Leden kiezen nieuw bestuur

logo lokaal sterk

Tijdens de algemene ledenvergadering op 15 november 2018 is het bestuur van Lokaal sterk weer (her)gekozen.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

 • Peter van Gastel, neem het voorzitterschap over van Carelien Liebrecht.
 • Ilse van de Reek, neemt het secretariaat over van Anne-Marie van Rooij Timmermans
 • Arnold de Jong is toegetreden tot het bestuur.

zittende leden zijn:

 • Karin Ermens
 • Mientje Bos

Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering zullen de diverse taken worden verdeeld onder de bestuursleden.

website aangepast

De website is weer bijgewerkt met de nieuwe informatie. ook onder de tab “vergaderingen” vindt u alle info.

Verslag raadsvergadering 9 januari 2018

logo nieuwe stijlDeze eerste raadsvergadering van het jaar werd, op traditionele wijze, geopend met de Nieuwjaarsspeeches van de burgemeester (voorzitter) en de vicevoorzitter. In beide gevallen betrof het een terugblik op 2017 en een vooruitblik naar 2018. In 2018 wordt met spanning uitgekeken naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Op de agenda stond allereerst een voorstel voor een actieprogramma werkgelegenheidsimpuls. Dit voorstel werd unaniem gesteund.  Twee andere voorstellen betroffen de algemene gang van zaken en het aspect wonen in het stedelijk gebied Eindhoven. Na een geanimeerde discussie werden ook dee beide voorstellen aangenomen.  Vervolgens werd een voorstel tot extra maatregelen op het terrein van duurzaam ouderschap (preventie op het terrein van echtscheiding) bediscussieerd. Na enige twijfel bij een aantal partijen over het nut van deze maatregel (een extra coördinator bij de LEVgroep voor 2 jaar)  werd ook dit voorstel aangenomen.

Tenslotte werden nog 2 moties behandeld. D66 stelde voor een onderzoek te doen, om de bestuurskracht van het stedelijk gebied te vergroten. Die motie werd unaniem gesteund. De PvdA diende een motie in, om het salaris van de bestuursvoorzitter van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) af te toppen tot de Balkenendenorm. Ook deze motie werd breed gesteund.

Al met al een levendig begin van het nieuwe jaar, waarbij Lokaal sterk zich in de discussies niet onbetuigd liet.

pdf (print)-versie: Verslag raadsvergadering 9 januari 2018

Verslagen raadsvergaderingen door Jack Hamacher

logo nieuwe stijl

Verslag  raadsvergadering 28 november 2017

 Een vergadering, die werd beheerst door de discussie over een voorstel over speelautomaten en door 2 moties  “vreemd aan de orde van de dag”. Deze moties kunnen worden ingediend, los van de voorliggende agenda en worden dan achteraan op die agenda geplaatst.

Na, soms felle, discussie, waarbij Lokaal sterk zich niet onbetuigd liet,  werd besloten tot maximale vestigingsmogelijkheid voor 3 situaties.  Het feit, dat er al speelsituaties zijn, het vrije ondernemerschap en het niet willen betuttelen van de Helmondse burger, waren daarbij de voornaamste overwegingen. Wel werd als randvoorwaarde gesteld, dat er goede controle en handhaving zou moeten zijn.

De eerste motie “vreemd aan de orde van de dag werd ingediend door de PvdA en betrof het rookvrij maken van speelterreinen en andere situaties waarbij kinderen zijn betrokken. Deze motie werd unaniem aangenomen.

De tweede motie werd ingediend door onze partij “Lokaal sterk”  en betrof de (hoge kosten van de Flexbus. De vraag aan het college was, of men opnieuw met de provincie in overleg wilde treden over de vormgeving van de geplande pilot (oefensituatie) . Het college zag geen ruimte voor nieuw overleg en ontraadde de motie. Bij stemming bleek er geen meerderheid te vinden, zodat  de pilot met ingang van 11 december gewoon doorgang kan vinden. Niettemin is duidelijk door ons overgebracht, dat de kosten van de flexbus voor menigeen te hoog zullen zijn en dat met name studenten zullen worden gedupeerd. Waarvan akte.

pdf versie: Verslag raadsvergadering 28 november 2017

 

Verslag raadsvergadering 2 november 2017 (begrotingsbehandeling)

Om een uur ‘s-middags opende de burgemeester de begrotingsvergadering en voerden eerst alle elf de fractievoorzitters van de politieke partijen het woord. De toegekende spreektijd…12, 10,of 8 minuten, al naar gelang de grootte van de partij, werd via de tijdklok, streng bewaakt. Deze laatste begroting van dit college….in maart 2018 zijn immers gemeenteraadsverkiezingen…leverde niet al teveel problemen op. Wel werden door de aanwezige partijen 3 amendementen en 22 moties ingediend. Ook Lokaal sterk liet zich daarbij niet onbetuigd. De meeste zaken, waaronder ook de voorstellen van onze partij, werden door het college overgenomen en door stemming van de raad tot besluit verklaard. Veel vuurwerk werd niet verwacht en dat bleek ook zo te zijn. Het was een tamme begrotingsbehandeling zonder problemen. Wel een lange zit….om een uur of negen waren we klaar en werd er noig lang nagepraat in “Het Pakhuis”. Helmond kan, in financieel opzicht, weer een jaar (2018) vooruit

Verslag raadsvergadering 31 oktober 2017

De burgemeester opende deze raadsvergadering met een korte speech ter nagedachtenis van het overlijden van oud-wethouder Trix Houthoofd Stockx. Het centrale agendapunt van deze avond, was het voorstel over de “Sport- en Beleefcampus De Braak “. Een volle publieke tribune was getuige van een historisch gemeenteraadsbesluit. Alle fracties, waaronder Lokaal sterk, waren positief over dit verstrekkende voorstel. De Braak zal de komende jaren, als gevolg hiervan, een totale gedaanteverandering ondergaan. Verder werd ook een voorstel tot uitbreiding van Tennisvereniging “Carolus” behandeld. Lokaal sterk vroeg daarbij speciaal aandacht voor het voorkomen van overlast voor omwonenden en voor de verkeerssituatie. Ook dit voorstel werd breed gesteund. Al met al een, door publiek druk bezochte, raadsvergadering, waarin Lokaal sterk nadrukkelijk van zich liet horen

pdf versie: Versl raadsverg 31-10 en 02-11 2017 (begroting)

 

Lokaal sterk doet ultieme poging om Bravo-Flex uit te stellen

logo nieuwe stijlOp dinsdag 28 november heeft Lokaal sterk tijdens de raadsvergadering een ultieme poging gedaan om de invoering van de pilot Bravo-Flex uit te stellen.

Nadat PVDA al vragen had gesteld, heeft Lokaal sterk een aantal aanvullende vragen over genoemd onderwerp gesteld. Omdat daarop nog geen antwoorden zijn, en het de laatste raadsvergadering voor invoering was, heeft Lokaal sterk het initiatief genomen om een motie vreemd aan de orde van de dag in te dienen, die erin voorziet dat het college uitdrukkelijk de provincie op de hoogte stelt van de weerstand zoals die in Helmond tegen de pilot bestaat. Temeer daar het om een erg dure vorm van openbaar vervoer gaat en studenten hun Ov-reisproduct niet kunnen gebruiken.Daarnaast roept de motie op pas akkoord te gaan met de pilot, wanneer Bravo-Flex een basisvoorziening kan zijn voor alle Helmonders.

Raadslid Henriëtte Verouden verwoordde het als volgt:

“Stel je wilt met twee kinderen naar het centrum, leuk naar het kasteel van sinterklaas, daarna naar de speelgoedwinkels om het verlanglijstje samen te stellen. Dan ben je als ouder €18,= kwijt om naar het centrum en weer terug te kunnen. Voor dat geld vlieg je met een beetje geluk naar Londen, Parijs of Rome of kun je een hele dag treinen en krijg je er ook nog iets lekkers bij, in Helmond kun je daarvoor op en neer naar het centrum…….”

De motie werd mede ondertekend door PVDA en Helder Helmond, maar kreeg helaas geen meerderheid van stemmen, de invoering van Bravo-Flex als pilot in Helmond is daarmee helaas een feit. Hoewel daarmee duidelijk is dat de pilot van start zal gaan, wachten wij de antwoorden op onze vragen af.

bijgaand het artikel in pdf.: tekst stukje website

Vragen over Bravo-Flex

logo nieuwe stijl
Aan het college van B&W te Helmond

Helmond, 18 november 2017

Geacht college,

 

Gisteren ontvingen wij de antwoorden op de vragen van de PVDA inzake Bravo-Flex (VA25). VA 025 PvdA Busvervoer via Bravo Flex

De antwoorden die u geeft stellen ons niet gerust en roepen bij ons vervolgvragen op.

U verwijst in uw antwoorden naar het systeem in Arnhem-Nijmegen; wij willen u er op wijzen dat een vergelijkbaar systeem als in Arnhem en Nijmegen reeds jaren in Helmond draait, namelijk naast het ‘reguliere’ openbare vervoer, een flexibel systeem, in Helmond in de vorm van Taxbus, die voor elke Helmonder beschikbaar is.

De ritprijs voor zo’n taxbusrit bedraagt €4,20, weliswaar iets meer dan de €3,- van de Bravo-Flexbus, maar daarentegen kan men van deur tot deur reizen.

Dat brengt ons meteen op onze eerste vraag:

 1. Blijft het taxbussysteem zoals wij dat in Helmond kennen bestaan naast Bravo-Flex, of bent u voornemens deze vorm van openbaar vervoer voor niet-geïndiceerden te beëindigen.

In de antwoorden geeft u aan dat de provincie heeft aangegeven dat er geen sprake kan zijn van een sluitende businesscase wanneer studenten op hun OV zouden kunnen reizen.

 1. Bent u het met ons eens dat op deze manier een businesscase over de rug van studenten sluitend wordt gemaakt en dat men zich af moet vragen of een businesscase die niet sluitend is een goede businesscase is.
 1. Helmondse studenten en forenzen die dagelijks gebruik maken van het openbaar vervoer tussen thuis en station, zijn op maandbasis +/- €130, = p.m. kwijt aan de extra kosten. Bent u het met ons eens dat dit een ongewenste situatie is, waardoor het openbaar vervoer in Helmond een luxe dreigt te worden ipv een basisvoorziening?
 1. Bent u bereid met de provincie verder in gesprek te gaan om alsnog tot een, voor elke Helmonder, bevredigende oplossing te komen
 1. Bent u bereid om, indien u met de provincie niet tot een bevredigende oplossing kunt komen, in gesprek te gaan met de minister, daar op deze manier het studentenreisproduct, voor studenten uit Helmond gekort wordt.
 1. Bent u bereid studenten en forenzen tegemoet te komen in deze kosten?

In Rijpelberg rijden sinds enige tijd kleine busjes ipv een stadsbus

 1. Bent u er van op de hoogte dat in de ochtend tussen 7-9 uur twee busjes achter elkaar rijden omdat er een te groot aanbod van reizigers is voor een busje?

Hoe is de verwachting dat dit in andere wijken zal gaan?

De gemeente Helmond streeft naar minder autoverkeer richting centrum om te gaan shoppen; wanneer een ouder met twee kinderen naar het centrum van Helmond wil, gaat dit retour €18, = kosten(er bestaat geen kindertarief). Dit zal hoogstwaarschijnlijk gaan resulteren in een toename van autoverkeer

8. Bent u het met ons eens dat deze maatregel kan gaan leiden tot meer parkeerders in het centrum en daarmee samenhangend meer parkeeroverlast in de omliggende wijken?

 1. Bent u het met ons eens dat op deze manier de kans groot is dat met name vanuit de oostelijke wijken, men eerder geneigd zal zijn naar Deurne te gaan om te winkelen, omdat daar parkeertarieven lager zijn?

In het kader van leerlingenvervoer vergoedt de gemeente Helmond in sommige gevallen ook de kosten van openbaar vervoer van thuis naar school en vice versa.

 1. Gaat u de vergoedingen aanpassen aan de hogere kosten die de Bravo-Flex met zich brengt?

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet

Met vriendelijke groeten,

Namens Lokaal sterk,

Henriëtte Verouden

 

pdf, printbare versie: vragen bravo-flex (2)