Een tussenbalans

Op donderdag 21 april 2016 is door het College van B&W de Voorjaarsnota aangeboden aan de leden van de gemeenteraad. Op donderdag 2 juni zal de Raad hierover vergaderen. Elke Helmonder mag op 25 mei 2016 zijn mening laten horen tijdens de hooravond. Meld u wel op tijd aan bij de griffie via raadsgriffie@helmond.nl

Bij de stukken van de Voorjaarsnota zit ook ‘een tussenbalans’ over de afgelopen twee jaren waarin dit College van B&W Helmond bestuurt. De laatste zin van de inleiding van deze tussenbalans luidt als volgt: ‘Waarbij we benadrukken dat we niet gestreefd hebben naar volledigheid. Deze tussenbalans is een momentopname’. Dit klinkt dus net zoals de slogan ‘resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst’.

Wat verder bij eerste lezing van de tussenbalans opvalt is dat het lastig is dit stuk te leggen naast het coalitieakkoord ‘mensen maken de stad’ alhoewel daar wel zeer nadrukkelijk naar verwezen wordt. Je zou toch mogen verwachten dat stukken die het College de wereld instuurt voor eenieder duidelijk en begrijpelijk zijn. dat is toch ‘transparant beleid’.

Zo is het vervelend dat de titels en hoofdstukken van het coalitieakkoord en de tussenbalans niet met elkaar overeenkomen, dit maakt het lezen, vergelijken en controleren erg moeilijk.

Het coalitieakkoord begint met ‘de zeven ambities’ en de tussenbalans spreekt in de eerste kolom over ‘kracht en creativiteit’. Is in het coalitieakkoord hoofdstuk 2 getiteld ‘in verbinding met de stad’ en hoofdstuk 3 ‘sociale stad’ in de tussenbalans is de tweede kolom gewijd aan de sociale stad en kolom drie aan de aantrekkelijke woonstad en ga zo maar door.

Al met al is dit toch wel verwarrend en maakt het voor de inwoner van onze stad er niet eenvoudiger op om nu te zien en te weten wat er daadwerkelijk gerealiseerd is van de beleidsvoornemens en de plannen uit het coalitieakkoord.

Wat verder opvalt dat alleen de zegeningen geteld worden. We lezen in de tussenbalans niets over o.m. de sluiting van wijkcentra, de bezuinigingen op kunst & cultuur, de wijziging met betrekking van het ophalen van oud-papier en de effecten hiervan voor de inwoners van de stad. Zaken die volop leven in de stad. Of mogen we vaststellen dat ‘geen bericht = goed bericht’ ook hier zal gelden?

Ook valt op dat onder het kopje ‘wat gaan we doen’ het woord senioren/ouderen niet genoemd wordt, evenmin als het bevorderen van de werkgelegenheid voor 50+ en er voor zorgen dat er meer (technische) opleidingen naar Helmond komen. Maar dan wel graag opleidingen die aansluiten bij het profiel van de stad en dat zijn: horeca, logistiek, industrie, schoonmaak en groen zoals enige tijd geleden nadrukkelijk naar voren is gebracht door het werkbedrijf Atlant de Peel.

Neen we gaan verder met zaken als het stadsleerbedrijf, stadslaboratorium, transformatie sociaal domein, besteding sociaal innovatief fonds, pilot ter voorkoming dat beginnende schulden escaleren, 2.750 nieuwe woningen voor 2020 (hoeveel hiervan zijn er sociale huurwoningen?), uitvoering aanvalsplan veiligheid, aanpak ondermijnende criminaliteit en extra investeren in de lokale netwerken, automotive & food & het centrum. Zaken die een behoorlijk deel van de begroting zullen opslokken en waarvan we maar af moeten wachten of het goede zaken zijn voor de inwoners van onze stad. Maar weet u dat we een deel van deze plannen gaan betalen door in 2020 maar liefst 5.8 miljoen euro te besparen door organisatieontwikkeling. In simpel Nederlands gezegd we gaan giga besparen op de ambtenaren en of dat de goede weg is?

De Helmondse politieke partijen buigen zich deze maand over de Voorjaarsnota 2016 en natuurlijk mag u ook meedenken.

Maarten Janssen,

burgercommissielid Lokaal sterk

logo nieuwe stijl