Brief inzake compensatie eigen risico (CAK)

Logo Lokaal Sterk gele achtergrond

 

Aan het College van B & W

cc de leden van de gemeenteraad van de gemeente Helmond

Helmond, 31 oktober 2014.

Geacht College,

Begin juli 2014 viel ook bij vele inwoners van de gemeente Helmond een brief op de mat van het CAK. In deze brief is gemeld dat met ingang van 1 januari 2014 de compensatieregeling voor eigen risico (CER) is afgeschaft. Vanaf die datum zal een mogelijke compensatie uitbetaald worden door de gemeente. In de bewuste brief van het CAK werd  gevraagd, middels het insturen van een antwoordkaart, om toestemming  te verlenen aan het CAK om persoonlijke gegevens door te mogen geven aan de betreffende gemeente. Indien men de kaart niet retourneerde , zouden rechthebbenden zichzelf aan moeten melden bij de betreffende gemeente. Uit de betreffende brief van het CAK blijkt niet dat het insturen van de antwoordkaart een verplichting is om in aanmerking te komen voor de compensatieregeling.

Wij hebben echter begrepen dat behoorlijk wat mensen, het zijn immers vaak ouderen en mensen in bijzondere leefomstandigheden zoals met een (zeer) laag inkomen de brief simpel terzijde hebben gelegd en er niets meegedaan hebben. Ook blijkt ons dat mensen erg terughoudend zijn daar waar het toestemming  geven betreft, om persoonlijke gegevens door te geven. Mensen lopen vaak niet te koop met hun problemen.

Voorts hebben we vernomen dat op dit moment de Zorgpoort telefoontjes van mensen die zichzelf willen aanmelden voor de compensatieregeling afwimpelt met de opmerking dat dat uitsluitend kan door het insturen van de antwoordkaart van het CAK. Dat is conform de brief van het CAK niet correct. Directe aanmeldingen door personen in kwestie worden derhalve niet of maar moeizaam gehonoreerd. Op basis van de stellingname van de Zorgpoort haken mensen al snel af, zijn de brief van het CAK kwijt en gaan er dan maar vanuit dat ze niet meer in aanmerking komen.

Veelal gaat om kwetsbare inwoners van onze stad. Uit nader onderzoek blijkt tevens dat de Zorgpoort voor een mogelijke compensatieregeling  over het jaar 2014 éérst een selectie maakt uit mensen waarvan de gegevens via aanmeldingen via het CAK bekend zijn en deze personen ook verzekerd zijn via de collectieve CZ zorgverzekering via de gemeente. Door deze incorrecte voorstelling van zaken voor wat betreft het aanmelden en de  selectiecriteria dreigen veel  rechthebbenden  buiten de boot vallen.

Bovenstaande situatie baart ons ernstig zorgen zoals u zult begrijpen want het gaat ook nu weer om kwetsbare inwoners van onze stad.

Een en ander brengt de fractie van SDOH-HB op de navolgende vragen:

Heeft het College enig idee over hoeveel inwoners van de gemeente Helmond het gaat in de onderhavige situatie en over hoeveel geld het gaat?

  1. Is het College het met ons eens dat, zeker in het kader van het armoedebeleid hier ook een proactieve rol van de gemeente is gewenst door actief bekendheid te geven aan deze problematiek en dat zulks op zeer korte termijn dient te geschieden ?
  2. Zo ja op welke wijze gaat de gemeente dit aanpakken of zo neen waarom vindt u dat er hier geen rol is weggelegd voor de gemeente ?
  3. Welke regels zal de gemeente Helmond hanteren om te bepalen of haar inwoners in aanmerking komen voor het ontvangen van een compensatie ?
  4. Op welke wijze denkt het College de financiële invulling van de compensatieregeling over 2014 aan haar inwoners te financieren, en hoe gaat de gemeente hier na 2014 mee om?

Wij zien uw reactie op korte termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Fractie SDOH-HB

Henk Bekkers,

Harrie van Dijk,

Jack Hamacher en

Maarten Janssen