Bijdrage begroting 2017

logo nieuwe stijl
 

 

Voorzitter, leden van de raad, college, ambtenaren en toehoorders op de publieke tribune en thuis.

De Voorjaarsnota van afgelopen juni was de opmaat voor deze begroting. Een nota op hoofdlijnen die ook ruimte bood voor niet-coalitiepartijen.

Lokaal sterk ziet dan ook een aantal ingebrachte zaken terug in deze nota. Dank daarvoor!

Wij zien echter ook verschillende voorstellen in deze begroting die wij, als Lokaal sterk, graag anders ingevuld zouden zien.

Middels een aantal aandachtsvelden zullen we zowel de plussen als de minnen bespreken.

Zorg en Welzijn

We zijn ons er terdege van bewust dat het geen gemakkelijke opgave voor de gemeente Helmond was om de transities m.b.t. jeugdhulp en WMO handen en voeten te geven.

Lokaal sterk was hierop kritisch en zal dat ook blijven, om er zodoende voor te zorgen dat elke zorgbehoevende zoveel mogelijk die hulp kan krijgen die hij of zij nodig heeft.

Een goede communicatie speelt hierbij een zeer belangrijke rol. Dat zaken niet goed gaan kan gebeuren, maar ben daar dan wel duidelijk over.

Dat Lokaal sterk van meet af aan kritisch staat ten opzichte van het Stadsl@b mag inmiddels wel bekend zijn. Nu duidelijk geworden is dat het lab niet geworden is wat men er van verwacht had lijkt het, voor wat Lokaal sterk betreft, het beste om tot aan de verkiezingen pas op de plaats te maken en de nieuwe coalitie de ruimte te bieden om hier eventueel een verdere of andere invulling aan te geven.

Lokaal sterk is blij met de aandacht voor de meest kwetsbare inwoners in onze stad. Goed dat er in samenwerking met onze partners geprobeerd wordt preventief het verschil te maken op o.a. het gebied van gezondheid, maatschappelijke participatie en het voorkomen van schuldenproblematiek.

Daarnaast blijft het belangrijk om ook een goed vangnet te blijven houden, zoals Super Sociaal, Lets Ruilwinkel en stichting Leergeld, om zodoende degenen waar het nog niet goed mee gaat, zoveel mogelijk ondersteuning te bieden.

Voor wat Lokaal sterk betreft zou daar een nieuw vangnet aan toegevoegd kunnen worden. Een variant van de stichting Leergeld, namelijk een stichting Meedoen voor ouderen.

Zoals al in de Voorjaarsnota aangegeven hebben wij middels gesprekken met mensen en organisaties gehoord dat er veel stille armoede onder ouderen is. Hier hebben we dus nog een slag te maken. Wij vragen het college nadrukkelijk of zij hier werk van willen maken en dienen hiervoor dan ook een motie in.

 

In 2015 heeft dit college gekozen om voor € 500.000,00 te bezuinigen op de wijkaccommodaties. Hierdoor werd o.a. de Terp gesloten. Lokaal sterk vond, en vindt dit nog steeds, een verkeerde keuze. Juist in deze individuele tijd is een wijkaccommodatie een plek waar mensen elkaar weer kunnen ontmoeten.

Blijkbaar is het college erachter gekomen dat die bezuiniging inderdaad geen goede keuze was. In 2016 werd er al voor € 250.000,00 aan frictiekosten toegevoegd en nu wordt er voorgesteld om voor de komende 4 jaar € 75.000,00 extra middelen toe te voegen!

Je breekt het van de ene kant af en je bouwt het ergens anders weer op. Sommigen zouden dit kapitaalvernietiging noemen.

Wat zijn overigens de gevolgen van het sluiten van de Kamenij voor de wijk Helmond Noord?

  

Wonen en stedelijke vernieuwing

Lokaal sterk is verheugd te zien dat na de Binnenstad en Helmond-West nu de leonarduswijk, Annawijk, de Waart, Helmond-Oost en Helmond-Noord een herontwikkeling gaan krijgen.

Goed dat er niet alleen in nieuwe huizen wordt geïnvesteerd, maar zeker ook in concrete projecten en activiteiten die de sociale cohesie in deze wijken kunnen gaan versterken.

Wij zijn blij dat de motie van Lokaal sterk inzake ‘uitbreiding buurtbeheerders’ is opgepakt en geresulteerd heeft in uitbreiding met 2 buurtbeheerders. Zoals ook al in de Voorjaarsnota aangegeven is een buurtbeheerder een aanspreekpunt binnen de wijk die mensen met elkaar kan verbinden, maar zeker ook iemand die een belangrijke signaalfunctie heeft, waarbij hij of zij dreigende verloedering en kleine ergernissen direct kan oppakken.

Dit kan dan weer bijdragen aan een beter woonklimaat.

Het Havenpark gaat binnenkort het levenslicht zien. Met hier en daar wat kanttekeningen juicht Lokaal sterk dit toe.

Maar zeker ook belangrijk is de kern van ons Centrum. Veel leegstand en voor het grootste deel doorsnee winkels. Door de week een lege markt, waarop je een kanon kunt afschieten zonder iemand te raken.

Ook blijft Lokaal sterk aandacht vragen voor onze zaterdagmarkt. De eens beste markt van Nederland mist de bezieling van weleer. College, welke plannen mogen we het komende half jaar nog tegemoet zien om weer nieuw leven in onze markt te blazen. Neem in uw plannen zeker ook mee een eventuele verplaatsing van de kiosk.

Cultuur

Het is op zich goed dat er vernieuwende evenementen in onze stad komen die Helmond op de kaart zetten. Maar Lokaal sterk vindt het ook belangrijk dat evenementen die zich de afgelopen jaren bewezen hebben en zich nog steeds bewijzen, niet de dupe moeten worden van het nieuwe subsidiebeleid. Wat goed is, is goed!

Maar zeker ook kleinere wijkevenementen kunnen bijdragen aan de sociale cohesie binnen een wijk. Om deze kleinere initiatieven toch een kans te geven op subsidie stelt Lokaal sterk voor om nu nog geen verdeelsleutel voor evenementensubsidies aan te brengen, maar nut en noodzaak eerst te bespreken in de raad. Wij dienen hier tezamen met D66 een motie voor in. D66 zal deze straks inbrengen.

Onderwijs en werk

Met het nieuwe Integrale Huisvestingsplan heeft de Raad al ingezet op duurzame, gezonde en toekomstbestendige scholen. Met dank aan de wethouder hiervoor!

Zoals u van Lokaal sterk gewend bent blijven wij aandacht vragen voor een goede koppeling tussen opleiding en werk, met namen voor VMBO en MBO 1 en 2. De doorontwikkeling van het Food Techpark zal voor veel kansen zorgen op dit gebied. Een goede samenwerking en afstemming tussen onderwijs, ondernemers, maar zeker ook de gemeente is hierbij van essentieel belang.

We ondersteunen ook van harte de preventieve inzet om schooluitval te voorkomen.

Sport

Sport is een belangrijke vorm om een sociaal isolement te voorkomen en daar heeft dit college goede stappen in gezet. Lokaal sterk is erg positief over de voetbalvisie en sport- en beleefcampus de Braak. Door gebruik te maken van de mogelijkheden die voorhanden waren, worden grote problemen opgelost.

Tot sloT voorzitter,

Lokaal sterk heeft zich de afgelopen jaren positief kritisch opgesteld en daar waar nodig hebben wij ons nadrukkelijk laten horen.

Dit blijven wIj ook zo doen.

Het college presenteert een sluitende begroting en dat is goed.

Wij danken de betrokken ambtenaren die dit mogelijk maken. Voor hen blijft het belangrijk dat de ingezette reorganisatie goed wordt afgerond, zodat er een werkklimaat ontstaat waarin zij graag voor de gemeente Helmond willen werken.

klik hier voor de pfd (print) versie: Lokaal sterk bijdrage begroting 2018