Welkom op onze site

07-11-2023 Blanksma stopt per 1 november 2024 stopt als burgemeester van onze stad.

Vandaag heeft burgemeester Blanksma aangekondigd dat ze per 1 november 2024 stopt als burgemeester van onze stad. Ze is dan 2 periodes zijnde 12 jaar onze burgemeester geweest. Lokaal sterk dankt haar voor haar tomeloze inzet voor onze stad en al haar inwoners.

07-11-2023 Begroting 2024

 Voorzitter, collega raadsleden, toehoorders op de publieke tribune en thuis via de livestream.

Voor ons ligt de begroting 2024-2027 van onze gemeente. Dit is de eerste in een nieuwe opzet. Het is even wennen maar het is een fijn leesbaar document geworden. Complimenten.

Voorzitter er speelt veel in de wereld om ons heen wat effect heeft op ons leven. Oorlogen, crisissen en daardoor steeds hogere prijzen voor alles wat wij nodig hebben in ons leven. We streven als stad nog steeds de brede welvaart na.

En hoewel Helmond er financieel nog steeds goed voor staat komen er jaren waarin dat mogelijk gaat veranderen.

Wij zijn verheugd dat onze motie inzake de voucher voor minima voor vergoeding bij dierenartskosten, vorig jaar tijdens de begroting ingediend, nu als beleidsintensivering is meegenomen. Dit zal veel mensen helpen.

We zien dat er in deze begroting een betere balans is tussen willen en kunnen.

Door rekening te houden met onze ambtelijke organisatie welke nog steeds niet op volle sterkte is, is het verstandig de  lopende projecten eerst tot een goed einde te brengen.

Het is nodig om ruimte te houden om daar waar zich nieuwe ontwikkelingen en kansen aandienen  tijdig  hier op te kunnen anticiperen.

De sport-en beweegnota heeft meer handen en voeten gekregen. Het is goed te zien dat er veel wordt gedaan aan het ondersteunen van verenigingen. Hierbij is de inzet van JIBB+ van zeer grote waarde.

We zien dat het zwembad nagenoeg klaar is en dat er voortvarend wordt gewerkt bij Sport en beleefcampus de Braak. Kunt u al iets zeggen over het gebiedsontwikkelplan voor fase 2b van deze campus?

Tijdens de voorjaarsnota is er gesproken over een Quick scan inzake de sportaccommodaties. Wethouder hoe staat het met dit onderzoek?

Voor de ontwikkeling van sportaccommodatie Mierlo-hout is geen bedrag opgenomen in 2024 en het is in de jaren daarna een PM post. Zoals wij begrepen hebben stopt na 2024 de BOSA regeling ( bouw en onderhoudskosten van sportaccommodaties). Dit plan leent zich prima om voor deze subsidie in aanmerking te komen. Dat zou een mooie aanvulling kunnen zijn. Wij dienen  een amendement in voor een voorbereidingskrediet voor deze ontwikkeling.( samen met…….)

Vorig jaar hebben wij gevraagd of door verenigingen en andere non-profit organisaties kon worden meegelift op de energiecontracten welke de gemeente afsluit voor haar gebouwen. Is daar al iets van bekend? 

We hebben begrepen dat er volop werk wordt gemaakt van de verduurzaming van de verenigingsaccommodaties.

Dat is fijn.

Fijn dat er voor verenigingsondersteuning een duidelijk lokaal aanspreekpunt komt voor de wensen en hulpvragen van onze sportaanbieders.

Voorzitter bouwen!  Dat is nog steeds een belangrijk gegeven.  Er is zo’n grote vraag naar woningen dat we moeten kijken hoe we zo snel mogelijk aan deze vraag kunnen voldoen.

We begrijpen dat het college eraan werkt om een woonfonds in het leven te roepen. Asml heeft dat  voornemen eveneens en andere bedrijven gaan mogelijk meedoen. Dit allemaal vooruitlopend op het Brainport betaalbaar wonen fonds.  Is het een idee om hier mee te gaan samenwerken?

Hiermee kun je de woningbouw een impuls geven.

Er is grote behoefte aan woningen voor de inwoners in onze stad en bedrijven is er veel aan gelegen dat huidige en toekomstige werknemers goed kunnen wonen.

We spreken binnenkort met elkaar over BSD (Brainport Smart District). Voorzitter als de vraag en middelen er niet zijn om de wijk af te ronden,  dan komt er ruimte beschikbaar voor andere vormen van  woningbouw. De vraag naar grondgebonden woningen voor gezinnen kan daar ingevuld worden zodat we op de locaties in het centrum de hoogte in kunnen. Ook hofjes met bijvoorbeeld zorgconcepten zullen in de toekomst van belang zijn. We moeten immers steeds langer thuis wonen en in zulke hofjes kunnen mensen elkaar helpen.

Maak van Brandevoort 2 een innovatieve wijk waar voor alle vormen van wonen ruimte is.

Uiteraard dienen er betaalbare woningen te komen voor de diverse doelgroepen.(jongeren en ouderen)

Sociale- en midden huur en sociale koopwoningen.

Maar voorzitter als we zien dat de Nationale hypotheek garantie met energiebesparende maatregelen € 429.300,00 is dan begrijpen wij dat dit voor veel inwoners niet is weggelegd. Even omrekenen naar onze oude gulden is dat bijna 1 miljoen gulden. Dat klinkt niet als sociaal…..

Dus nogmaals de nadruk op betaalbare koopwoningen. Hopelijk worden de middelen voor een  provinciale Flexpool 2.0  toegekend zodat er extra capaciteit komt voor de woningbouwversnelling.

Wat betreft de bedrijventerreinen kijken we naar de ontwikkeling van Varenschut. Voor het regionale bedrijventerrein is de keuze gevallen op Lungendonk.

Een deel van Lungendonk is Helmonds grondgebied. Daar gaan we zelf over! Maar waar het gaat over het grootste deel dat in de gemeente Someren valt , moeten we wel goed kijken wat voor bedrijven er daar gaan komen. We willen geen overlast voor de omwonenden. Voor ons betekend dat: inzetten om innovatieve bedrijven naar hier te halen.

Het MKB is en blijft voor onze stad van belang en verdienen onze steun. Het grootste deel van onze inwoners werkt bij een MKB bedrijf. Ook hier zien we dat veel bedrijven het moeilijk hebben nu zij moeten gaan betalen voor zaken die in de corona tijd tijdelijk zijn opgeschort. Daar maken we ons zorgen over. Ook voor hen moeten we kijken wat we kunnen doen om hun werkgelegenheid overeind te houden.

Door het centrum, de wijkwinkelcentra te versterken middels onder andere een nieuw detailhandelsbeleid, helpen we ook de kleine MKB bedrijven die daar zitten.

In de voorjaarsnota noemde we het al. Ons openbaar groen. Misschien moeten de beeldkwaliteitsplannen welke later nog eens in assets afgebeeld zijn, worden herzien. We zien dat in veel wijken vooral het onderhoud te kort schiet. Buiten dat het er niet uitziet komt onder andere de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op diverse plaatsen in het geding. Maar bovenal de algehele veiligheid.

De ene wijk is de andere niet. In oudere wijken heeft veel groen zijn beste tijd gehad. Is dat in kaart gebracht zodat het tijdig vervangen kan worden? Blijkbaar wordt het groen in veel wijken niet door een bedrijf bijgehouden maar door meerdere. Ook hierdoor gaan zaken niet goed daar elk bedrijf op zijn eigen manier werkt. Graag voor de toekomstige aanbestedingen kijken of dit niet beter geregeld kan worden per wijk. Tevens vragen wij aandacht voor de bestrijding van ongedierte daar dit ook een steeds groter probleem wordt.

Voorzitter ook zorg en welzijn vragen de komende jaren veel van ons als gemeente. Het aantal 65 plussers neemt toe en er is een grote krapte op de arbeidsmarkt. Mensen blijven langer zelfstandig wonen maar hun zorgvraag zal toenemen. Hopelijk lukt het ons om de problemen en zorgvragen voor te zijn door een vroegtijdige aanpak.

Goed te lezen dat we inzetten op gezond en actief leven waarin ook de basisvaardigheden, onderwijskansen en bestaanszekerheid een grote rol spelen.

We moeten zorgen dat onze kwetsbare inwoners en inwoners die zichzelf niet kunnen redden er van verzekerd zijn dat ze geholpen worden. Goed dat er een Time-out voorziening komt voor mensen met onbegrepen gedrag.

Ook vragen wij aandacht voor al onze vrijwilligers. We noemen ze nog steeds het cement van onze samenleving maar ook hier staat veel druk op. Doordat er op veel plaatsen te weinig medewerkers zijn wordt ook de druk op deze vrijwilligers en de mantelzorgers steeds groter. Zij worden zo overvraagd dat het bijna niet te doen is met en een baan en een gezin.

Goed dat we met de uitvoeringspartners een tweetal centrale thema’s gaan uitwerken en uitvoeren voor onze jeugd. De beste vroege start en taal centraal. Beide kunnen goede kansen bieden voor de jeugd.  Want achterstanden opgelopen aan het begin van je leven kun je later moeilijk inhalen.

Het intensiveren van de Helmondse educatieve agenda om gelijke kansen van jeugdigen te versterken vinden wij een goede zaak.

Lokaal sterk vindt het ook belangrijk dat onze inwoners  bestaans- en inkomenszekerheid hebben. We moeten er voor zorgen dat werken loont en dat iedereen die kan aan het werk is of participeert in de samenlevering. Wij vragen aandacht voor de afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven want er zijn veel vacatures maar ook veel mismatches. Daar waar mogelijk moeten we inzetten op omscholing zodat vraag en aanbod op gelijke hoogte gaan komen.

Voorzitter veiligheid is een groot goed. Als stad doen we al heel veel om de veiligheid van onze inwoners te borgen. We zien dat er weer veel buurtpreventie teams  actief zijn. Onze inwoners missen de contacten met wijkagenten en wijk-handhavers. Een veel gehoorde klacht is dat men hen niet kan bereiken. Misschien is een wijkspreekuur voor de handhavers wel een optie?

Gelukkig hebben we wat meer geld uitgetrokken voor het thema veiligheid maar we moeten deze middelen verdelen over vele zaken die spelen. De ondermijnende criminaliteit, cybercriminaliteit, overlast in het algemeen zijn allemaal zaken die belangrijk zijn om aan te pakken. Wij kijken uit naar het uitvoeringsplan Integrale Veiligheid.

Voorzitter wij zijn voor zo min mogelijk lastenverzwaringen voor onze inwoners.

Gezien de heel hoge inflatie is het fijn te lezen dat we de systematiek van indexeren hebben aangepast waardoor de percentages binnen de perken zijn gebleven.

Voorzitter zoals in het begin al gezegd. We zien een sluitende begroting voor 2024 en 2025 en daar ze we blij om. Echter maken we ons wel zorgen over de jaren 2026 en 2027. Als er veel minder middelen naar ons toekomen wordt het een heel grote uitdaging om alle structurele zaken overeind te houden. Hopelijk komt het rijk tot bezinning.

Tot slot voorzitter wensen wij het college en de ambtelijke organisatie veel succes met het uitvoeren van alle plannen.

07-11-2023 Amendement behorende bij raadsvoorstel 081 (begroting 2024)  Voorbereidingskrediet herontwikkeling sportpark Mierlo-Hout.

De gemeenteraad van Helmond bijeen op 07 november 2023

 Overwegende dat: 

  • Dat in de begroting 2024 (raadsvoorstel 081) op pagina 25 onder nieuwbeleid de herontwikkeling sportaccommodatie Mierlo-Hout genoemd wordt.
  • Dat voor dit nieuwe beleid geen bedragen zijn opgenomen voor 2024 en voor de jaren daarna alleen een PM post wordt genoemd.
  • Voor dit nieuwe beleid er minimaal een voorbereidingskrediet dient te worden opgenomen om de voortgang te waarborgen.

 Besluit: 

  • In 2024 een tijdelijk voorbereidingskrediet van € 150.000,00 te voteren voor herontwikkeling sportaccommodatie Mierlo-Hout.
  • Dit op pagina 25 in het investeringsprogramma van de begroting aan te passen.
  • Na afronding van de voorbereiding de gemaakte kosten inbrengen in het totaal beschikbaar te stellen krediet voor sportpark Mierlo-Hout.       

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Lokaal sterk                                       CDA Helmond                   D66 Helmond

Anja Spierings                                   John v.d. Kant                   Jochem van den Bogaard

12-09-2023 Onze bijdrage inzake mobiliteitsvisie 2040

In de bijdrage van Lokaal sterk tijdens de Opiniecommissie 30-05-2023 Mobiliteitsvisie hebben wij een aantal hoofdzaken meegegeven om onze stad en centrum leefbaar te houden maar ook bereikbaar. Fijn om deze terug te zien in deze aangepaste Mobiliteitsvisie 2040.

Vooral waar het ons ging om de volgordelijkheid met als belangrijkste boodschap, gooi geen oude schoenen weg voor we nieuwe hebben. Goed om ook vanavond te zien dat insprekers(ondernemers) kritisch zijn maar tegelijkertijd denken in oplossingen en de verbinding blijven zoeken.

In deze visie zien we ook het participatie traject terug. Goed om te zien dat er veel reacties van inwoners en ondernemers zijn die mee willen denken in oplossingen. 135 aandachtspunten voor uitwerking …………..

06-07-2023 Voorjaarsnota 2023

Voorzitter, collega raadsleden, toehoorders op de publieke tribune en thuis via de livestream,

Met deze voorjaarsnota zetten we de piketpalen voor de begroting 2024.

Nog steeds leven we in een wereld waar veel onrust is. De oorlog in Oekraïne is helaas nog niet voorbij, het probleem met de vele asielzoekers nog niet opgelost. Op de energiemarkt is iets meer rust maar ook deze crisis is nog niet voorbij. Ook zijn er nog naweeën van de corona pandemie. En zo zijn er nog veel meer zaken die onze leefomgeving aangaan. We gaan er in Helmond nog steeds voor dat iedereen kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Daarvoor hebben we een gezonde en robuuste organisatie nodig.. 
Brede Welvaart is het fundament waarop we verder gaan, en brede welvaart is meer dan materiële welvaart en economische groei. Het gaat over kwaliteit van leven in al zijn facetten. Bestaanszekerheid voor al onze inwoners. Dat is een belangrijk gegeven voor Lokaal sterk. Gelukkig staat onze stad er financieel goed voor en dat willen we graag zo houden. Een groot gevaar schuilt er in de enorme inflatie.

Een ontwikkeling die we als gemeente niet moeten aanwakkeren. Lokaal sterk is dan ook zoals in 2023, voor een terughoudende en incidenteel aangepaste indexering van de lasten voor onze inwoners! Zoals o.a. OZB. Omdat ook….

30-05-2023 Opiniecommissie Mobiliteitsvisie

ank aan de insprekers van vanavond die verbinding en oplossingen zochten. De Mobiliteitsvisie heeft al veel uiteenlopende reacties opgeleverd. Vandaag zijn wij aan zet om in deze opiniecommissie een reactie te geven en aan te geven wat er nodig is om ons centrum niet alleen leefbaar te houden maar ook bereikbaar! Daar is de juiste volgordelijkheid voor nodig. Gooi geen oude schoenen weg voor we nieuwe hebben! We zoeken de juiste volgorde die we samen met onze inwoners en ondernemers moeten afstemmen om de juiste beslissingen te nemen die goed zijn voor de stad. Helmond zal eerst de alternatieven zoals het ov en de fietspaden  op orde moeten hebben voordat het zin heeft automobilisten te stimuleren nog eens goed te kijken welke verplaatsingen echt niet zonder auto kunnen. 

Om dit te bereiken wil Lokaal sterk….. 

18 april 2023 Agendapunt huishoudelijke ondersteuning tijdens commissievergadering

Op 18 april stond de opiniecommissie toekomstige beleid Huishoudelijke Ondersteuning op de agendaOp 22 september 2022 heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald dat het beleid van de gemeente Helmond voor Huishoudelijke Ondersteuning (HO) niet voldoet aan de huidige wetgeving.  Resultaat gericht indiceren zou dan ook in strijd zijn met de wet. Gemeente Helmond had hierop eerder ingezet omdat landelijk beleid zou worden aangepast door toenmalig minister H. de Jonge. Dit is niet het geval.

Daarom wil Helmond toch de aanpassing doen in de verordening. Gisteren heeft Lokaal sterk dan ook aangegeven dat het belangrijk is om de gerechtelijke uitspraak te volgen. En dus over te stappen naar uren indicaties zoals de wet ook voorschrijft.

17 april 2023 bij Lokaal sterk op de koffie.

Samen sterk in de wijk!

Op 17 april is de lokale partij Lokaal sterk te vinden in wijkcentrum de Boerderij.
Harmoniestraat 105, Helmond Noord

U bent die avond van 19.00 tot 21.00 van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie of thee met ons in gesprek te gaan. Alles wat u als inwoner bezighoudt in uw eigen omgeving bespreken wij graag met u. Zien we U daar? Samen sterk in de wijk, tot dan!

8 april 2023 Opening Tienerhuis Skatepark Urban Playground Brouwhuis.

Harrie van Dijk en Jeroen Lenssen waren aanwezig bij de opening van Tienerhuis Skatepark Urban Playground 2.0.
In het gebouw is een prachtige upgrade uitgevoerd naar een nieuw Urban Sports tienerhuis.
Gedragen door vrijwilligers die zich inzetten om de jeugd een mooie plek te geven in Brouwhuis.

21 Maart stond een opiniërende bespreking aandachtspunten vluchtelingen Helmond op de agenda.

Op dinsdag 21 Maart stond een opiniërende bespreking aandachtspunten vluchtelingen Helmond op de agenda. Met de spreidingswet van VVD secretaris E. Van de Burg op komst wil Helmond graag de eigen regie houden. Bij het aantal asielzoekers voldoen we nog niet. Het aantal Oekraïners en statushouders ligt wel op koers.

Lokaal sterk heeft vragen gesteld naar de wijze van opvang aangezien de omliggende gemeente kleinere aantallen dienen te huisvesten. En het COA liever over grotere locaties beschikt gezien het personeel wat benodigd is. Wel hebben we het belang van samen in de regio oplossen benadrukt. Ook hebben we aan de wethouder gevraagd hoe het zit met mogelijkheden in werk. Mogen deze mensen werken ? Locatie Gulbergen kwam ook ter sprake. Waar Nuenen aan zet is. Ook heeft Lokaal sterk benadrukt om Brouwhuis niet nog verder onder druk te zetten.

15 februari 2023 bij Lokaal sterk op de koffie.

Kom ook op de koffie bij Lokaal sterk op woensdag 15 februari 2023 in wijkhuis de Brem aan het Rijpelplein 1 in de Rijpelberg.

U bent welkom tussen 19.00 en 21.00 uur. Wij praten graag met u over alles wat u bezig houdt in uw eigen omgeving.

Dus graag tot ziens.

27 januari 2023 vragen en antwoorden die gesteld zijn aan het college over het leerlingenvervoer in Helmond.

Lokaal sterk heeft samen met Helder Helmond vragen gesteld over het leerlingenvervoer. 

Klik hier en lees de vragen en antwoorden …

15 maart 2023 verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen.

De gemeente Helmond wil dat er zoveel mogelijk inwoners kunnen stemmen. Dus is er Gratis vervoer naar stembus voor inwoners van gemeente Helmond met een beperking en een extra toegankelijk stembureau in de Bibilotheek.

Klik hier en lees verder…

15 Januari 2023 Nieuwjaarsreceptie van Lokaal sterk met een hapje.

Op 15 Januari met de leden van Lokaal sterk een gezellige nieuwjaarsreceptie gehad met een hapje en een drankje bij Chinees Blauwe Lotus in Brouwhuis.

09 Januari 2023 Nieuwjaarsreceptie Gemeente Helmond

23 September 2022

Harrie van Dijk en Jeroen Lenssen aanwezig op de werkconferentie ervaringsdeskundigheid.. samen kom je verder op uitnodiging van ORO.

Augustus 2022

In juni presenteerden het nieuwe college het ambitieakkoord ‘Een sterker Helmond voor iedereen’. In dit akkoord staan de plannen van het college voor de komende vier jaar. De komende tijd stellen we iedere week een wethouder aan je voor die zich inzet voor onze stad. Deze week is dat (Harrie van Dijk. Wethouder Sport, Wmo, Inclusie en Personeel & Organisatie). Benieuwd naar de inhoud van het ambitieakkoord? 

Klik hier en bekijk dan de infographic of lees het volledige ambitieakkoord ‘??? ??????? ??????? ???? ????????’ via helmond.nl/ambitieakkoord

Maart 2022

BuitensHuis gaat in aanloop naar de Helmondse gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 in gesprek met alle lijsttrekkers. Arnold Otten ontmoet Harrie van Dijk en zoekt naar de mens achter de politicus. Wat heeft Harrie van Dijk op De Braak te zoeken en waarom weigerde hij zijn diploma in ontvangst te nemen? Hoe ziet hij zichzelf na de verkiezingen terugkeren in de lokale politiek? En met wie fietst hij regelmatig de stad rond? Dat en nog veel meer in dit tv-portret van Harrie van Dijk lijsttrekker Lokaal sterk.