadering met een korte speech ter nagedachtenis van het overlijden van oud-wethouder Trix Houthoofd Stockx. Het centrale agendapunt van deze avond, was het voorstel over de “Sport- en Beleefcampus De Braak “. Een volle publieke tribune was getuige van een historisch gemeenteraadsbesluit. Alle fracties, waaronder Lokaal sterk, waren positief over dit verstrekkende voorstel. De Braak zal de komende jaren, als gevolg hiervan, een totale gedaanteverandering ondergaan. Verder werd ook een voorstel tot uitbreiding van Tennisvereniging “Carolus” behandeld. Lokaal sterk vroeg daarbij speciaal aandacht voor het voorkomen van overlast voor omwonenden en voor de verkeerssituatie. Ook dit voorstel werd breed gesteund. Al met al een, door publiek druk bezochte, raadsvergadering, waarin Lokaal sterk nadrukkelijk van zich liet horen

pdf versie: Versl raadsverg 31-10 en 02-11 2017 (begroting)

 

Lokaal sterk doet ultieme poging om Bravo-Flex uit te stellen

logo nieuwe stijlOp dinsdag 28 november heeft Lokaal sterk tijdens de raadsvergadering een ultieme poging gedaan om de invoering van de pilot Bravo-Flex uit te stellen.

Nadat PVDA al vragen had gesteld, heeft Lokaal sterk een aantal aanvullende vragen over genoemd onderwerp gesteld. Omdat daarop nog geen antwoorden zijn, en het de laatste raadsvergadering voor invoering was, heeft Lokaal sterk het initiatief genomen om een motie vreemd aan de orde van de dag in te dienen, die erin voorziet dat het college uitdrukkelijk de provincie op de hoogte stelt van de weerstand zoals die in Helmond tegen de pilot bestaat. Temeer daar het om een erg dure vorm van openbaar vervoer gaat en studenten hun Ov-reisproduct niet kunnen gebruiken.Daarnaast roept de motie op pas akkoord te gaan met de pilot, wanneer Bravo-Flex een basisvoorziening kan zijn voor alle Helmonders.

Raadslid Henriëtte Verouden verwoordde het als volgt:

“Stel je wilt met twee kinderen naar het centrum, leuk naar het kasteel van sinterklaas, daarna naar de speelgoedwinkels om het verlanglijstje samen te stellen. Dan ben je als ouder €18,= kwijt om naar het centrum en weer terug te kunnen. Voor dat geld vlieg je met een beetje geluk naar Londen, Parijs of Rome of kun je een hele dag treinen en krijg je er ook nog iets lekkers bij, in Helmond kun je daarvoor op en neer naar het centrum…….”

De motie werd mede ondertekend door PVDA en Helder Helmond, maar kreeg helaas geen meerderheid van stemmen, de invoering van Bravo-Flex als pilot in Helmond is daarmee helaas een feit. Hoewel daarmee duidelijk is dat de pilot van start zal gaan, wachten wij de antwoorden op onze vragen af.

bijgaand het artikel in pdf.: tekst stukje website

Vragen over Bravo-Flex

logo nieuwe stijl
Aan het college van B&W te Helmond

Helmond, 18 november 2017

Geacht college,

 

Gisteren ontvingen wij de antwoorden op de vragen van de PVDA inzake Bravo-Flex (VA25). VA 025 PvdA Busvervoer via Bravo Flex

De antwoorden die u geeft stellen ons niet gerust en roepen bij ons vervolgvragen op.

U verwijst in uw antwoorden naar het systeem in Arnhem-Nijmegen; wij willen u er op wijzen dat een vergelijkbaar systeem als in Arnhem en Nijmegen reeds jaren in Helmond draait, namelijk naast het ‘reguliere’ openbare vervoer, een flexibel systeem, in Helmond in de vorm van Taxbus, die voor elke Helmonder beschikbaar is.

De ritprijs voor zo’n taxbusrit bedraagt €4,20, weliswaar iets meer dan de €3,- van de Bravo-Flexbus, maar daarentegen kan men van deur tot deur reizen.

Dat brengt ons meteen op onze eerste vraag:

  1. Blijft het taxbussysteem zoals wij dat in Helmond kennen bestaan naast Bravo-Flex, of bent u voornemens deze vorm van openbaar vervoer voor niet-geïndiceerden te beëindigen.

In de antwoorden geeft u aan dat de provincie heeft aangegeven dat er geen sprake kan zijn van een sluitende businesscase wanneer studenten op hun OV zouden kunnen reizen.

  1. Bent u het met ons eens dat op deze manier een businesscase over de rug van studenten sluitend wordt gemaakt en dat men zich af moet vragen of een businesscase die niet sluitend is een goede businesscase is.
  1. Helmondse studenten en forenzen die dagelijks gebruik maken van het openbaar vervoer tussen thuis en station, zijn op maandbasis +/- €130, = p.m. kwijt aan de extra kosten. Bent u het met ons eens dat dit een ongewenste situatie is, waardoor het openbaar vervoer in Helmond een luxe dreigt te worden ipv een basisvoorziening?
  1. Bent u bereid met de provincie verder in gesprek te gaan om alsnog tot een, voor elke Helmonder, bevredigende oplossing te komen
  1. Bent u bereid om, indien u met de provincie niet tot een bevredigende oplossing kunt komen, in gesprek te gaan met de minister, daar op deze manier het studentenreisproduct, voor studenten uit Helmond gekort wordt.
  1. Bent u bereid studenten en forenzen tegemoet te komen in deze kosten?

In Rijpelberg rijden sinds enige tijd kleine busjes ipv een stadsbus

  1. Bent u er van op de hoogte dat in de ochtend tussen 7-9 uur twee busjes achter elkaar rijden omdat er een te groot aanbod van reizigers is voor een busje?

Hoe is de verwachting dat dit in andere wijken zal gaan?

De gemeente Helmond streeft naar minder autoverkeer richting centrum om te gaan shoppen; wanneer een ouder met twee kinderen naar het centrum van Helmond wil, gaat dit retour €18, = kosten(er bestaat geen kindertarief). Dit zal hoogstwaarschijnlijk gaan resulteren in een toename van autoverkeer

8. Bent u het met ons eens dat deze maatregel kan gaan leiden tot meer parkeerders in het centrum en daarmee samenhangend meer parkeeroverlast in de omliggende wijken?

  1. Bent u het met ons eens dat op deze manier de kans groot is dat met name vanuit de oostelijke wijken, men eerder geneigd zal zijn naar Deurne te gaan om te winkelen, omdat daar parkeertarieven lager zijn?

In het kader van leerlingenvervoer vergoedt de gemeente Helmond in sommige gevallen ook de kosten van openbaar vervoer van thuis naar school en vice versa.

  1. Gaat u de vergoedingen aanpassen aan de hogere kosten die de Bravo-Flex met zich brengt?

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet

Met vriendelijke groeten,

Namens Lokaal sterk,

Henriëtte Verouden

 

pdf, printbare versie: vragen bravo-flex (2)

Bijdrage begroting 2017

logo nieuwe stijl
 

 

Voorzitter, leden van de raad, college, ambtenaren en toehoorders op de publieke tribune en thuis.

De Voorjaarsnota van afgelopen juni was de opmaat voor deze begroting. Een nota op hoofdlijnen die ook ruimte bood voor niet-coalitiepartijen.

Lokaal sterk ziet dan ook een aantal ingebrachte zaken terug in deze nota. Dank daarvoor!

Wij zien echter ook verschillende voorstellen in deze begroting die wij, als Lokaal sterk, graag anders ingevuld zouden zien.

Middels een aantal aandachtsvelden zullen we zowel de plussen als de minnen bespreken.

Zorg en Welzijn

We zijn ons er terdege van bewust dat het geen gemakkelijke opgave voor de gemeente Helmond was om de transities m.b.t. jeugdhulp en WMO handen en voeten te geven.

Lokaal sterk was hierop kritisch en zal dat ook blijven, om er zodoende voor te zorgen dat elke zorgbehoevende zoveel mogelijk die hulp kan krijgen die hij of zij nodig heeft.

Een goede communicatie speelt hierbij een zeer belangrijke rol. Dat zaken niet goed gaan kan gebeuren, maar ben daar dan wel duidelijk over.

Dat Lokaal sterk van meet af aan kritisch staat ten opzichte van het Stadsl@b mag inmiddels wel bekend zijn. Nu duidelijk geworden is dat het lab niet geworden is wat men er van verwacht had lijkt het, voor wat Lokaal sterk betreft, het beste om tot aan de verkiezingen pas op de plaats te maken en de nieuwe coalitie de ruimte te bieden om hier eventueel een verdere of andere invulling aan te geven.

Lokaal sterk is blij met de aandacht voor de meest kwetsbare inwoners in onze stad. Goed dat er in samenwerking met onze partners geprobeerd wordt preventief het verschil te maken op o.a. het gebied van gezondheid, maatschappelijke participatie en het voorkomen van schuldenproblematiek.

Daarnaast blijft het belangrijk om ook een goed vangnet te blijven houden, zoals Super Sociaal, Lets Ruilwinkel en stichting Leergeld, om zodoende degenen waar het nog niet goed mee gaat, zoveel mogelijk ondersteuning te bieden.

Voor wat Lokaal sterk betreft zou daar een nieuw vangnet aan toegevoegd kunnen worden. Een variant van de stichting Leergeld, namelijk een stichting Meedoen voor ouderen.

Zoals al in de Voorjaarsnota aangegeven hebben wij middels gesprekken met mensen en organisaties gehoord dat er veel stille armoede onder ouderen is. Hier hebben we dus nog een slag te maken. Wij vragen het college nadrukkelijk of zij hier werk van willen maken en dienen hiervoor dan ook een motie in.

 

In 2015 heeft dit college gekozen om voor € 500.000,00 te bezuinigen op de wijkaccommodaties. Hierdoor werd o.a. de Terp gesloten. Lokaal sterk vond, en vindt dit nog steeds, een verkeerde keuze. Juist in deze individuele tijd is een wijkaccommodatie een plek waar mensen elkaar weer kunnen ontmoeten.

Blijkbaar is het college erachter gekomen dat die bezuiniging inderdaad geen goede keuze was. In 2016 werd er al voor € 250.000,00 aan frictiekosten toegevoegd en nu wordt er voorgesteld om voor de komende 4 jaar € 75.000,00 extra middelen toe te voegen!

Je breekt het van de ene kant af en je bouwt het ergens anders weer op. Sommigen zouden dit kapitaalvernietiging noemen.

Wat zijn overigens de gevolgen van het sluiten van de Kamenij voor de wijk Helmond Noord?

  

Wonen en stedelijke vernieuwing

Lokaal sterk is verheugd te zien dat na de Binnenstad en Helmond-West nu de leonarduswijk, Annawijk, de Waart, Helmond-Oost en Helmond-Noord een herontwikkeling gaan krijgen.

Goed dat er niet alleen in nieuwe huizen wordt geïnvesteerd, maar zeker ook in concrete projecten en activiteiten die de sociale cohesie in deze wijken kunnen gaan versterken.

Wij zijn blij dat de motie van Lokaal sterk inzake ‘uitbreiding buurtbeheerders’ is opgepakt en geresulteerd heeft in uitbreiding met 2 buurtbeheerders. Zoals ook al in de Voorjaarsnota aangegeven is een buurtbeheerder een aanspreekpunt binnen de wijk die mensen met elkaar kan verbinden, maar zeker ook iemand die een belangrijke signaalfunctie heeft, waarbij hij of zij dreigende verloedering en kleine ergernissen direct kan oppakken.

Dit kan dan weer bijdragen aan een beter woonklimaat.

Het Havenpark gaat binnenkort het levenslicht zien. Met hier en daar wat kanttekeningen juicht Lokaal sterk dit toe.

Maar zeker ook belangrijk is de kern van ons Centrum. Veel leegstand en voor het grootste deel doorsnee winkels. Door de week een lege markt, waarop je een kanon kunt afschieten zonder iemand te raken.

Ook blijft Lokaal sterk aandacht vragen voor onze zaterdagmarkt. De eens beste markt van Nederland mist de bezieling van weleer. College, welke plannen mogen we het komende half jaar nog tegemoet zien om weer nieuw leven in onze markt te blazen. Neem in uw plannen zeker ook mee een eventuele verplaatsing van de kiosk.

Cultuur

Het is op zich goed dat er vernieuwende evenementen in onze stad komen die Helmond op de kaart zetten. Maar Lokaal sterk vindt het ook belangrijk dat evenementen die zich de afgelopen jaren bewezen hebben en zich nog steeds bewijzen, niet de dupe moeten worden van het nieuwe subsidiebeleid. Wat goed is, is goed!

Maar zeker ook kleinere wijkevenementen kunnen bijdragen aan de sociale cohesie binnen een wijk. Om deze kleinere initiatieven toch een kans te geven op subsidie stelt Lokaal sterk voor om nu nog geen verdeelsleutel voor evenementensubsidies aan te brengen, maar nut en noodzaak eerst te bespreken in de raad. Wij dienen hier tezamen met D66 een motie voor in. D66 zal deze straks inbrengen.

Onderwijs en werk

Met het nieuwe Integrale Huisvestingsplan heeft de Raad al ingezet op duurzame, gezonde en toekomstbestendige scholen. Met dank aan de wethouder hiervoor!

Zoals u van Lokaal sterk gewend bent blijven wij aandacht vragen voor een goede koppeling tussen opleiding en werk, met namen voor VMBO en MBO 1 en 2. De doorontwikkeling van het Food Techpark zal voor veel kansen zorgen op dit gebied. Een goede samenwerking en afstemming tussen onderwijs, ondernemers, maar zeker ook de gemeente is hierbij van essentieel belang.

We ondersteunen ook van harte de preventieve inzet om schooluitval te voorkomen.

Sport

Sport is een belangrijke vorm om een sociaal isolement te voorkomen en daar heeft dit college goede stappen in gezet. Lokaal sterk is erg positief over de voetbalvisie en sport- en beleefcampus de Braak. Door gebruik te maken van de mogelijkheden die voorhanden waren, worden grote problemen opgelost.

Tot sloT voorzitter,

Lokaal sterk heeft zich de afgelopen jaren positief kritisch opgesteld en daar waar nodig hebben wij ons nadrukkelijk laten horen.

Dit blijven wIj ook zo doen.

Het college presenteert een sluitende begroting en dat is goed.

Wij danken de betrokken ambtenaren die dit mogelijk maken. Voor hen blijft het belangrijk dat de ingezette reorganisatie goed wordt afgerond, zodat er een werkklimaat ontstaat waarin zij graag voor de gemeente Helmond willen werken.

klik hier voor de pfd (print) versie: Lokaal sterk bijdrage begroting 2018

Verouden: Cultuur mag wat kosten

logo nieuwe stijl

Afgelopen week konden we in het ED  lezen dat onze stadskunstenaar Rocco Verdult een beeld bedacht heeft dat bij kanaal/Traverse zou moeten komen staan. Wethouder Frans Stienen hoopt dat het beeld er eind 2018 zal staan.  https://www.ed.nl/helmond/nieuw-kunstwerk-van-zo-n-25-meter-hoog-moet-helmondse-cultuurzone-op-de-kaart-zetten~abce022c/

Een leuk idee zondermeer, ik wil ook best positief over het idee zijn, maar ik wil toch ook wel wat kanttekeningen plaatsen.

De afgelopen jaren hebben we op cultuur flink bezuinigd, iedereen kent de diverse populaire culturele evenementen die het loodje gelegd hebben. Artimond is al een aantal jaren geleden verdwenen, maar het valt me altijd weer op, hoeveel mensen ik nog steeds hoor over hoe leuk dat toch elk jaar was. Ook het jazzfestival, waar mensen elk jaar naar uitkeken is niet meer en ook festival Impact is verdwenen. En dit zijn dan nog maar 3 voorbeelden.
Het zal allemaal niet enkel aan het geld gelegen hebben, maar zeker is dat dat bij alle genoemde evenementen zeker een hot issue was.

Iedereen die in Helmond een evenement organiseert  weet hoe er de afgelopen jaren bezuinigd is op de evenementensubsidie en hoe moeilijk het is om subsidie te krijgen.

Als ik dat even allemaal op een rij zet, is een beeld van €250.000,= toch wel een forse investering en hoewel dit geld niet enkel door de gemeente betaald zal gaan worden, men zoekt co-financiers, zal toch zeker een gedeelte van het cultuurgeld naar het beeld moeten.

A.s  donderdag is de behandeling van de begroting 2018, het huishoudboekje waar in staat waar we volgend jaar ons geld aan uitgeven. Vorige week was daarvoor al de hooravond (waar helaas maar een inspreker gebruik gemaakt heeft van het recht om zijn/haar mening duidelijk te maken) en konden wij, raadsleden, technische vragen stellen over die begroting. Op mijn vraag waar ik in de begroting de €250.000,= kon vinden kreeg ik het antwoord dat die er niet in stond, dat had ik al verwacht, want de begroting was al klaar voordat het idee voor het beeld geopperd werd, maar een uitspraak als die van Frans Stienen lijkt toch alsof we er wel geld voor willen gaan uitgeven

Bij het hoofdstuk over cultuur wordt een subsidieplafond voorgesteld. Dat betekent dat er niet meer dan dat bedrag aan subsidie mag worden verstrekt aan evenementen en dat wie dus later alsnog met een fantastisch evenement idee komt al bij voorbaat nul op rekest krijgt, wat Lokaal sterk betreft een erg slecht idee; een evenement moet op zijn merites worden beoordeeld en niet op hoeveel we al hebben uitgegeven. We moeten ons niet blind staren op grote en (inter)nationale evenementen, of grote beelden, maar ook de kleine pareltjes in onze stad waarderen, koesteren en behouden.

Cultuur mag wat kosten, het is de jus die het leven wat leuker maakt.

pdf versie: column 30-10-17

 

 

Verouden: Simpel?!

Afgelopen maandag hebben we het weer meegemaakt in de commissie Maatschappij, het op de lange baan schuiven, het ‘misten’het onduidelijk zijn van dit college, met name in dit geval wethouder van der Zanden; Op de simpele vraag van Lokaal sterk, schriftelijk gesteld ruim voor de commissievergadering:  ‘Hoeveel euro’s zijn er uitgegeven aan het stadslaboratorium’ antwoordde de wethouder dat ze daar in november op terug zal komen.

Hoe kan het nou, dat zo’n simpele vraag niet simpel beantwoord kan worden? Het lijkt mij dat een beetje boekhouder bijhoudt waar geld naar toe gaat en ik mag dat van de gemeente toch zeker wel verwachten.

Zo’n antwoord maakt me bang! Het is namelijk niet de eerste keer dat simpele vragen niet simpel beantwoord kunnen worden. Bij genoemde wethouder lijkt “Ik neem het mee”,” ik kom erop terug”, “u ontvangt het antwoord op een later tijdstip schriftelijk” een standaard antwoord, maar ook andere wethouders kunnen simpele vragen niet beantwoorden. Op de vraag voor een overzicht van het onroerend goed dat de gemeente in bezit heeft, kregen wij van wethouder Smeulders een antwoord dat verwijst naar de bespreking van de Braak, waarna we in november technische vragen kunnen stellen. Een antwoord op een simpele vraag (ook dat zou nl volgens mij met een druk op de knop tevoorschijn moeten kunnen komen) bleef ook hier uit.

En we weten natuurlijk ook allemaal nog het onderzoek van de rekenkamercommissie naar de overschotten op WMOgelden. Uit dat onderzoek bleek ook al dat gegevens die in andere gemeenten met een druk op de knop boven water komen in Helmond niet aan te leveren waren.

Kortom, het heeft er alle schijn van dat de gemeente een probleem heeft met grip op zaken/ uitgaven te hebben. Nou wonen wij niet in Eindhoven, maar daar wordt wel héél duidelijk waar het toe leidt als je je zaken niet op orde hebt https://www.ed.nl/eindhoven/dreigend-tekort-eindhoven-40-miljoen~a2e095aa/

In de commissie Bestuur en economie van 23 maart jl werd al duidelijk dat de reorganisatie nog een lange weg te gaan had https://www.ed.nl/helmond/zorgen-op-helmonds-stadhuis-over-reorganisatie~a594b0cb/

Inmiddels zijn we een half jaar verder en we moeten constateren dat simpele vragen nog steeds niet simpel te beantwoorden zijn. Dat zijn zaken om je zorgen over te maken!

Het zal u dan ook niet verbazen dat wij door zullen blijven gaan met het stellen van simpele vragen omdat wij graag de vinger aan de pols willen blijven houden. Hopelijk zulen binnenkort simpele vragen ook simpel beantwoord kunnen worden!

Henriëtte Verouden
raadslid Lokaal sterk