Welkom op onze site

18-06-2024 Voorjaarsnota 2024

oorzitter, collega raadsleden, toehoorders op de publieke tribune en thuis via de livestream,

Met deze voorjaarsnota zetten we de piketpalen voor de begroting 2024.

Nog steeds leven we in een wereld waar veel onrust is. De oorlog in Oekraïne is helaas nog niet voorbij, het probleem met de vele asielzoekers nog niet opgelost. Op de energiemarkt is iets meer rust maar ook deze crisis is nog niet voorbij. Ook zijn er nog naweeën van de corona pandemie. En zo zijn er nog veel meer zaken die onze leefomgeving aangaan. We gaan er in Helmond nog steeds voor dat iedereen kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Daarvoor hebben we een gezonde en robuuste organisatie nodig..
Brede Welvaart is het fundament waarop we verder gaan, en brede welvaart is meer dan materiële welvaart en economische …….

 

18-06-2024 Motie: Scootmobiel Cursus

De raad van de gemeente Helmond, in openbare vergadering bijeen op 18 juni 2024,

Overwegende dat:

 • In Helmond het gebruik van scootmobielen toeneemt;
 • De meeste gebruikers zijn ouderen en door vergrijzing zullen dat er steeds meer worden;

 

Constaterende dat:

 • Het bedienen en besturen van een scootmobiel wezenlijk anders is dan het rijden op een fiets, brommer of in een auto.
 • Het Verkeersplatform Helmond het verstandig zou vinden als ouderen niet meer ‘na een kwartiertje uitleg’ een scootmobiel meekrijgen;
 • Er dus voor gebruikers een groter risico is in het verkeer zowel voor hen zelf als voor de overige verkeersdeelnemers en daarvoor zou er eigenlijk een paar keer per jaar een cursus moeten zijn;

Verzoekt het college:

 • Om te onderzoeken of er een mogelijkheid is om een scootmobiel cursus aan te bieden.
 • Met de uitkomst van dit onderzoek de gemeenteraad te informeren en betrekken.
 • De financiële consequenties in beeld te brengen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Lokaal sterk. Anja Spierings.  50 Plus. Frans Mol. CDA. Pieter Vervoort. GroenLinks. Jeanette Hendriks.  DENK. Omar Fkihi

18-06-2024 Motie: Beter Bereikbaar App/ Binnenstad bereikbaar applicatie

De raad van de gemeente Helmond, in openbare vergadering bijeen op 18 juni 2024,

Overwegende dat;

 • Er veel extra woningen nodig zijn;
 • Daarom er de komende jaren veel gebouwd wordt; mooi
 • De bouwopgave enorm is;

Constaterende dat:

 • Er zo’n 15000 woningen nodig zijn tot 2040;
 • Eindhoven een Woningbouwkaart heeft ontwikkeld voor een actueel overzicht van alle woningbouwprojecten;
 • Actuele informatie stads breed in het belang is voor onze inwoners dit mede met het oog op de grote vraag naar woningen;

Verzoekt het college:

 • Om te onderzoeken of een interactieve woningbouwkaart voor de hele gemeente Helmond ontwikkelt kan worden met alle projecten die in studie, in voorbereiding of in aanbouw zijn.
 • de financiële consequenties in beeld te brengen

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Lokaal sterk    Cor v.d. Burgt    SP. Lonneke Maráczi. Forum voor Democratie. Patty Spoek. CDA. Pieter Vervoort. D66. Jochem v.d.Bogaard. GroenLinks. Jeannette Hendriks. PvdA. Annegien Wijnands.  Helder Helmond. Martijn Rieter. DENK. Omar Fkihi. Mî Hellemonders. Herbie Guldenaar.

18-06-2024 Motie: Woningbouwkaart

De raad van de gemeente Helmond, in openbare vergadering bijeen op 18 juni 2024,

Overwegende dat;

 • Er veel extra woningen nodig zijn;
 • Daarom er de komende jaren veel gebouwd wordt; mooi
 • De bouwopgave enorm is;

Constaterende dat:

 • Er zo’n 15000 woningen nodig zijn tot 2040;
 • Eindhoven een Woningbouwkaart heeft ontwikkeld voor een actueel overzicht van alle woningbouwprojecten;
 • Actuele informatie stads breed in het belang is voor onze inwoners dit mede met het oog op de grote vraag naar woningen;

Verzoekt het college:

 • Om te onderzoeken of een interactieve woningbouwkaart voor de hele gemeente Helmond ontwikkelt kan worden met alle projecten die in studie, in voorbereiding of in aanbouw zijn.
 • de financiële consequenties in beeld te brengen

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Lokaal sterk  Cor v.d. Burgt. SP. Lonneke Maráczi. Forum voor Democratie. Patty Spoek. CDA. Pieter Vervoort.    D66. Jochem v.d.Bogaard.  GroenLinks. Jeannette Hendriks. PvdA. Annegien Wijnands. Helder Helmond. Martijn Rieter. DENK. Omar Fkihi. Mî Hellemonders. Herbie Guldenaar.

05-01-2024 Uitreiking donaties tijdens onze nieuwjaarsreceptie.

Tijdens onze nieuwjaarsreceptie hebben wij donaties uitgereikt aan BeBizzy Helmond en Caritas 0492.
Beide ontvingen een cheque van € 250,00.

07-11-2023 Blanksma stopt per 1 november 2024 stopt als burgemeester van onze stad.

Vandaag heeft burgemeester Blanksma aangekondigd dat ze per 1 november 2024 stopt als burgemeester van onze stad. Ze is dan 2 periodes zijnde 12 jaar onze burgemeester geweest. Lokaal sterk dankt haar voor haar tomeloze inzet voor onze stad en al haar inwoners.

07-11-2023 Begroting 2024

Voorzitter, collega raadsleden, toehoorders op de publieke tribune en thuis via de livestream.

Voor ons ligt de begroting 2024-2027 van onze gemeente. Dit is de eerste in een nieuwe opzet. Het is even wennen maar het is een fijn leesbaar document geworden. Complimenten.

Voorzitter er speelt veel in de wereld om ons heen wat effect heeft op ons leven. Oorlogen, crisissen en daardoor steeds hogere prijzen voor alles wat wij nodig hebben in ons leven. We streven als stad nog steeds de brede welvaart na.

En hoewel Helmond er financieel nog steeds goed voor staat komen er jaren waarin dat mogelijk gaat veranderen.

Wij zijn verheugd dat onze motie inzake de voucher voor minima voor vergoeding bij dierenartskosten, vorig jaar tijdens de begroting ingediend, nu als beleidsintensivering is meegenomen. Dit zal veel mensen helpen.

We zien dat er in deze begroting een betere balans is tussen willen en kunnen.

Door rekening te houden met onze ambtelijke organisatie welke nog steeds niet op volle sterkte is, is het verstandig de  lopende projecten eerst  tot een goed einde te brengen.

Het is nodig om ruimte te houden om daar waar zich nieuwe ontwikkelingen en kansen aandienen  tijdig  hier op te kunnen anticiperen.

De sport-en beweegnota heeft meer……….

07-11-2023 Amendement behorende bij raadsvoorstel 081 (begroting 2024)  Voorbereidingskrediet herontwikkeling sportpark Mierlo-Hout.

De gemeenteraad van Helmond bijeen op 07 november 2023

 Overwegende dat: 

 • Dat in de begroting 2024 (raadsvoorstel 081) op pagina 25 onder nieuwbeleid de herontwikkeling sportaccommodatie Mierlo-Hout genoemd wordt.
 • Dat voor dit nieuwe beleid geen bedragen zijn opgenomen voor 2024 en voor de jaren daarna alleen een PM post wordt genoemd.
 • Voor dit nieuwe beleid er minimaal een voorbereidingskrediet dient te worden opgenomen om de voortgang te waarborgen.

 Besluit: 

 • In 2024 een tijdelijk voorbereidingskrediet van € 150.000,00 te voteren voor herontwikkeling sportaccommodatie Mierlo-Hout.
 • Dit op pagina 25 in het investeringsprogramma van de begroting aan te passen.
 • Na afronding van de voorbereiding de gemaakte kosten inbrengen in het totaal beschikbaar te stellen krediet voor sportpark Mierlo-Hout.       

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Lokaal sterk                                       CDA Helmond                   D66 Helmond

Anja Spierings                                   John v.d. Kant                   Jochem van den Bogaard

12-09-2023 Onze bijdrage inzake mobiliteitsvisie 2040

In de bijdrage van Lokaal sterk tijdens de Opiniecommissie 30-05-2023 Mobiliteitsvisie hebben wij een aantal hoofdzaken meegegeven om onze stad en centrum leefbaar te houden maar ook bereikbaar. Fijn om deze terug te zien in deze aangepaste Mobiliteitsvisie 2040.

Vooral waar het ons ging om de volgordelijkheid met als belangrijkste boodschap, gooi geen oude schoenen weg voor we nieuwe hebben. Goed om ook vanavond te zien dat insprekers(ondernemers) kritisch zijn maar tegelijkertijd denken in oplossingen en de verbinding blijven zoeken.

In deze visie zien we ook het participatie traject terug. Goed om te zien dat er veel reacties van inwoners en ondernemers zijn die mee willen denken in oplossingen. 135 aandachtspunten voor uitwerking …………..

06-07-2023 Voorjaarsnota 2023

Voorzitter, collega raadsleden, toehoorders op de publieke tribune en thuis via de livestream,

Met deze voorjaarsnota zetten we de piketpalen voor de begroting 2024.

Nog steeds leven we in een wereld waar veel onrust is. De oorlog in Oekraïne is helaas nog niet voorbij, het probleem met de vele asielzoekers nog niet opgelost. Op de energiemarkt is iets meer rust maar ook deze crisis is nog niet voorbij. Ook zijn er nog naweeën van de corona pandemie. En zo zijn er nog veel meer zaken die onze leefomgeving aangaan. We gaan er in Helmond nog steeds voor dat iedereen kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Daarvoor hebben we een gezonde en robuuste organisatie nodig.. 
Brede Welvaart is het fundament waarop we verder gaan, en brede welvaart is meer dan materiële welvaart en economische groei. Het gaat over kwaliteit van leven in al zijn facetten. Bestaanszekerheid voor al onze inwoners. Dat is een belangrijk gegeven voor Lokaal sterk. Gelukkig staat onze stad er financieel goed voor en dat willen we graag zo houden. Een groot gevaar schuilt er in de enorme inflatie.

Een ontwikkeling die we als gemeente niet moeten aanwakkeren. Lokaal sterk is dan ook zoals in 2023, voor een terughoudende en incidenteel aangepaste indexering van de lasten voor onze inwoners! Zoals o.a. OZB. Omdat ook….

30-05-2023 Opiniecommissie Mobiliteitsvisie

ank aan de insprekers van vanavond die verbinding en oplossingen zochten. De Mobiliteitsvisie heeft al veel uiteenlopende reacties opgeleverd. Vandaag zijn wij aan zet om in deze opiniecommissie een reactie te geven en aan te geven wat er nodig is om ons centrum niet alleen leefbaar te houden maar ook bereikbaar! Daar is de juiste volgordelijkheid voor nodig. Gooi geen oude schoenen weg voor we nieuwe hebben! We zoeken de juiste volgorde die we samen met onze inwoners en ondernemers moeten afstemmen om de juiste beslissingen te nemen die goed zijn voor de stad. Helmond zal eerst de alternatieven zoals het ov en de fietspaden  op orde moeten hebben voordat het zin heeft automobilisten te stimuleren nog eens goed te kijken welke verplaatsingen echt niet zonder auto kunnen. 

Om dit te bereiken wil Lokaal sterk….. 

18 april 2023 Agendapunt huishoudelijke ondersteuning tijdens commissievergadering

Op 18 april stond de opiniecommissie toekomstige beleid Huishoudelijke Ondersteuning op de agendaOp 22 september 2022 heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald dat het beleid van de gemeente Helmond voor Huishoudelijke Ondersteuning (HO) niet voldoet aan de huidige wetgeving.  Resultaat gericht indiceren zou dan ook in strijd zijn met de wet. Gemeente Helmond had hierop eerder ingezet omdat landelijk beleid zou worden aangepast door toenmalig minister H. de Jonge. Dit is niet het geval.

Daarom wil Helmond toch de aanpassing doen in de verordening. Gisteren heeft Lokaal sterk dan ook aangegeven dat het belangrijk is om de gerechtelijke uitspraak te volgen. En dus over te stappen naar uren indicaties zoals de wet ook voorschrijft.

17 april 2023 bij Lokaal sterk op de koffie.

Samen sterk in de wijk!

Op 17 april is de lokale partij Lokaal sterk te vinden in wijkcentrum de Boerderij.
Harmoniestraat 105, Helmond Noord

U bent die avond van 19.00 tot 21.00 van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie of thee met ons in gesprek te gaan. Alles wat u als inwoner bezighoudt in uw eigen omgeving bespreken wij graag met u. Zien we U daar? Samen sterk in de wijk, tot dan!

8 april 2023 Opening Tienerhuis Skatepark Urban Playground Brouwhuis.

Harrie van Dijk en Jeroen Lenssen waren aanwezig bij de opening van Tienerhuis Skatepark Urban Playground 2.0.
In het gebouw is een prachtige upgrade uitgevoerd naar een nieuw Urban Sports tienerhuis.
Gedragen door vrijwilligers die zich inzetten om de jeugd een mooie plek te geven in Brouwhuis.

21 Maart stond een opiniërende bespreking aandachtspunten vluchtelingen Helmond op de agenda.

Op dinsdag 21 Maart stond een opiniërende bespreking aandachtspunten vluchtelingen Helmond op de agenda. Met de spreidingswet van VVD secretaris E. Van de Burg op komst wil Helmond graag de eigen regie houden. Bij het aantal asielzoekers voldoen we nog niet. Het aantal Oekraïners en statushouders ligt wel op koers.

Lokaal sterk heeft vragen gesteld naar de wijze van opvang aangezien de omliggende gemeente kleinere aantallen dienen te huisvesten. En het COA liever over grotere locaties beschikt gezien het personeel wat benodigd is. Wel hebben we het belang van samen in de regio oplossen benadrukt. Ook hebben we aan de wethouder gevraagd hoe het zit met mogelijkheden in werk. Mogen deze mensen werken ? Locatie Gulbergen kwam ook ter sprake. Waar Nuenen aan zet is. Ook heeft Lokaal sterk benadrukt om Brouwhuis niet nog verder onder druk te zetten.

15 februari 2023 bij Lokaal sterk op de koffie.

Kom ook op de koffie bij Lokaal sterk op woensdag 15 februari 2023 in wijkhuis de Brem aan het Rijpelplein 1 in de Rijpelberg.

U bent welkom tussen 19.00 en 21.00 uur. Wij praten graag met u over alles wat u bezig houdt in uw eigen omgeving.

Dus graag tot ziens.

27 januari 2023 vragen en antwoorden die gesteld zijn aan het college over het leerlingenvervoer in Helmond.

Lokaal sterk heeft samen met Helder Helmond vragen gesteld over het leerlingenvervoer. 

Klik hier en lees de vragen en antwoorden …

15 maart 2023 verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen.

De gemeente Helmond wil dat er zoveel mogelijk inwoners kunnen stemmen. Dus is er Gratis vervoer naar stembus voor inwoners van gemeente Helmond met een beperking en een extra toegankelijk stembureau in de Bibilotheek.

Klik hier en lees verder…

15 Januari 2023 Nieuwjaarsreceptie van Lokaal sterk met een hapje.

Op 15 Januari met de leden van Lokaal sterk een gezellige nieuwjaarsreceptie gehad met een hapje en een drankje bij Chinees Blauwe Lotus in Brouwhuis.

09 Januari 2023 Nieuwjaarsreceptie Gemeente Helmond

23 September 2022

Harrie van Dijk en Jeroen Lenssen aanwezig op de werkconferentie ervaringsdeskundigheid.. samen kom je verder op uitnodiging van ORO.

Augustus 2022

In juni presenteerden het nieuwe college het ambitieakkoord ‘Een sterker Helmond voor iedereen’. In dit akkoord staan de plannen van het college voor de komende vier jaar. De komende tijd stellen we iedere week een wethouder aan je voor die zich inzet voor onze stad. Deze week is dat (Harrie van Dijk. Wethouder Sport, Wmo, Inclusie en Personeel & Organisatie). Benieuwd naar de inhoud van het ambitieakkoord? 

Klik hier en bekijk dan de infographic of lees het volledige ambitieakkoord ‘??? ??????? ??????? ???? ????????’ via helmond.nl/ambitieakkoord

Maart 2022

BuitensHuis gaat in aanloop naar de Helmondse gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 in gesprek met alle lijsttrekkers. Arnold Otten ontmoet Harrie van Dijk en zoekt naar de mens achter de politicus. Wat heeft Harrie van Dijk op De Braak te zoeken en waarom weigerde hij zijn diploma in ontvangst te nemen? Hoe ziet hij zichzelf na de verkiezingen terugkeren in de lokale politiek? En met wie fietst hij regelmatig de stad rond? Dat en nog veel meer in dit tv-portret van Harrie van Dijk lijsttrekker Lokaal sterk.